Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Πολλές
εκδηλσεις
στις γιορτές
Γρεβενά
Επισκέπτης
από τα
uο EΝΤΟΟΥ: 6602
δυτικά
Γεωθερμία
OS O mpοφieες aστό
mν ηpoμστόττο
EAYTHE
EεKo 22,
zAda 21,
XPONIKA
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑMOΣ ΟΥΜΟΥ Ε3
Ετα 170 ΤΜH 050E
Πopooεuή 13.12.30 19
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φhattiww 22, Γρεβενά | ih. 2462 097772, Fax 2462 0977 75 | emet [email protected] net.gr
ΕΡΧΕΤΑΙ το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Στς 17 Δεκεμβρίου αναμέ να συμπληρνουν τηλέφωνο
νετα να ανοξει η διαδικτυακή και nnεκτρονική διεύθυνση
nλατφόρμα για την υποβολή και να συναινέσουν στην
ατήσεων για το κοινωνικό μέ - άντηηση των αναγκαίων στο χείων για όλα τα μέλη του
ρισμα.
Σημεινεται πως υπεγράφη νοικοκυριού από το Τarsnet
η σκετική ΚΑ, όΠως ανακοί - Αμέσως μετά θα ενημερνωσε ο υπουργός Οικονομ- νονται για το εάν δικαιούντα
κν χρήστος Σταϊκούρας.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να περίπτωση , θα καλούνται να
μπουν στο σύστημα με τους δηλσουν έγκυρο αριθμό
κωδικούς του Taxisnet , να εn- τραπεζικού
βεβαισουν τον ΑΜΚΑ τους , (BAN) .
τα 700 ευρ και , σε θετική
Λογαριασμού
1.ΚΤΕΟ ΓΡΕNΟ
μετοχή της στην διακηπεροίωση του
nρoγpάμματος Το οολείo nou νooΣΥΤΝΑΡΗΤΗΡΙΑ
Σuη φίhη μος Μαριάνθη Παnoδημη - ζετα.
τρίου, noιδογωγό , ψυχολόγο . για τmν
npόoφατη βρόβευοη της στη Ρωσία
γα τν nροοωnική τς συναοφορά στο nohuτιμο έργο της, σε ένα τόσο
στη δημιουργία ενός nλήpouς εκnα - ευαίοθητο τομέα.
δευτικού περιβάλλο ντος να naδά
nou βρίσκονται σε μεγάλης διάρκειος
θεραπεία σε οργανομούς και κέντρα
στρικής Περίθαhψης τις ρωσικής
Ομοσηονδ ος και για την ενεργό συμΕυχόμα στε κάθε καλό και δύναμη
-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚTEOΕΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 24620 29200
ΝΑΣΙΟΥΜ ΑΓΑΠΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ TΖΗΜΟΠΟΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΙΟΓΛΟ ,
ΗΝΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΑ.
Στούροs Χρ. Κοραγκούνns M.D.
Μαιευτήραs - Χαιρουργos rυναικολόγο
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυπο Κέντρο Μοιευτικήs Γυνoικoioγίαs
6 Υnoβonθούμενης Αναrapayωγns
ΣΤΟΚΑΣ
XPONIKA
Ιατρού Ν. Καρνα βά 1 4os dρoφes
(Εμπαρικά Ελιμεία)
TK: 51 10ο Γρεβενά
Τηλ: 24625 02146
Εnείγoντα : 6944 296795
οκΟΔΟΜΚΑ KA ΕΔΗ ΥΤΕΝΗΣ ΠΛΑΝΑ
rwOΣANEΣ-EΡΑ ΜΟΡΟΗΣ ΛΑΜΑΡΝΕΙ
MOKΑΛΚΑ-ΕΡΤΑΝΕΑ
ΣΗΡΚΑ
pς- Τία n- Ψ000 Mοστού-Βoψiς
nopoxeούόro ισιςΑuwn δοφα -Doouαpοδοτο pόψμα
oupoywακαoia-0φot Aφoτηο
Μonπβ απί αρουρp Aoφοoon Υoτιροσo
Δρασn& Ανμτπισ ooεμάσωτας -Υοβoκάομε α Aaopωή
ναμtρος ρστέγυoη- Εδοωpατκή γοnμοπolnon
ΦΑΟ ΑΟΤΟ ΥΡΠΑΣ Τp-naρατi 0dρ0-500 1800-2100
ΕΘNIΚΗΣ ΑΝΤΣΤΑΣΕΙ 30
ΓΡEΒΕΝΑ
Τnλ : 255 20 28354 04620 5214
κ: 6977 019452 -6952 25525 1
στόν pοντιβο