Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγarna
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεοτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
EνήτΕης baθ BE ΒΑ Εaς oρφύλου 119Τή0:0ιρφΣρπΚιά 145 beν 219
ΕΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΖΗΤΗΣΕ Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΠΟΙΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ Α ΠΕΙΡΕΛΑΙ
ΤΑΠΕΤΡΕΛΑΑ
εnoμενη aumτn
κένυου ο0οξενίος στο
roonv tpoon6o κονου
pa κon noυ εκο0poε ο
Δήμοoς nφέ9εος Νioς
roprooς στν poopoτη
PΕΠΟΡΤΑΖ
19 Aεκεμβpοu 0υ ου
νδριόσ επόκτος Βpnς Τσελίκος .
το Δημοτκό Συμpού.
δo npepεζος, npexεένου Νo on θeί nuς μέτα
να ουneη0ούν to μετονο . σμεpα δεν υnopi η nopo .
στυυτικό npooφuyoό κ τo
θέμα των εξοpύξεων upo.
νονepoων.
μοpή rnσμη ηητοφότη ουνεδρίαη tou Δnμοnoύ
ση nou vo mpepoovei w ounou
φημοοpο nεpi δnμουργος
συνίχεα στη φε.ν
Μεωμένες οι Παραγγελίες για πετρέλαιο
θέρμανσης στο Ν . Πρέβεας
Eωμέντς είναι toν φετινό Δεκήμβριο οι naραγe
| λίες για τo ntpeλaιo οέp.
| μανοης στην Πρέβεζα.
ννχηα στη σ Το
εύνοδος Κορυφής: Το ξεκάθαρο μήνυμα
των Ευρωπαίων στην Τουρκία
οψόμεθα . .
Ενα ξεκ00opo μήνυμα
pος την Τουρκία ότι με
mv oυμφωνία opοθtτη .
σne oonaooων 2υνν με
tny Apin nontv
Anνικά κυριοροκά 6.
κοupατα έστεε το Ευ.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκότης Παυλόπουλος θα επιoκε φθεί την Κυριακή την Πρέβεζα, γα
1 ελ.
punao Eυμβούηιο Δpo
Rp τα μεσάνντο pο
ΒρυξεΛuv της niμτης
στrρόν ρiς αντίoγo o
ayttες των 27 ρν με.
Βν της E συμφνησον
νο εxφρoουν τmv oλh
εγγin τους npoς tmν Ε .
o0o και την κοροο κo.
νοnoντος to etmμα του
να nαραβρeθεί στην ημερίδα για τον
φιλόσοφο Επίκτητο.
timva nouύυπουργού .
| συνέχεια στη σελ, 8
υνετε υτη σrλ .4