Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρΡΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
TPITH
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12412
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Έκθεση -κόλαφος του ΔΝΤ Υια την Ελλάδα
Στο 30% η Παραοικονομία
Κοντά στα 7 δισ.
Θέτουμε θέμα
μείωσης
πλεονασμάτων
το πλεόνασμα στο 11μηνο
Στα 6,945 δισ. διαμορφθηκε το πλεόνασμα του προυπολογισμού στο 11 μηνο 2019 Σύμφωνα με τα στοιχεία
της εκτέλεσής του που ανακονθηκαν από το υπουρ .
γαio Οικονομικν τα καθαρά έσοδα εμφάνισαν υπέρβα ση 380 εκατ. έναντι του στόχου και οι δαπάνες συγκρα Τήθηκαν κατά 1,885 δισ.
Κορυφαία πηγή του οικονομικού εππελιίου, σχολιάζο ντας τα στοιχεία εκτέλεσης του προύπολογισμού επισή μανε την αύηση της εισπραξιμότητας στον ΕΝΦΙΑ, όπου
παρά τη διπλή μεωση του φόρου εκτιμάται ότι στο σύνολο του έτους θα μπουν στο ταμείο 150 εκατ . ευρ παρα .
πάνω σε σχίση με Τις εκτιμήσεις.
Η ευη αυτή συνδέεται με το γεγονός όπ χαμηλότε
ρος φόρος πληρνεται πιο εύκολα από τους οφειλίτες
Το 2020
UNETA
Ο πρωθυπουργός Κ . Μη
τσοτάκης σε δηλστις του
στης Βρυξίλλες , αναφερόμενος στα της οικονομίας , ση μείωσε ότ η Ελλάδα εiναι ε
διαδικοσία εσχυμένης εm
Τήρησης , από την οποία στο .
χος είναι να ξεφύγουμε το συ ντομότερο .
"Εξήγησα γιατί κάποιου κ .
νόνες από το παραλθόν , κα
νόνες αυστηρής δημοσιονομικής πειθορχίας όπως το
εξαιρετικά υψηλό πρωτογ
νές πλεόνοσμα , έχουν ξπε.
ραστεί από ης εελίξεις, Η Ελ.
λάδα εντός του 2020 Βα θέσει
το ζήτημα των πρωτογενν
Το μέγεθος της παραοικονομίας μειθηκε σε όλη την Ευρπη τα τελευταία χρόνια , αλλά παραμένει σημαντικό , ιδίως
στην Ανατολική Ευρπη και την Ελλάδα.
Η νέα έκθεση του ΔΝΤ υποστηρίζει ότι το ποσοστό της παραοι
κονομίας είναι σημαντικό σε πολλές ευρωπαϊκές χρες και κυ Ήθελαν θύματα
Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε ο
πρωί της Δευτέρας απέναντι από το αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου . Η βόμβα είχε καρφιά γεγονός που δείχνει
πως πανόν οι δράστες ήθελαν θύματα .
Η αστυνομία tίναι σε πιφυλακή καθς υπάρχει ανησυχία για δύτερο ενδεχόμενο χτύπημα μέσα στις γιορ .
Τές, εν αξζαι να σημειωθεί πως δεν υπήρξε τηλεφνημαπου να προειδοποιούσε
Το παρολίγον ετυφλό χτύπημα προκάλεσι ανησυχία
καθς δεν θεωρείται τυχαίο το σημείο που επλέχθη.
α ια να τοποθετηθεί ο εκφηκτικός μηχανισμός , επειδή
ήταν κοντά και σε αστυνομικό μήμα και σε πανεπιστή
μιο , και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προειδοποίηση για
το άσυλο αλλά και για τις εκκενσεις κτηρίων.
μαίνεται από λιγότερο από 10% έως πάνω από 40% του ΑΕΠ. Η
Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 30% , πράγμα που σημαίνει ότι
επηρεάζονται αρνητικά η φορολογία , οι κοινωνικές παροχές και
πλεονασμάτων και της μείω.
σής Τους από το 2021. Πιστεύ.
ουμε ότι Το ίδοφος είναι ρν .
μο . Είμαστε απολύτως συ.
νεπείς σε ό,ι έχουμε πα και
έχουμε κάνει στην οικονομία
και όχι μόνο " Τόνισε .
η απασχόληση .
Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χρες που είχαν αύξηση της παραοικονομίας , ειδικά στα έτη που εκδηλθηκε η κρίση.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης του ΔΝΤ, το 2000
η παραοικονομία στην Ελλάδα διαμορφωνόταν στο 28,1% του
ΑΕΠ, Το 2008 είχε διευρυνθεί στο 31% και το 2016 στο 30,2% .
Στρατηνικές επενδύσεις 1.05 δισ..
ΔΕΗ: Πράσινο business plan
Ανάκαμιψη του κατασκευαστικού
κλάδου
ηυ στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού προύπολογΜσμού 1,05 δισ. ευρ ενέχρινε σήμερα η Διυπουργική
Επιτροπή Στρατηγικν Επενδύσεων Τα Cu επενδυτικά
έργα που εγκρίθηκαν , προέρχονται κυρίως από τους κλά δους του τουpσμού και των Ανανεσιμων Πηγν Ενέργειας . Ο κ Κ. Χατζηδάκης ανέqερε όταν λέμε επενδύ σεις στην κνβέρνηση Μητοοτάχη το εννοούμε. Απόδειξη
είναι οι σημερινές αποφ άσεις .
ταδιακό κλείσιμο των 14 Qυπογόνων μονάδων
, της ΔΕΗ , χωρίς να απολυθούν εργαζόμενου
ανακοίνωσε η επιχείρηση χατά την παρουσία .
ση του προγράμματος εκουγχρονισμού της . Εως το
2024 θα έχουν μείνει στην ΔΕΗ περί ις 11.500 εργαζ μενοι και θα έχουν προστεθεί 1.000 μεγαβάτ, ανανεσυμες πηγές ενέργεια . Δε θα απολυθεί κανέναs, δή .
λωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος r.Στασσής
νάκαμψη τον εrχριου κατασκευαστικού κλάδου ,
Εχαθς και αύξηση της ζήτησης των οιχιστικν και
εμποριχν ακινήτων , καταδειχνύει έρευνα της Deloitts ,
Global Μ&Α Construction Monitor . Σύμφωνα με την
έρευνα, ο κατασκεναστικός κλάδoς στην Ελλάδα αναμέ
νεται να ανακάμψει την περίοδο 2018-2022 , με εκτιμμε.
νο σύνθετο ετήσιο Qυθμό ανάπτυξης 4,7% από -2,4%, την
περίοδο 2013-2017 .