Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγaid
τον τόπο του
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eτ- ΕδήτΔθ
ΡΑΣΈΒΑEηc 50-Aaφίλυ1161 Τή060εινή.ετίm 13 borpν 2019
ΤΕ ΕΛΠΙΕΣ ΤΥΣ Π
ΕΕΥΡΗΤΟΠΕΙΝΗΙΚΕ ΑΝΑΗ
Ι ΚΑΤΑΗΠΑΤΑΣ
ΕΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ
γιορεινά ΡΕΠΟΡΤΑΖ
4της φόρεo
ατορά Αρας Τσελίκος
της Πρέβe po τωr κατου τημάτων μπορικού Συλλόγου
Τερορισμένη' pe.
κτηρίζι την η κίνηση
στα μηορικά καταστή.
ματα ο Πρόεδρος του Ε.
ζος ανομένοντας αu
ξηση της αγορασt εμεταλλευόμενοι των ραμάνης σημεοντος
κής δύνομης Yια tις καλό καιp , βολτάρουν
ημέρες των Χριστου και κοιτούν Τις στολ .
γννων.
και αρκετoί συμnοίτες
Πρέβεζος
nως οι nεpοοοότερoi κα.
taoτηματόρχες αναμένουν αύξηση την εndμε ομένες βμτρίνες κάγο .
Ηδη έχ τrθεί σε ντας έtσι έυvu aγο , νη εβδομάδα
σχύ το copιαστικό ωp - ρός
υνχειαστηο
Άσκηση της ΛΕΚ Πρέβεζας
σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΑ ΡEΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΕΜ mτua nρaγρατonom| θnκε όσκηon ετοιμότητος anό
τη λέση ΕΛλήνων Κατοδρομέ ,
ων nρέβεζος την κυρισκή
15/12 σε εγκατα λελειμμένο
εργοστό01ο .
Eπ των τυπων των ων για τεΛευταία φορά
έστω κrαν ουνειδητά φρον, nως ήδη είναι αργά"
ELouondvmant
θεωρω τούτη τη νpoφή tξομολογηση" , ό0 και αν f
αναμάρτητος νiaοω κα ό00 κκοι αν 00 έnρene tοuτη ανομο0όymtn
0ηpνεχυτη σελ.ΣΓρoφei ο Σnύpoς Κκερης
wνχrα Ψτη " Α..
να είναι και μuατική:
Μαχοράντη αι Εετοίας ποίκ όμεη ομοδtυoι
Ψψαίοχραπδος αι Α0Ζ μ Αίματο και Αudiα
Η λάση και οι 0θλιότητες
δεν με αγγίζουν.
Η Αdonn και οι
σ0nonτες δεν με
αγγ2ουv , ούτε με
nτoοuν την ρα
nou εpζομα κρισμα γo τmν nο
τρίδα μας eέματσ.
andντηoε ο Μn
βιόδης Στεφονής
σε δημοσίευμα της Εφημερίδος των Ευντα.
κτν , ούμφωνα με το onoio , εν στο βιογρα .
φικό του noυ έχει ανοpτη θεί στην ιστοσεί α
του ΥΠΕΟΑ εμφανίζετα ως κάτονος δυο μετοπuoακν ττων, στο pιογροφκό του , στην
Σε κατάμεστη α .
θουσα του ξενοδο χείου- Μεγάλη Βρ τανία , στην Αθήνα,
πραγματοnorήθηκε
αnopε noλιτική e δήλωση με θέpα την
οριο0θέτηση θαλα .
oίων ζωνν στη Μ
οόγrio , μέσα anό το
πρίσμα των ελληνο .
τουρκικν σχέoε .
enionμn σεδα tης υβέρνηoης , το ένα eξ
αυτν δεν ανοφερετα. νντο υτη σελ. e
οννέχεια στη σε, ο