Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ιδρντής-Νικθλος Καραθάνως 1951-1974 * Βιοκτήρα-Εκδύτρια Σεανρίδου L Σευλιανή
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φύλλου 6330-12.013
050 ε
Πλούσιο το πρόγραμμα
Στέλιος Καψάλης
Ερτηση Χαρός Κεφαλίδου στη Βουλή
Οι δημοσιογράφοι δεν
Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει
Στόχος
η πρτη
εξάδαν
είναι πρακτικογράφοι του
της Ονειρούπολης
το πρόγραμμα των σχολικν
για το Σαββατοκύρια κο
δημοτικού συμβουλίου!
Διευκρινίσεις της παράταξης Αυτοδ
οίκηση Πολιτνν για τα δημοτικά τέλη
γευμάτων στα δημοτικά
Δρόσεις, εκδηλσεις, συνουλίες και πολ
λές εκπλήξεις για μικρούς και μεγόλους
συλ. δη
σχολεία του Νομού Δράμας
σελ. 3η
σελ η
σελ. Τη
Νέα σημεία στάθμευσης δικύκλων
δημιούργησε ο Δήμος Δράμας
μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνν ακύρωσε την σχετική απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ
Αστυνομικοί που υπηρέτησαν στο ΠΡΟΚΕΚΑ
Παρανεστίου κέρδισαν αναδρομικά
τα μόρια που δεν τους είχαν δοθεί
- Πέτυχαν ακύρωση απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
που δεν τους έδινε τα μόρια που δικαιούνταν ως παραμεθόρια περιοχή
| EΑ σημεία στά
μευσης δεκύκλων
εντός της πόλης
της Δράμας , δημούρ
γησε τις τελευταίες ημρες ο Δήμος Δράμας,
μέσω της Δημοτσής
Αστυνομίας , Πρόκεπα
για δύο σημεία eni της
οδού Γ. Παπανδρέου,
δυο σημεία εn της οδού
Αίας Σοφίας , ένα επί
της οδού Εθνικής Αμυ
νης στη συμβολή της ε
την οδό Σμύρνης και ένα
επί της οδού θ. Αθανα.
σάδης παραπλεύρως
από την εκλησία του
Αίου Νικολάου .
Η δημοτκή αρχή λαμ
βάνοντας υπόψη την εντατικοποίηση των ελέγ,
Του θανάση Πολυμένη
μΣΗΜΑΝΤΙΚΗ δικαστική νίκη πtτυχαν οι
αστυνομκοί που υηpέτησον κατά κορούς
Νισό το 2012 tως κα το 2014, στο Προονο χωρησιακό Κέντρο Παρανεστίου (ΠΡΟΜΕΚΑ , όπου
φυοξενούνται Παράνoμο μετανάστες από το 2012
Onως είναι γνωστό, το ΠΡΟΜΕΚΑ Παρανεστίου
ιδρύθηκε και άρχισε ναλετουργεί από τον Σεπτέμ
βρο του 2012 και κατά καρούς στό τότε έχουν
υπηρετήσει εxεί αpετοί αστυνομκοί.
Όλο αυτό το διάστημα, όσοι αστυνομκοί υπλ
ληλα υπρέτησαν από το 2012 μέχρι κα το 2014
στο ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου , δεν λάμβαναν τα
αnamoύμενα μόρια nου διαούνταν ως παρακ0ο
ρια rεpοχή .
Το Δεχέμβρο του 018 , 48 οστυνομοί υλη
λο πou είχαν υmpeτήσει ή συνεχίζουν να υπηρε τούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ Παραε στί ου, κατέφυγαν με εξοδικό γείο της Ελληννής Αστυνομίας να εφoρμοστεί αναδρομικά
τους κατά του Υπουργείου Προσταοίας του Πολίτη, προκειμένου να ακιpσουν απopαση του Αρχηγείο της Ελληννής νίας Παpνοστίου , ήτοι από 2992012,
Αστυνομίας , η οποία απέρρυπε σχετική προσφυγή τους στε
να λάβουν αναδραμικά-από συστάσεως του ΠΡΟΚΕΚ Πa - τουςεκε νη, με τηνατοοία ότι η δούηση έχει υπορέωση
ραεστίου τον Σεπτέμβριο του 2012-μόρια περί υηρέτησής να εφορμόζει
τους ε παραμ0όριο πeρoχή .
Σύμφονα με όσι εξηεί στον pωνό Τπον η δεηγόρος πτωση, με τον μεταγενέστερο νόμο 4249/201 χορηγήθηε
Δράμας κα. Αννοστασία Γεράκη, που ανλαβετηνυπόθοση εκ
μέρους των αστυνομκν υπαλήλυν , το Αρχηγείο της Ελλη- Σμοτκό είναι να ανοφερθεί επίσης ότι, την ίδια περίοδο
νής Αστυνομίας, είe ατπορρίψαι στις 5 ανουαρίου 2018 την συνάδελφοί τους αστυνομικοί nou υπmpετούσαν σε παρόμοι
από 6 Νοεμβρίου 2017 αίτηση-εδοη πρόσιλησή τους , με κέντρα φλοξείας μεταν οστν Αλεξανδρούπολης Ορεστιάτην οποία τούoαν να rpooμεrpηθούνσ' αυτούς τα προβλε- δος , Ροδόπς, Εάνθηης , έoβου , Σάμου , Χου, Α. Δυδεκαν πόμενα από το π.δ. 100/2000 μόρια , αναδρομήςισχύος ήτο
από τον χρόνο σύστασης καιλετουργας του ΠΡΟΚΕΚΑ Πα - γεγονός ότι υτηρετούσαν σε αστυνομκές διευθύνσεις του
ροεστίου ΔΔράμας κα όw aό της σχος της τελευταίος διά - τόnou των συμμρερόντων τους εν οι ατούντες οστυνομκαί
ΕrΟΥ ΠΕ AΝΤΑoήοΥoY
κα νίαυτούς, ατό τον χρόνο σύστασης του κέντρου φιοξp
Το Αρχηγείο της Ελληνική Αστυνομας ατέpρue την αίτησή
, νόμο κα δεν έχει διανραική ευχέρεα να
προοδσο αοδρομκή ισχ σ αυτόν , εν σε κάθε περiχων που πραγματοποούντα σε παράνομες
σταθμεύσεις δικύκλων
πάνω στα πεζρδρόμια
τόσο από τη Δημοτυή όσο και από την Ελ
ληνική Αστυνομία , υλοποίησε , μέσω της κοίνωση του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με
Δεύθυνσης της Δημοτκής Αστυνομίας τον κανονισμό , απαγορεύεται η στάθ
τον αρχικό σχεδιασμό που είie σχετικά με μευση τωw δύυκλων οχημάτων εντός των
τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης απο- χρων της ελεγχόμενης στάθμευσης,
κλειστικά για μοτοσυκλέτες, σε κεντρικά κατά τις ρες και μέρες όπως αυτές ορέ
σημεία τηςς πόλης και σε σημεία που εντο - ζονται από την κάθετη σήμανση των οδν ,
πίζεται εντονότερα το πρόβημα.
Σκοπός των θέσεων αυτν όπως emon τίωσης στο κυκλοφορακό ης Δράμας
μαίνετα, είναι πρωτίστως να δατηρηθούν είναι πολλά . Η Δημοτυκή Αστυναμία προτα πεζοδρόμια λεύθερα για την απρόσκο- σπαθεί με το εξοιρετικά μειωμένο προσω
πη και ελεύθερη κίνηση των πολιτν και πιό της να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει
δευτερευόντως να ελααστοποιηθούν οι
άναρχες σταθμεύσεις που παρατηρούνται σιάζονται όχμόνο σε θέματα σταθμεύτο τελευταίο κυρίως διάστημα στο οδό - σεων , αλλά και σε ζημήματα nou άποντα
στρωμα . Αξ να σημεκυθεί ότι στην πρό - στις αρμοδότητές της
θεση της υπηρεσίας για τη δημουργία
των θέσεων αυτν ταυπίστης πλήρως και κάθε περττωση, η προσπάθεα αυτή δεν
ο ρμόδιος Αντ/ρχος Μωάννης Εφραιμίδης μπαρεί να έχε κάποο θετικό αποτέλεσμα
ο οποίος αναγνωρίζοντας το πρόβλημα αν οιπολίτες του δήμου Δράμας δε σέβον
nou έχει προκύψει, ενίσχυσε περισσότερο ται τους κανόνες που ο νομοθeέτης έχει
την υλοπαίηση της ουσιαστικής αυτής πα - ορίσει και κυρίως , δεν επιδεικνύουν υπευρέμβασης
και σ αυτούς η εν λόγω δυνατότητα μορο δότησης.
Όπως τοiρται επίσης σε σχετκή ανασου και Β. Δωδεκανήσου , μοριοδοτούνταν κανονκά , παράτο
ου umpeτούσαν στο ΠΡΟΜΕΚΑ Παροεστίου δεν μορωδοOπως αναλυτικότερα η μονετα, α ατούντες είναι οστυ- τούνταν .
νομκοί οι οποίοι υπηρετούν ή υηρέτησαν μετά από αίτησή
τους, κατά δόpορα po κά διαστήματα, μεταξύ 27.9.2012 κηση αντμετπισε με δαφορετικό τρόπο δυο κατηγορίες
έως 24.3.2014 στο Τμήμα Αστυνομίας Δράμας και ει
στο κέντρο φλοξνας Παρανεστίου Δ
προσωρnή μετακίηση, προκεμένου να ενοχυθεί η εν λόγω κάτω anό τις ίδος συνθήμες αnoσχόλησης .
Διεύθυνση για να ντμτωτίσ την παράνομη μετοάστευοη
και να ενοσχθεί το κέντρο εγκαταστάσεων όηοu κρατούνταν υπόθε ση, ακύρωσε την σόφαση του Αρχηείου της ΕλληΜαλλοδαποί α ατούντες, κατά το χρονκό διάστημα μεταξ κής Αστυνομί ας και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, στο
27.92012 έως
κέντρο φυοξενίας Παρονεστίου Δρμας και υηρέτηραν στην
ως άνω αστυνομική διεύουνση, εν ίσχυε η διάταξη του π.& αστυνομκούς κατά το διάστημα πou υπηρέτησε ο καθένας
100/2003, όπως είχετραπο ποη θεί μετο πδ. 107/2012 για τις από αυτούς στο ΠΡΟΚΕΚΑ Παρανεστίου Δράμας , μεταξύ
λοπές αστυνομικές διευθύνοεις πλην Δράμας δως 24.3.2014
που ίσχυε η &άταξη αυτή
κα για την Αστυνομκή Δ
εύθυνση Δράμας δεν λάμ
βανον τα σχετυά μόρα για
την υπηρέτησή τους αυτή .
Tα το λόγο αυτό, ήτησαν με τν στό 8.112017
αίτησή τους ηpoςτο ΑρΣύμφωναμε το σκεττικό λοιπόν , με τον τρόπο αυτό, η Διοίεν γεταιγνωστό ότ , τα περθρια βελuoνονομοες εκτου λόγου ότ υmpετούσαν σε κέντρα
φλοξενίος μεταναστν , παρέχοντας τις διες υηρεoίες,
Δράμας μει
Τελικά , oφού το Διοκητικό Εφετείο Αθηνν εξέτοσε την
τα προβλήματα που κατά καιρούς παρουΥπουργείο Προστασίας του Πολίτη δηλαδή , το οποίο θα πρeπε να υολογοαι τα μόρα που αναλογούν στους ατούντες
: 24.32014 , nου συστάθημε και λεπούργησε το
27.92012 και
Η ανακούνωση καταλήγει στο ότι σε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
θυνότητα στις μετακήσεις τους .
Πάκος-Μοσμονίδης
Κατά 2,1 εκ . ευρ αυξάνεται
η χρηματοδότηση των Κέντρων
Κοινότητας Δράμας, Καβάλας,
Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης
Ενημέρωση χθες του κ . Μέπου για το Κέντρο
Λεπουργίας Δράμας
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγχρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Τα 15 εατομμύρια ευρ, θα ξεπεράσει η συνολική χpημaτοδότηση των Κέντρων Κοnότητας των Δήμων της Ανατολικής
Μοκεδονίας και Θράκης από το Επχεφησιακό Πρόγραμμα
της Περφέρεας ΑΜΒ, μετά την απόφαση του Περι φερειόρχη
. Χρήστου Μέτιου , για αίξηση των διαθέσμων κονδυλίων
προς τις συγκοκρφένες δομές
Haξησητης χρηματοδότησης, που θα γίει με πόρους από
το Βυρωιαίκό Κonωνοό Ταμίοα
του χρόνοw λεπουργίας των Κέντρων Κανότητας, την αίξηση
του προσωπικού nou εργάζεται σε αυτά κα την αίξηση του
αpθμού των ωφελούμενων.
Ηδη, οι σχτκές στοφάσεις που αpορούν στην αύξηση της
χρηματοδότησης γα τα Κέντρα Κανότητας των Δήμων Δρά
μας, καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούτολης, συνολιού
όψους 2.1 εατομμυρίων ευρ, έχουν πoγραφεi από τον κ
Περιφεραρχη.
επάμινου έτους .
Με την ευκαιρία αυτή, οκ Μέτιος επακέφθηκε το Κέντρο
Κοινότητας Δράμας με τον Αντιεριφεραι άρ Δράμας κ.
Γιργο Παπαδόπουλο και τον Πράεδρο του Περιφερα οκού
Συμβουλίου κ . Χρήστο Παnαeεοδρου, και είe ενημέρωση
για τη λετουργία του από τον Δήμορχο Δράμος κ . Χριστόδουλο Μαμσάκο , και τον εντεταλμένο δημοτικό σύβουλο
κανωνικής πολπκής και δημόσιας υγείας κ. Αλέξανδρο Πα ναγιωτίδη.
Πρωτοκόλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
επτpέφει την επέκταση
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μονητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάτα 8πλα 6ας αξπέσα
μαμίπι τρόντο
ης υπόλοπες να έποντα στις Ορχές του
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα