Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

16oC, 20:00

14oC - Υγρασία 80%-94% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:54 - Δύση ηλίου: 17:17

€0.80

Δεν αμφισβητούνται οι ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών και όσων
συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μαντούκι. Οι δραματικές λεπτομέρειες της επιχείρησης ανέδειξαν πλευρές της, που καλόν είναι
να ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν στην αναζήτηση ενός αποτελεσματικότερου υποδείγματος για την αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων
πολιτικής προστασίας στην πυκνοδομημένη παλιά πόλη της Κέρκυρας. Πυροσβεστικές πηγές διαβεβαιώνουν για την ύπαρξη και δεύτερου σχεδίου για τον απεγκλωβισμό του άντρα που συγκρατούταν μετά βίας στο περβάζι του φλεγόμενου ορόφου. Τελικώς η πρόσβαση στο δημοτικό
καλαθοφόρο, ο αλτρουισμός και το θάρρος του Σάββα Σιδερόπουλου, έκαναν τα πράγματα ευκολότερα. Σημειώνεται ότι το πυροσβεστικό καλαθοφόρο, εκεί ήταν αλλά δεν χώραγε να χρησιμοποιηθεί. Αν το συμβάν ήταν στην πλατεία Κρεμαστής του Καμπιέλου τι θα γινόταν; 3>>

Ç ðõñêáãéÜ óôï Ìáíôïýêé ùò âáóéêÞ ìåëÝôç

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5024

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Áëëçëåããýç óôïõò ðõñüðëçêôïõò

Óå ÌïíÜäá
ÅãêáõìÜôùí óôçí
ÁèÞíá ï 58÷ñïíïò
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ένωση Ξενοδόχων,
Εμπορικός Σύλλογος, Ιερά Μητρόπολη, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων & Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, θα στηρίξουν
τους ανθρώπους, που βίωσαν τον
πύρινο εφιάλτη στο Μαντούκι.
Σελίδα 5>>

¸óðáóáí êáñäéÝò
áðü ôçí ðõñêáãéÜ
óôï Ìáíôïýêé 6>>>
Óôç ÂïõëÞ ôï èÝìá
ôçò èùñÜêéóçò ôçò
ðáëéÜò ðüëçò 6>>>

Ôñßôç 17 Äåêåìâñßïõ

Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570

ÁíáâïëÞ ôïõ Äçìïôéêïý
Óõìâïõëßïõ ÊåíôñéêÞò
ÊÝñêõñáò & Äéáðïíôßùí 3>>>

Ëõêïýñçò (ðñüåäñïò)
& ÌÜóôïñá (áíôéðñüåäñïò)
óôï «êåöÜëé» ôïõ ÅÁÊÊ 7>>>

¸ðåóå ìá÷üìåíïò ï Öáßáêáò
15>>
óôç Èåóóáëïíßêç



Τελευταία νέα από την εφημερίδα