Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

11oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 77%-96% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:52 - Δύση ηλίου: 17:16

Ο Ρασκόλνικωφ ήταν η σύλληψη του Ντοστογιέβσκι για να περιγράψει, όσο πιο διαυγώς μπορεί
η τέχνη του αφηρημένου λόγου, τις διαδρομές που ακολουθεί ο ανθρώπινος θυμός απέναντι στην
απρόσωπη αδικία, παλινδρομώντας, πότε ρυάκι που βαλτώνει, πότε ποτάμι που ξεχειλίζει, χωρίς
ποτέ να εκβάλλει ανακουφιστικά κάπου. Ο αποτυχημένος φοιτητής της Νομικής ταλανίζεται από το γενικό και το προσωπικό άδικο. Ο ίδιος, καθαρό τέκνο του ώριμου διαφωτισμένου υλισμού, δοκίμασε μα έχασε το τρένο της ευμάρειας. Αντικοινωνικός και μισοπεινασμένος,
παγεροί οι δρόμοι της Αγ. Πετρούπολης, παγερές και οι σκέψεις του. Η μάνα του άρρωστη, η αδελφή του έτοιμη να εκπορνεύσει τη ζωή
της μέσα από το γάμο της, η αγαπημένη του επίσημη πόρνη που μεγαλώνει τα παιδιά της. Ανισότητα, αδικία, έλλειψη αξιοπρέπειας. 3>>

Ëüãïò êáé ñÜâäïò

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5023

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Äåí ôá êáôÜöåñå ôï áããåëïýäé

ÊáôÝëçîå
ôï êïñéôóÜêé
áðü ôçí ÊÝñêõñá
ðïõ íïóçëåõüôáí
óôçí ÐÜôñá

Öùôßóôçêå äïêéìáóôéêÜ ç ÁðÞäáëïò Íáõò óôï ËéìÜíé

ΠΑΤΡΑ. Είχε διακομιστεί εκτάκτως στην Εντατική Παίδων του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
της Πάτρας με συμπτώματα σηψαιμικού σοκ - Οι γονείς θα δωρίσουν τα όργανά του.
Σελίδα 5>>

Åêðáéäåõôéêïß
«äéáîéöéóìïß» ìå
öüíôï ôç óôÞñéîç
ôùí áíáðëçñùôþí 3>>>

ÂÜóç ôçò Aegean
óôçí ÊÝñêõñá êáé
áðåõèåßáò ðôÞóç
ãéá ôï Ðáñßóé 4>>>
Åîáñèñþèçêå
êýêëùìá
äéáêßíçóçò
áíèñþðùí 7>>>

Στόχος είναι ν' αναδεικνύεται το «μίνιμαλ» γλυπτό, χωρίς ωστόσο τα φώτα να τυφλώνουν ή να εμποδίζουν τους οδηγούς που κινούνται περιμετρικά του κόμβου

ÌïõóéêÝò É÷íçëáóßåò ô ÅèíéêÞ: Íá êëåßóïõí ôïí ðñþôï ãýñï
óôï Éüíéï 2019 9>>>
ìå íßêåò èÝëïõí ÁÅË êáé Èéíáëéáêüò 15>>>

Äýóêïëá ôá ðñÜãìáôá óôïí
ÁÏÊÊ ìåôÜ ôç íÝá ôåóóÜñá

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα