Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές . Διευθυντέ Μιxonn A. Δούκας ( 1916-1932 .
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής- Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
€ 1,00
Αρ. φύληou : 4208
Εάλω η Πόλις!!
Περί ονομασίας
του Δήμου Ανατολικής Σάμου
Με opopuή τον aνopτοon όρeoυ στο στοόγo tou ομoκού Βματος. μ
utno Epτα ο Δμος Σομν 660r οpοpμ γa noA0 και nono oκa
ohhd κon piες oνοόρόσε oπό ευρός Δήμου Δυτικς Σόμου. Α 6ουμε κά
poa nρdγpατο a tn ιστορί στς aλογές του oνόματος tou n . Δήμου tάpou .
Καθnκoνά και ουξανόμενηςέντοonς είνα τα φανόενα δκρρήξεwv και κhonw στην no tnς tduου κο στηw supotrpn neoo στα onoiaaλittοντα εmτr
ρrσες και σnia και ντενουν μρα με τη μtρα το αίoθnμα ανοοpoλος των κατοίων.
eο νupίooυμε το χρόνο ορκτές δεκος . ω0εί ότ όοον οφopό την ονομοσία
tiος στο nopeov onου μέχpι το μέσο tης ronς roτεύουοος) , στη rεvon
της δεκοετως του 1950 tnouμε tw tuvsυση toυ 1979 , thoν rpoto0el
ονομοσίο Δήμος Λμένος Βoθtος, Το οvομοoς onως hθοyορεi Ανθεμές
1956 με δήμαρχο τον 2oμο etμε
και rpodρο ημoτιού tμpοunou anoδετές και η ονομοσία της nonnς
τον αεiwηστο κορυφοίο νομκό Κωw oEonorers το όνομο του νησo .
στοντίνο rapoupo 16ετέκo 10
χpoνa npoεδρος του οργoνου , ano 1999-2010, έxoμε τη μετονομοoο oε
φ0οτa n onnoyn τς ονομοσίος σ Δrμο Βοδέος εν το ma έχει nnov a
Δήμο toμίων Η oΜaγή του ονόμοτος Δήμους Βοθος nueoyopeίου, Kοpo 00 έpe το 1950 με eoono δτογμα βοkev και Μopούοκάμηou
ΦΕΚ 840.5-1950. ΑΕει νο orue
κοι Λευκοθtα , nou όμως δεν tγwov
οκonoerxε το όομα του νηαού.
Με το σκίδιο doοίστeος μεταξύ|
μο anες
Η ουvκε στη σtn . e
Σωματείο Πυροσβεστν
Πυρόσβεσης Σάμου:
Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να
επέμβουν τραν
tou T. ομοoτieτα tο luμoτεb npooστων- ot toμου n- 0ne60 οικν, ano ευvo notμστο ruoοφων , να οδεοοuν στw npone 0 p00ν 0 στο στοφηο eepav σ ων Ιόμου
ο thos του oμεpnoού nρωtοohu, aν κοι τρογός οφού unevθυμζει tmv
epunn φρόση γα τmν nton της Kωνστοντνούromς κοι το τέnος της Βυοντ wpopieς nou ovέpoo, pnστης του cebocκ, συς onoieς onκoνeτοι οdo 50
νeς Αυκορατορίος, κατοδεκνiε με τον καnύτεpo tpono mv oκUεγan κατό . μέτροrmpinou ono τo hot spos ono tv onoα έτουν οφopε0eί το nτο ακόμο
στοση nouβνουν οι κάτοικο της rpotεύouoος
ψρα Aoenon rpononeoν φωτο
eπεnon , κnέβοντος pήμtο , κο0
και το nτάρ tou oητού
Αστομάτηπο nepoτατικό Aenooiος
Προκεra γα κατοστοος Αεnρρoος και dn onuv nρotεων οφαpεoης ξενης ne .
ριουoος το όοα ουμpoίουν με τους μετανάστες nou touν επooeict στεneito
κυήn etetφεox oγooν nou o touς διευοonνoουν στην εγτόστοση και mw
Enionς στm nepon tou κεδροu "voξοv, ann repμoδος, κόβοντος nepμe .
τρικό με ηρon το εo ntupo της κουος και οφoφεουν oλn την ξυntio,
οpovoτος μόνο το τομένtα ούμα tnovonoμβονόμενον κnorov tαι reoεi και
moρόφος tς npos ο bος 6oniotuoe nως rov niο κοpό στην epom
τmvotpόφος της neροoής Ο διος δαnστωσε nuς nov niyo καρό συmν nepon
no x oν ικες nου paτούν an Enκpo ς o0ύ στον εuptp0 o nepouovη toυς στονηai Khenές κόθε ε5ου, ΑΛΟ και στοτpοφές neοουo του nρoφήn ΜAΟ ntνω ono tο ΚΥ7 toυ Λunov oνό δοστήματο a , εν oήμpo
οφού δεν διστά ουν νο κo0ουν κα να οφopέοουν ακομα κοι την ξυήεiα αnό
στολ του oc tmv Eoηνελa Σάμοuα τoν διουmτά nεπYa Βopίου Αγγαίου wν pouς nou unopxe ξhsia εpγoa uouηnς n nmoυρnk nontο κο
δοκ ος nupoopeστικής Υnροoος Σoμου, τον αντnεριφερερη και τον psn ό oρ oτα ό Mr νYοό pohohuφ not
δήμαρο ονστοAoς 1οuοu
Ευνεκείς οι εκoήσες της Eνωonς Αστυνοpκόν Υnannev Σάpοu
Με κόθε εumopio , n rpoeepoς κο το μέη της Ένυος Αστυνομκν Υnnων
tομου, σνοφέρονται στο μRov rua του μετανοστευτιού κοι στην εnopoor
κpoυς noυ unpxei υnείa, εργontia uoupγις ή κmoupς , noδηata κοι
etaμε κα tην ttoφονon μεγdnωv ων ono κάpo φnουκ κτmopoφου στην
eiooμε κα tην ξoφoνn μεγύnων ζων onoκapo φnoξις κτmνotpόpοu στην
τoυ στην κο0ηupvotnca tης toής κονωνος , oo κaiστην υmpeσιοn κα ,
μερνότητο των οστυνομκν oυνόδAφων τους κοθς κα οτο χρόνιο rρopnnua
της tAnψης rpooonoύ στην Διεύουνon Αστυνομας τάμου , έoντος νές
npoκεpo κστολύματα μετονοστν. Με
erotiAsoμο το auotο nou 00. Km.Μnapenapopaκότntως
6ούν να αντυτωnoouw ενεκόμενο
οβoν npαoς στηw nepou wνν αwo, ς τευτοες ηέρες όστο tonooυν tmv tappo t
nepei noυ νεπνάζe με το κνT οτο Βαθύ
της thnpnς nφοουo στην Δικύουνοn Αστυνομος τόμου .
ομpο nuρκαγος στην nepoη να 0δου ano tmν nupo τnορonooς στο κοφ Μηop #poίo, συν nneτείa
3onao wo τε0 τnν nuoσγpo oφού εonoov τοu κατοστημοτος oopεν το nooo tων 600
οpγονκές 0οεκ rpoooτκού oε nooστό 25% en των npophπόμενwν , κό nou
mpe μεοο τmν εtμn hanouio του σνoou των υνον moe
6οξή τους στο oημίο (vopυς tκ ευο, Aες nutρες νοtοα άνυστα εοΛθoν oε φορonunείο και οε γεnoνικn ον του ομού μος
με όγνυσπες υνineες στο φυσικό
neppeν mk ntρoής oΛΛΟ και
9 ονθpνς ξuές Σηtous νο oομοφυνeί ότι εμπoδu um ooφολή
.Ηονέκεα στη φΑ 9
Κστας Σοφούλης
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τρέχουμε..
nou κoλούτοι να ονομετuniooυν α
ουνδpe μος στον ευότ ο ρo οες op wα ερου o το διαστημα, δεν έγει γίνει ούτε
tou κn tωου έouν naροτηρneί to ς oε κοθημpή poon unopει
μο ονοφέρα το μoτείο και κολεί tς
ppoo1opoom
ς o poς οo| μια σημαντική επένδυση που θα ανέβαζε
Lε δruστκό μρο0νο anotτο, ο unouoος
Εξωτερικόν Νος Μνδoς με οκοnό τw αντμετnou ouv κτοouοστεί n tηκ Knnouv να ooouv ανopoveς δωές
ογροτικής οδού ntνω eno to ΚΥΤ t .
μου με onotthtο0 η δέλευη tov
μου μ ono έhεo κoορο νον ρο την ανταγωνιστικότητα μα)
npocpeotκν οnμάτων νο wνετο nttou n νοί κοουστρnouv vα erέμ Το δετερο μρος της συνiντrηκ του oμoαμου κοθνmτή του novenoτημou Anοίου Ε δowυτη 1ο
Ε 4υοonia , onn και με κίνoυνο pοuν σε συμβάν nupoγός και χάθrκε
κο υ στ |
6ο0ν κατηpoύu να να neρόουpon
non naαν αpντον nopενεργεν της συμpu viος Αγοuρος . Τρίonς με ρες της nεριonς ο κ
Δένδος 00 μεταεί τη Δευκέρο στη ftvεin όpu 0
cυνοντηθε με τον Υγ, του οHE Αντόνο noυτέρες,
εν σοnoς είνo τmν Τρίn να μεταβεί στη Εοουθ
Το δεύεερο μέρος τς συνότενης του opόoμοu καθαντή του novnστημίou Αnoίου t Soυτή Σ .
po κύστο Σοφούλn noυ Αόγw έτοσnς των όουν σnτionον δεν ήτον δυνατή η δημοονon o όνα
όνο σύλ roυ Τουακου βiστος, Το nouτο μέρος tης oυνέντευξης δημοοκύonκε στις . Οτω
καιpόνο φύo tou Jομooύ Bήρατoe, Τοnρuto μέρος τnς oυνέντευξης δηοσεύonκε στς 25 Οτω
εν σοnoς είνo τmν Τρίtn να μεταβεί στη Eoou ή
ρopία , τmv Τετάρτη στα Hwμέva Αpαpκά Εμpάτα
Aροpία την τετάρη στα mwωμενα Apαpκά Εμpάτ
να nopoσυμeεί neξός ή κόnο no
ovepunm un Tουμt μάθει ono tn
μετονοστν nou eo έχι δoφύγει tης 6οund μος να κοπόμε , να σντιμετω.
npooosts των οιεtiων του . 2 Εημείa μ ntou ον:
poοu 2019 (49 φου 4201.
την ntuτη συmν iopδονία κο τnν napooκευή στη
nooupε τον κνυνο κστό npoounο όχι
να ε0cnoυpίούμε κοι να ρίωουμε
κovωνia . Χωp νa tiο κα αοδός του pioππου. Ρμη . Με onόpoon του κ Δένοo οίστηε eες και
μαgά Μηνθου δεν κnoou ονteως anό τmν κovή εoς ατεστοnμένος tου unoupytίouυ Εutεpν ια
τομές nou υripov en ux aγpoτικής
οθού κατάΜn γα enyμeύς twν
nupoepeστκύν οονάρον o ς εουες μος oΜet. Eλnουε να
oίος μος έouν μετστρorel oήμερο ο vουν Σοστηοoτκ.
τn Αpύn οptoprς χοoτάθοο aonc
θέα nopdμόνο npoyμστο nou noεβάζουν το κoνo
nupocpeotκν οσμάτων ης Υmrpe .
κόνουν τοίδo και οι αμόδου orμει
νουν opοηpoτκά
aioorua κα τv δημοoα aδ κδrοτε η νυν Δοράζουμε σην oenμερν, neς δrnupotτικές
μου δμαρευράerε nou Eeveupομένος eφοο την ηές toυov, ou pooς στάος τς Aervo Eν ι
myές toνζον, όu poοκός στάος της Αrvος to
η anotpom tης aνopτoης tou μημοίου Αγopoς
00 pot, είoι οpooκο να τoσνονται nou και nou -Tρinonς στους αυτούς καταλόγους του oHE
ωστόοο unouavav όα δεν σνομένουν ουoήτnon
του εμoος στο uμpουno Aοφonίος , ο ες nmeς
ounκoύ xοpoτήρα Ε60 κα xpόνα etε εnλέt υτoγράμμζον ou η mopoνομη συμφνίo- unovpόφηκε έrετa ano εκpoαμό της Τρίrohnς ono tην Αγupα.
ρό οος Μhήστε μος γr ουτή m andο Τ no- εν npooeτoν oι η Αθηe ai στη διοθo ης
φωνή μου οε δruόoο κρpo . Aueoρμητο της oπύντη n anotporn tτης ανάρτnoης tou μημονίου Αγοpος
Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας
TEΕ Β. Αιγαίου
ο Πάρης Παπαγεωργίου
το αντρόγυαμ
Τότε , Aonoν , ος ξεoνήooυμε με μα ερτηoη npoμε τη ούντροpό oος Ελένη τη tοuο ως το oρuτή.
εν npooεταν oι η Αra έ στη διοon της
στοεία τo onoia cnoδeνoυν είouοη tης κpp
νεκτμστο έι ουνpτκό με το λονόν όοτυ, την
Αήν γα nopoδermpa
στοεία tο onoia cnoδεvouν ενίαon της pe
νηης tου ooγέζ an Eopo με noεμά μέσα ατό την
Διοοοόσα Ετpom του Τ.Ε.Ε. Βορύου
Αγaίou mν onoia, nhέov , ee pρίο .
tn o rεuoa opoγounan, nou . α
κός μησνκός AΠ.e.λ τς Δεύθυνοης
Τεmκoν Υπηpeov tης Περpερoοκής tuppioυ. oa noεhe vο μου αnovioτε με κάφε
Ενoertος toμου
Να αποi o ο απκακυενες YEM ou opρεί να ουν
ooo να τ εοτpo , ono εtd κα όμπου Τοupoό, Τονοv oι νοουν noe, με noo φoomoό
Τουρoa , τόνον ότι γνωρδουν nόtε , με oo φορτmmό
Μα Aorόν nou lovoβρυσκόμοστε γα νο συνεύ .
noo και noo εxpoptenκav τουpιακο tεopαοομένα
υς κυ φες στηv Anvo on και στο εωτερό
e nέιοντο tnedή oula tην onoμoνο
στην Τρinoen ο δος δnnμtκς mmiς εκτμούοον
ου η τοupo dεν κατόφερε non rpoγμoτο , anns
οκτωβρίου. 0α ήeεha νo μου αnoτnoτε με κουε
ελευθερία και Aικοίνεα σε eooμένες εpωτήoες
ση μου στο κτήμο μου στη τομο, tno no τε .
nέpoν noσης αμφβοoc όu η αnopoon nyooe
ontδοξε oο cno enoγγtnμaτος nopopoτn, κoς
tneης ou η Aνοo έxει εκτιμήσι noveoσμένα τmν
εnion στι η Αγκup0 έχι εκτμήσει noνeoομένα την
nou μηopeί να έχoυν
ο npooωnκό κοροκτήρ .
npο0ωo οpοκήp
τεετε γno tην npooτοoίο tw
rooounκν διδομένων για τα onia τόσο ντέρος
iντοι; Αnd ό, βλdρ, δεν ηροστατεύετα τα δοά
κός γpοτέος της Αντmpοοωτείος Αneκ
8ου Τ.Ε.6, eopεioυ Αγοίοu συμησκρι
ηκ μος nonroς μπνκός κ. Μκος
κατστοon E
ΕMνκnς nupoς
κατόστοc, tε σχίoη με ς κόκονες γpομμές της
εMmvκnς nneupo α δωμaτικίς nmς υno Υpάμμξην όι ουτές ορίδoντοι ατό tκς ουνταγμστικές
ono EνΟ Εδος poύού unooυνείδηtou ψυολογιού
ο δωμrτκές
pουμστος. Δεν είνoι μα oκόμη anhoy Eo
μο ου0ορμoa του υοουνεiδηtou. Tτοι το κατοiνεται; And ό, pAάρu δεν ηpoστατεiετο το δκο
οος με δοτεpη npooun Η κάν Αoc
Euεφoνnς opouντ eooςτας μάλnov 600 σmv noporrpnon oοu on νnse , tuτς κη Ελένn όστε νο δετεί tnv unopeioeκ της to0 , tnavtος όι κομία τουp
γ3 τoν νομό touoυ. Euvontο ono tn
Σόμο εκ0ηoν 6 μΤανκα κτά
κισή rpoηnon δεν nρόεrαι να μενα ανonόντητη
κική ηφoκnnon εν npoκεπα να μείνα αvonoντητη.
oeoντος tς διακοονκές ηpoonoeaς της rνος
να npopήoeι σε οpι0θετήoeς θoλtoouν ζνν με
onouoκpυνοή tης no to noδό μος tα onoia γα
em tνοι το σύον κα δεν το κρύpει, ro tmν
ουτοονάuon tou αpούματοο ουτοo , reiστηε
npoopoτα νο ανοω ε8i σΤο0 60 En coms
Εnω eξ ορnς νο δευxpvoυ oι η ονεμε hά μευ
Η οδκοoo oνόδεης vtου npοεδoe.
ου Αντηpοοoneaς του Τ.Ε.Ε. σεχνκό
μοανκοί κοτά
τη διοδοoα της Τετάρτης , ο ος
Εnμeunρo EΜ600 Βopeου Αγo ευκορστηo να mvόροm oονεαγοσία δoφορο , Οφuntοι οε μο ογεpιμένη αντίnψr
ου, nou 6ιυξon xoες Τετάoτη, 11 Δ : nou uioδε όλο ταnomuμ ά ου έn νενκό γα tw ecκότητo. tου βου Kοpe
να το npoοnκό δεδομένο μου δεν οφeetοι οε
a tα nροοunκό δ8δομένο μου δεν οφeίetoι οs
η δοδκορα της Τερη.
να npopήoeι oε οροθετήouς 000ύooυν ωvν με
Yετονκές κpες, ο δες nmές εnoμonov όο unap Yετονκές pες α 0υc nmmές εnoή ημαν oτ ηonκουν εκτενείς φόκελο notutν αoπήσεων με την
Αγυπto , την Apονία κι rv tonis , on όμς και με
τmν κυpoή Δημοκpoτί .
Eουμ nonntς φοpς ανοφερθuί στην umwotσμένη.
εmoκn δnματία Το ywopoυν όnο ο δ0τcς
νοntές α στορκοί και όοι ενευpούν στην e
τεpική nohτεή της αpος μος Τοunanστον , oεp .
ος οoουε η xένm εμή τnς n οτό , tpeουμ
στmμa toν npottoo, τον οντnρόεδoo ως ή κακς έχω tv oηoon oυηδoικότmτa , στην
ΚΕμοίου, στη Μυτήwm σνέδαξ: στη
κΕμβρίου, στη Μυτnw αvέ6aξe στη
ooνο1ou ουοοσκά tο βογρόψnu μου γιο wα
optoυ νο κάνω τoν anotούμrνο οonοo ον
poa μορφή tη . o tva εος φουκοπρς
της κoνωwς δnnonροοonoς μος Αo είμοστε
θέon toυαντrpotδρου τον μrovoo , κοι touε ονοδέuουε τρυ μπν
θέoη του ανοpoέδpoυ τον μηανοn
νο-μοωνό ΙAΠ0Μ n . οντήμoρo neu ouετίον στν Aντnοο0ίατης ovωνσς δnnonpoountοt μο. ΑΝ EΝε
yo-μmamικό Αn.Ο. n. ononμορo
ΔΑμου Σομου κο w nερupερεοtό
nou oυμετεδον συν Αντroοοωκί
Δευ Lομου και ww neppερεoό 2016-2019, ο 90c cn tναι os στmν roυγματκόtηκο κοι oΜο δtveυμε στου
2016-2019. Ο oς, dnως tiναι γνω μηoη γιο θερontlo ουτού tou tρούματος καθoριoε
φονερό ήκρυφ tv ohn nopείo μου, ntpo ono εκ.
υνονipnouς μος , ξonoντας tος εστό κόmoe
υνονpnouς μος εξonoτντος τους κατό κάηο
σύμβουο0 nεpptρtος epeυ Aγo, στο . αvanaμpάνει ος οντομο χρono
σύμβουno Περpέpenoς Βοpeiou Aγγo
νpοnpupά trv ohn noptίo μου,ntpo ano ς
έντονες ιδeonoyκές ουτοδεομεύσεις μου
τρna , mo 6οiς μος έγωστικές οκοημότηtες now
οε tεtoις npounoθέοε δεν πτo, tόoo onή.
ου, κ ndρn naoyeωργίou . Σομοo
nopouoio 00 ouμε κα στην ομε
διόστημ τη θέoη δοιmmm του Γevou
Νooομείου Edμο .
H ουνάχεκι στ οeA 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα