Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ : 6939
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Χωρίs
ηλικιακά
Το σχέδιο Ηρακλήs
nxoρήyηση | θα καθορίσει την Πορεία
των ελληνικν τραπεζν
κριτήρια
μερίσματοs
σε ΑμεΑ
Ο Ηρακλής είχε καθα .
ρίσει την κόπρο από
τους στάβλους του βα
σιλιά Αυγείου παρεκτρέποντας τα νερά
ενός ποταμού και οδηγντας τα μέσα σε αυτους . Κάτι ανάλογο
ελπίζουν να πετύχουν
και οι ελληνικές τράπε
έχουν παιδιά ΑμεΑ ζες καθαρίζοντας τους
δικούς τους ισόλογι
σμούς από 30 δι .
ευρ οικονομικής κοέτους η κυβέρνηση , πριάς , χρησιμοποινυπερτριπλασιαστεί . Η
ανάκαμψή τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην οικονομική ανάκαμψη και στο υποστη.
ρίζόμενο
από το
κράτος σχέδιο για με
ωση των μη εξυπηρετούμενων δάνείων του
τραπεζικού
ύψους 75 δισ. ευρ,
κατά 40%.
Το σχέδιο Ηρακλής.
δίνει κίνητρα στις τράπεζες να συγκεντρΑπαλείφεται το ηλι.
κιακό κριτήριο για τις
οικογένειες
τομέα ,
στην έκτακτη ενί .
σχυση Πoυ θα δσει
μέχρι το τέλος του
υψηλής εξασφάλισης .
Για να διαπιστσουμε σημαντικά την κερδοπς λειτουργεί αυτό
στην πράξη , ας εξετάσουμε την Εurobank .
Ετοιμάζεται να απαλ
λαγεί από μη εξυτηρε .
τούμενα δάνεια ύψους νείων , σύμφωνα με
7 δισ. ευρ και να μει προβλέψεις της Refini σει το ύψος τους από
το 31% του συνόλου
των δανείων που έχει
χορηγήσει στο 9%
μέχρι το 2021. Αυτό θα
πρέπει να ενισχύσει
τας ένα κυβερνητικό σουν κόκκινα δάνεια
Με βάση τα ανωτέρω,
συνέχεια στην 11
σχέδιο που φέρει το
όνομα του αρχαίου
ήρωα . Αυτό θα θέσει
σε οχήματα ειδικού
σκοπού και στη συνέ
χεια να πουλήσουν τα
τμήματά τους με το
μεγαλύτερο ρίσκο σε
επενδυτές . Ανάλογα
με τη ζήτηση που θα
εκδηλωθεί , οι τράπεζες ενδέχεται να υποστούν ζημίες. Ωστόσο,
θα λάβουν και κρατική
εγγύηση για το τμήμα
φορία της. Η Eurobank
αναμένεται να λάβει
φέτος
ύψους 627 εκατ. ευρ
έναντι κόκκινων δα προβλέψεις
Οι μεταρρυθ- υπό δοκιμασία την
πρόσφατη άνοδο της
μετοχής τους . Κατά
μέσον όρο οι μετοχές
των τεσοάρων μεγαλυ
τέρων τραπεζν της
Ελλάδας έχουν ενι σχυθεί 139% φέτος . Η
αξία της Πειραις έχει
μίσειs των
μνημονίων
δεν ήταν
αρκετές
tv. Αν μειωθεί στο μισό
αυτό το ποσό μετά την
πληση των κόκκινων
δανείων , όπως περιμέ
συνέχεια στην 10
Ψηφιακά
θα γίνονται πλέον
οι δημοσιονομικοί
έλεγχοι δαπανν τns
κεντρικής και γενικής
κυβέρνησηs
Παρά το γεγονός ότι
η Ελλάδα πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό
μεταρρυθμίσεων στη
διάρκεια της κρίσης ,
κατάφερε απλς να
φτάσει τους τελευταί.
ους των εταίρων της
στις λίστες της αντα.
γωνιστικότητας . Και
αυτό γιατί ξεκινούσε
συνέχεια στην 11
Σελίδα 9