Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
TETAPTH
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.715
ONικος Σουργιάς
αναλαμβάνει
την τεχνική
ηγεσία του ΑΟΑΝ
Στα Χανιά αγωνίζονται
οι μικτές Λάσιθίο
Σελίδα 6
Γέφυρα μήκους 15 μ. στο ρέμα Μιλάτου
Σελίδα 24
Σελδο 25
Αυξημένη επιθετικότητα
και προβληματικές συμπεριφορές
Ετοιμάζονται τα τεύχη
της προκήρυξης γα
τη δημοπράτηση του
βιολογικού Νεάπολης
Δύσκολη η σημερινή σχολική Πραγματικότητα
Σελίδα 6
Σκοπός της συνάντη-νεργειν αnό τον καθέα
Όπως αναφέρθηκε , μά .
σιθίου Μαρία Πρατσίνη και λούθησαν διευθυντές σχο - λιστα . από διευθυντές
στην οnoία το -παρν , λικν μονάδων και εκπαι - σχολικν μονάδων του Α
Ηδη από την προσχο - δοσαν όλου α εμπλεκό . δευτικοί από όλο το Νομό γίου Νικολάου στο δι λίκή ηλικία έως τη Δευ - μενο φορείς-Το ΚΕΣΥΛασιθίου , ήταν να τεθούν λογο που npαγματοποιήνίστρια Εκπαιδευτικού Έρ.
Peropτά
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Νέος φορέας προθησης
του εθελοντισμού στην
Ιεράπετρα
γου της 11ης Ενότητας Λa - σης , την οποία παρακο τεροβάθμια Εκπαίδευση Λοσιθίου οι Επιτροπές Δ έχουν αυξηθεί η επιθετικότητα και οι ολλν
ειδν προβληματικές συμπεριφορές των παιδιν,
τις οποίες οι εκπαιδευτι.
κοί καλούνται να αντιμετωπίσουν χωρίς ιδιαίτερες γνσεις .
Στα πλαίσια αυτά , μια.
ενδιαφέρουσα επιμορφω.
τική ημερίδα πραγματο Ποιήθηκε χθες στο πρωί
στην αίθουσα εκδηλσεων
του Επιμελητηρίου , εστ άζοντας σε ένα κρίσιμο αγνωστικής Εκπαιδευτικής θούν απ όλες τις nλευρές τα παιδιά τους
τα ζητήματα , να συζητη - θηκε στην κατακλείδα της
εκδήλωσης και στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετά
περιστατικά παραμέλησης
nαιδιν . Όπως ανέφεραν
σχετικά , όντας ιδιαίτερα
προβληματισμένοι, ορι σμένοι εκηαιδευτικοί κά Πoo, γονείς δεν ανταno
κρίνονται στις κατευθύν
σεις που δίδονται από το
σχολείο για να αντιμετω Σελίδο 9
. Πολύτιμο έργο από τον
Ερυθρό Σταυρό Σητείας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ στούν φοβλήματα συ-.
μπεριφοράς κλη στο σχολικό χρο πoυ εμφανίζουν
Σελίδο 1
κοινωνικό ζήτημα noυ a - Αξιολόγησης και Υποστή και να αναζητηθεί ο τρό.
πασχολεί ολοένα και πο ριξης (ΕΔΕΑ) το Χαμό - πος που όλοι οι ουναρ έντονα τη σχολική πραγ - γελο του Παιδιού αλλά μόδιοι φορείς. καθένας
χωριστά και εν τέλει όλοι
Η διαχείριση των κρί . θίου , nou anοτελεί ουσια - μαζί - θα συντονιστούν και
Έχει αυξηθεί
η επιθετικότητο
Οπως ανέφερε στην
ΑΝΑΤΟΛΗ στο περιθ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-οΠΩΡΟΠΩΩΛΕΙΟ σεων του παιδιού στο στικά ότως επθηκε και θα οργανωθούν στε τέ - ριο της ημερίδας η Μaτοια φαινόμενα να αντιμε , ρία Γιyουρτάκη, Συντονί τωπίζονται και να διαχε- στρια Εκπαιδευτικού Εpγοu Ειδικής Αγωγής και
φορά-βρέθηκε στο ε - σουν όλα τα περιθρια τως υπεύθυνο , ολοκληρω . Εκηαίδευσης στο ΠεριφεΠίκεντρο της εκδήλωσης της σχετικής θεσμικής μένο αλλά και ανθρπινο , ρειακό Κέντρο Εκπαιδευ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 8
ματικότητα .
1αιστος
και ο Εισαγγελέας Λασι .
σχολικό πλαίσιο-naιδική την έσχατη λύση , στην
Εαραμληρση κακοπο ηση oπoα καταφυύνου οι ε
προβληματική συμπερι . παιδευτικοί όταν εξαντλή SMYΛΩΝΑΚΗΣ
ρίζονται με τρόπο απολύ.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΙΑ
Ελληνικά
που διοργάνωσε η Συντο . nupaμίδας.
μέσω μιας αλληλουχίας 1
, εΚΙΛΟ
0.99ε
MATANOZ
-20%:
1.15ε
ΜΠΑΝΑΝΕΣ
Εισαγωγής
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΛAΤΕΙΑ ΦΟΥΡΝΗΣ
Από Παραοκευή 13 Δεκεμβρίν
ξανά κοντά σας
μμ αντικριστά και μητειρεντά
Δεντέρες κλευστά
Σες ευχφιστούμε Τα την πρντίμημή ας
| Τηλέφωνο: 6942500544 -2841090776
ΣΕΟΛΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΑ
Anapirns
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΗ
ΓΙΑΝΑ, ΔΕπε ne οτΕΡEΖ ΠΡοzΦΟΡΕ
ΚΑΝΤEMA LIKE T EΛΙAΑ ΜA ΤοACDOOKκok d|
www.faetookcom/Oοωρonυλεο Μυλωνάκης !
-ΦΡέσκα φΡ τα κα, λαχανυά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Νroi NikoοΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
οuNMΝ Ρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα