Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eήτς -ΕδύτΔnτς ΒAΣΒΑ Ες (60-μφίλα 11610Τμή 0θαιμό. Τρη 17 kβu 2019
ΗNΚΟΠΟΛΜΗ ΕΙES ΚΝΑΟΡΗΙΚ ΟΜΟ
KAGOPIETIKO
ENAEE
ΕΝΠΟΝΕΑ ΓΟΥ ΕΠΚΗΟΥ
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΑ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
PΕΠΟΡΤΑΖ)
ρειάρης Hπείρου An. a
χριμόνης , ο ΒouRεuτής
Πρeρεζος Σ nιaννά .
Kης, ο Πρόεδρος του οΟμί.
0 Πρόeδρος της Δημο - oυ umosco Euoy κατοί.
κρατίας oφίχθn στην μηρος Ο Γr. του Δήμου
Αντνης Μnέζoς Αντδ .
nou τον unodenavο μαρου Δημοτκοί και n.
ριφερειοοί Συμβουλο.
αpουoία
npoέδpou τme
Δημοκραtία.
Αρης Τσελίκος
το μεσημέρ .
nonounou rpoγpatonoήθηκε με εnτua n nue
pίoa γα τον φλόoοφο nλaτείο Δικαστηρίων ο
Εniκτητo , στο nonot
κό Κέντpου
Δήμου Δήμαρχος Πρέβεζος Ν.
npέpeζος την Κυpaκή Γεupγάκος , ο Περφε
νχαα σς aΤ
Συντοχομέτες οτέες mς Δητκής Ατής
p mν aOxπόσταση τον προδλαμάων αό ας φοχοπσες
tοβορο nρομnnpoτο oημενon
καν το 1όρpατο Βόγω των έντο
νων βροκοπτσεων στις ΔΕ Λo ρου και Ζoόγγοu tο onoia αντn .
μετωηίστηκαν μετά ono ouντον,
| ομένες ενέργεες του Δpου nέ ,
βεζος α στη .
Η ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
θα σταθεί αρωγός .
na npωτοη ριακά χορακτηρι .
συκά της ημερ δος έκονε Αόγο ο
Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Προκο
nnς nouλono Rος tmv κυριακn
ano την ηpέβeζ .
τόoο ως ηφος την .
Ε34nn της Στuκς onoοφίος . όο0 και ως
npoς tηv εξξη της οoooφής Εκέψης με
οφετηpίo την nepi Enευθεpίoς σκέψη του Εnτήtου , Οo και γα to yεγονός ότι οργοννετα, για πρitn φορά , στην Νικόnon .
στον χρο όnou ο Εnίκπος ίδρυοε mν ΣχοΛη του μετά την φυγή του ano τmν Ρμη.
ξουν noλύ καλά χρό .
νiα τρο , cωρίς anοκυβερνήσεις αντιμε - houv enso ntεpoντα Κnίσεις στην εξωτερι
τnοoν και αντιμετω - για τους nonoo . E κn τους nonitκn . Το
nίζοuν τα ελληνo - ναι αυτά ακριβς τα κακό είναι ότι οιδή
στοικεία noυ εκμετα . noτε tvε , αργά ή
γκεκαnυμμένο aίσθn - εuετa στο tnaκpo ο γράγopα , το nρoγμα
μα φόβου, unoxupnt ορασύς και αρnoγος τonoιούν . Αντίθετα .
κότητος και ανεκτικό -γείτoνος nou αναγνu μείς ηρenει να nροσt.
Μερικές ρtu ως νόμιμο οτιδή. κουμε u Λέμε και τ
κάνουμε , γιατί είμοστε
Τούρκοι ηaίζοuν ένα aneAnioτικά μόνο .
ΚΜο aτικούς μας και συχνά noyίδι nou to γνωp . συνέχεα στη σελ
1. 0ι δόφορες μέano τον Πρόεδρο κ.
χρι τρα ελληνικές ΠαυλonouAo , anοτε.
τουρκικά με ένα συ .
τητος .
κορνες εθνικής . notε τον συμφέρει . οι
ξάρσεως ano τους no 0Ε0Η
wνέro ντησε