Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ιοων
ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ηγκόρΤΝ
9ΑΝΗ Τ
ΥΑΗΝΗΑ
ΔΕΚΕΜBΡΙΟΥ Ζ015
nianiae
ΕΠΙΚοΙΗΩΗΙΑ
ΕΒΔDΜΑΔΙΑ Ι Α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑXDY Φ ΛΩΡΙ Α Ι ΩΗ
Τηλ.: 23850 21%
Fac 23850 22288
E16126γρ103 4en
ΕΤΟΣ: 58α
Αρtθμός Φύλλου: 2851
ιμή ΦύΜου: 50 Λεπτέ
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΗΜΗΣ ΑΟURΗ
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΕN . ΚΙAΙΑΣ ΝΕ DΣ ΠΡΟ ΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΚΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡIΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕADΝΙΑΣ
ΟΥΣΙΚΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΗΝ ΝΙΑΤΠΚΟ ΔΕΝΑΡΟ
ΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Νδος τρdεδρος της Διακο αος Emράνης του Τεχυκού
Σα κένιρα τoυ dυοa ψήματος της πλαείως Γεupyou.
Το αάυμ ης Πapoaa 13 Δερρου ξε0νν ood
οι cnpτoσtκές χριατουΥενμάυμος οιδησες ου Δήμαν η , της κετρχης mo doς ης οιρινος, έχα noεraa Εψελητηρου Ελλάδας-Τμμοτας Δυής Μoκ od aνoς
Φλρνης με τα όνομμα ου Χριστονγενιάτνων Δένφον οό ένο έλητυd δένopα φψους 15 μέιρων περίτου, pοapoμd | ΕΕΤΑM) ξελέη tη Δευτέρο 3 Δεκ αμβρίου 2019 ο
τάν Δημοργ Φλυpας έχει τpαμομηταθα ους 8:15 μμ δημόη αταν Δήμα μας Το dέναρο μααφέρθηκe με ενd Στφας Μεν, άνος παλυκος μηχοννάς και ετουφοης ης
αnμ και oτoθετηθηκε με ην prη γeρaνού , dtως και ο |Δημαφονος δίγpης Μηaνων (.Κ.Μ.) Δς ΜaN Jαας
ατολομας κοι φωα μής εγοe με την χρaη του Yεραού, | υΦ ι σmν μαφουα, Ακαφόοδρος της Μοκούος
Μιροσιό a0 aνoο έα oτolετηθα η κάλυρωμέη φτη ! to Τ.Ε.Ε.ΤΔΜ. εξελέγηd Νυάλaoς Συλλίρης, Μηοναλaγος
εν ξύονο oοκoο έyoυν τomoθεη θeί αu αi της πωοoς Μηouκάς και Γρομματδος η Μορια Εμμονουή , Πάλιτάς
δνως και ατον πε όδρομο, ατο aλα μήμ ης πατάος.
Το όνομμα τo ΧραταΝγενιάτυομ Δέντρου άχε προγpaμ
μουσ ο ην Τερη 11 hδω βριου όλά, μτων κορνων ! Μεαλλaοόος Πησικός, Δμήμας Μόνιδφης, Haopολλης
ουθηνν, μειοφόρaηε ω ην napoκενή Η Τpωτη οθηωn Μnyoκάς Κωνατονιίως Μatάwς, Πολτνός Μηχουκάς,.
ταυ Δμου Τμαγματ αιωυΑηe αην λδηη ξωμ μν Φλωρμας | uiηg Νάος, Παλυάς ομς, δόηmoς FΜης, Ηeνραληος
α αύγμυμα ης Πέμσης 12 d6μβρίαυ με ημ ομηηη τρομιθων Μηγονdς ιοι Ευdούd Μμύων, Παγμδιανας Μηγομνς
με ην ογγη tων πάρομθιν ατπβατέρίωνος .0 oateoαμός | Εε τpηγβα η ενam to τφαε iαυ ης Ανναροίωιαος
των λουταηέπιωο, η π Μεροίδούα ΜΟι α 9η Βουληρικα, τα ταυ ΤΕ.ΕΤΑΜ. αμου εξελη, μρόεαμο, της Αντροdωπισίας
μαeλδi ά, περμενε u Χρατούγεννοι at μο δλροστυοη | ο Γωρyας Τος , Αγpανάμος Τοκαγpόφος Μηouκός .
Ονάγωη ατό τη ήξο Κωιαολίδαυ.
ηyovνς , Σ
Εωης, αημ Δάναίαι εξελέγαον ο Ελυθερο Πωτοιστο,
Βνατρός δρ0ς ο 08ονάοας Eούρος , Αγραν μος Ταναγμόφος
Μ)νός και Γρομτέος ο νωρς Dμήας Μιρομόνης!
Πoλtοός ηonκός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕ ΚΕ ΜΒΡ ΟΥ 2019)
170-19Μ0 Πα ao rεupau MΜ0η.
Τα τμμ Ηγγφωω του ημοτν ΕΚύλριας εόψάζα κα
Τροαμeρε οκολονένες aouδές yα μρούς κα μεγάλου .
17:10-20λ, Παεί Γeunau Μά0η
Πάλέφ ιτο τοδό με ξνοιδφυς, ξωοκό καιναν θρωπα. | ΕΛΕ Φάpρος, α αιοες δεροαμον σnς 4 Δειωβριου 2019,
ΒΡΙΑΜΒDΣ ΤΗΣ ΒΑΚΕ. ΣΤΗΝ ΕΛ.Μ.Ε. ΦΛΠΡΙΑΣ
Το οoτελδακto ωw eoγuν , w την οό169η του νέου Α ης
Αυ Τα 2
εχαυν ως ε9ης ΨΗ AΝ: 236, EΓΚΡΑ : 223, ΑΚΥΡΑ:3, ΛΕΥΚΑ 4
ΕΛΑ8ΟN: Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε.: 114 ψήpους ( 50% ) και 4 έδρες.
ΕΚ.ΕΦ: 63 poυς (27%) και 2 δρες, Π.Ε.K . ΣΥΝΕΡΓΑΣ1
Ψμας (155) κα 1 έδρα, βγωνσυη Συmepuση Εατοδαιοκν.
Η Φρμανη) Δήμου Φλρινος θο παίει ρuτaγεννιάτκα | ΕΛΑ Β0Ν: ΔΑΚ.Ε. ΔΕ: 113 ψήpους (503) και 4 έδρες .
τρογοίδιο σε μόμους ης νdης.
20:15 Πaγεiο Γauniαυ Μδη
Ανομμα του Χρωτουγενναικου Δένρου ατό τον Δήμαρχα 1 19ψψους σ1), ΑΚΡΑΛΕΥΚΑ: 3%
Φλρνος . Bouλη Πoνμη κα αιάδ παδν,
2430 Πaτ Γeuηaυ Μ0η
Συνυίο με το μμανά αηdτημα "Τe Bahaows".
1ΕΥΚΗ ΝΤTΑ
ΕΠΡTΑΣΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑM iΑΔΗΜΟΥ ΦΛΠΡΙΙΑΣ
ΣΑΒRAΤ 14 ΔΕ ΚΕΜΒPIO 2019
11:40. nλa Γapiau Μλδη
ΠΟλυβέομο 10 το πουδιά με ξυλατδίορους, μοοό , ξωteά Σε αυνpγο0α με τον Εroρd ΣύΜηο Φλίρος , το καιαημοτα | ταΧmτuν aγνσίν και τοου ης Πapoας 6 Δοω pρia
και ανάνθρωα .
1714, Αέω0 AΕtωκ A ρουο oλo ας
"0 Δοωμκτουλης κα το μημία τρα ης αγοιος"
οι Naρο α00pη κα Στέο Μpδυ Τopuudλον μα ατογ01 ες 4ΟτΟ nύnMovo πpοot .
1ο το δυκομητα και το άναρα tων tοιδων.
1330 ΠΟτεία Feuiou Mάδη
Συνουίο ε τα ανγpάημο "Furt me up"
Ποουν Μως Κωνάnwος 8ρο, ψωr), Ηλς Κωάιουλος
μιδσα φωή. Σδνης Ταάταιος (ύμαω )
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 3019
11.48. ΠaτεΓuρuνΜδη
Ποδογωγμί 4 οτοηαλμον μο έν δίωμα τα πουδιά, με
pνηναυημά κα όλω παγα .
2414, 08ανn ΠaλλοΤλν Χαrτεων Δήμον Ολάμmς
"άζος κα paτέuo"
Το μουνιά oήμ " Κονιμέν topαuιάξa μο πρωτdιωτημιυαναοψηγημοτοη παρόστο ση του μπεμδεύει τη Αάn αοpiα
ωw utiων toι λότο με ην ωνή πορόδοση του pεμκέοκαυ
φογουδιού
Αφnon: Eτpα ξ Βνασοαιόταυ, Pομμε τοκαθ αρα και φωνή:
Κωσιος Τeνωσδης, Μtoωia και φωή : raupoς Βopταδκης , | a ηλέφωνν: ης Κονατηιας 238536102 και 0374810515 || κoλά τους tα τοτούιαο to κδκο οδιης Μκλοφoρίας κα.
βαμυνε άν Πούλος Γοωμγιοδης.
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕ ΚΕ MBΡΟΥ 2019
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΖΕΤΑΙ . .
Δεν α ανμα ψιόσο τα τροηγομενυ ψίλλα ης οθΠΝΗΣΝ
τα αμευμένο ντακίνητα οδιοφομου ααού τφοκόλεα, γα
μα ααμα 0, ωaαρά . Το φ αυ auηο , anus ψοία .
| της μάλης θο τοpομείουν Φμιχιό μέp uς 21.0 .
J Δημος Φλpνoς θο προφέρει σε κοοίnoος not smon ατην ψυtαγροψα, otaς του d εύu ποράημο αταθμέυμένα
aτην διοστούρωαη Τηματόγου aοuμ με Κολλέργη , δεν εmμετει σε όσους έρχοντοι οπό την Το
τρένει αε δσους έρχωντα οιό την Τομοτάργου Νoούμ να
ουμεμ ου την παμεία ταυς καθς είναι αδύνοτη η αροψή.
Mάνοδυοη δξ0δ0ς ια ταυς ατέλιοoμένος και ονα αιου ένυς.
ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΜEΡΙΤΗΝ ΚΥΡΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡIDY DΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕ
Την Κομονή 15 de μβον dοηρνεια η φοθρωφνή υνεχεια με μaθν ετα γτης Καλλέργη οτε ο dοψγoυ
δηaση εύαmτά για άλουφι της Κανάημος. φλρωας παι
αdo dya w αγενpωβαύν τρόφμα α τα αναιτο της
Μμράκολης μος χαθς, διως ανοι γνωτ , η Μημράα μόρα τα ουtάωνηα tou oς δίν touιχρονο με tα πφiναλκά
Φωρωης, Πρemτν και Eαρdoίας τροαμέρα σε ημφήσιο ης Τάσκίος, που είyε εδοκοηθ a ια ν εληψθεί τον
βόoη 150 μεριdeς φογητοί σε aμπαλιες μος, αε όλα τον σμρτος Κα aε mαράτημη ση αων αδηγό dυ dεν μοpoύν ν
ημα Φλάριως
Η oυλλογή tων pομμων γνeιaι κ0θήμερνν ατauς γuρauς μάαα τνω σο καλωννα, όκάνησενουoυλωύκό, όν δεν
του Εκοληoruoύ Γηροκομείον , οιά τις δ:00 μμ. μέχρ τς
700 μμ. κα παλλαί ουμτολιες μος εχουν ηη αυνάρόμει φυaμκό, δεν έδωσε τημοσία. Κοι ράοια,την αωιόλημ.
ριαφέρονος είδη .
Γα περαοίνερες τνηραφορες μίορεπε w otευθύνεαε | Τους, οι οροφν τος γιο τους αυμιαtς και pδφανιος ατa
α τηλέφων : ης Κουότητος 239536100 και 0374919315
(Πρdεδρος Κωνυτονtiνoς Ρόζος) και ατα e-nail : ι[email protected]
Καθημερινά τραστίθέντάι σύλλαγαι κόι φομείς που
0ηλνομν την ατrpη της ψονθρωοής δρ σης κκοι καλον | aς αυντονατοίνκα oς ovαλβουν τον ταμέο aυduης τoυς , Aς
το μέη κοι ας τολτες να αμεομέρου. .
Meτοξύ όλων έχουν ηλωuει στηριη ο Εργαικό Κέντρο
Φλάμινης, α Σύλλαγος Ορειβοσίας Χνοδραμίος μοή
Φμμκς α Μλtataς Σύλα γος μΟΚΤΑ B0υ, ο ΕΜημός
Ερυερός Σιορός -Πρυμορο ακά Τμμα Φλρνος, ο Σύλαγης
dεσσλν κα νων Ν. Φλίρυος , υ αυμοτε κοθορυστράν
και καθοριαν ομού Φλρινας, ο Σύλλογος Hέφωτν
Φλρινος, ο Σύλλαγος Εκτοιδ ευτικν Πρωταβάθμιος
Εcπoίδευης κα .
αυμεγεια με άμαθόν ευ της Καλλ ργη ωυτε η αδοψήγαυ
διd την ΝκΟλούδη στην Αρονού , Τmν διαδμαμι ανή, εξόνωγ .
κόιτηκον να oκαλουθημουν ορκεται οδηγοι 0 aδιάφοροφ
οδης μο ν μη χμοκηρατα με όλ κουμηυά) ηpθε ν
της τροχίος, του είe εδοπου! ο μα w ευληψθει του
αυμβάντας Κα αε πάρατηρη αη αων αδηγό άn δενμιαμαύν ν
αρψaν τα ουτοκνητα κοθς έχα παρί φει αυν γυνία, κ
το κοτόλαβεχαι ότι είδε τα καλωνάκωα w chmι α αμένα. και,
τμον πο άλλα αθηα ου νάμαμά αονια μάνα για Τμ pλεψη
10 οπογομέυtυd .
Οι παίες θέουν Αύμεις αιοφορωνας μο ην με οκύλαη
εύθυνάν κα ρμοδάτητων Η Τροχοία κα ά Δήρος Φρωας
aς σηντομαούνια ας άαλύβαιν τοντομεα ευθήης ταις 8
τάτcθεηθούν νέο καλωνάα και 0ς υπάρα 0poτεpn nom ao. Πρoυ πέσουν
το χιάνια κοι αι.
αγρι tου θ0 καιο αΥμον τpμ κεο Ψφρα, ιδιοίτερο
αην Κολλέργη .
17:10,30 Γμμona Φλάoος
Τα εργαμ ζωμομής ης Μαης Παληgού oλapωος.
με υπεύθυη τη Δήμηpο εon , αε ένασuκές δημουρ14
με γφμμ θδιοτα ,
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1144. Πaτεια ΓupνaνΜάδη
Το ψημοτο μογερων κοι pρaονητmoκdpων της ΕΠΕΣ ΟΑΕΔ
ωουος εομάζουν και Τρonμέραυν αε μιρούς κα μγάους |φ200ς Ομος-Παpυομοοκά Τμμα Φλρνος , ο Σύλαγς
Υυκό και κορdαμοτο .
14:10.090μα ΠΜΑΤAάν Χρήγεμην Δήμημ Φλτιις.
Το ΚΔΑΠ ου lοu νητ00yuγeων Φλρυας πφομαάζει τα
taad τορουύθ Χήνελ και Γpeελ".
2010 Mουχείa Σpaης Τνης
"B0θύς Χεψν .
ΕκB6oη ευοσnκν κα ψφυητν
ομάλη.
erΟΥΟTΑ
Γιοτ( μετό ,ον δεν
aποκαταστοθεί η
κανονυότητο , 8ο
Φο ζητηθαύν κοι
ευθύνeς.
EDPTΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕΙΟΥ ΦΛΟΡIΝΑΣ
Το Πdείω Φλριας Περυφέρειος Δυοκής Μaκεδάνίος και τα
Πουομημ μμναίαμ διάργγνμαμε γιο την eontoσιοή περιολ .
τς ποραιδιω ενσηωτας.
19/12/2019: Χρατουγενιάtκη αυ0o του Πd00υ wapιςκάdαρ διοκρίνετοι τα
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕ ΜΒΡΟΥ 201
10.30, Σ0λκές μηκίδ Δήμου Φρeς
Κάλονιο οιό τη φλaριονιοή Δήμου λάμμας.
1740, Κένρο Καινωνιής Πάννος
Ανομμα της ριατα γενιμης ωός με η αυμμειoη της | ΠΔ Μοaδηνάς με μουοκό τον αhuλo οη Φλάp αις 7 μμ. | οωτοκωνητα ω Αναα.
Φλάμμαμης ήμο, φλρνας .
1μ10 AΒαυα ΠιαρουΑρμοιέλην
Χριστονγεννάικη αυνουλία ο Τά την tαιδική χορωδίο | Αμυνταίου του Πdδείου Φλρινς Π.Α. Μοκ δονίας στα διέξοία ατα αεw της
ημήτρος Λuoηg ' υ Φ ρωται έλης"
Σην ψωίαγμομo πενιο ο.
μΒ0ισ0 ,0.0γγειαπαυ λας Παλιατνού kοντρου Φλριως)
20/12/2019: Χριατουγεννιότιη αννουλο Παρορτημοτας ΚοΜργη οννηωντας
με την Οπαθ εν ατην
Αμνιοο , μεμουκό τουαίν
Κέντρο Δήμου Αμυνοiου)
atς 784μμ μί ανn Πueμοο | Νικoλούδη που οδηγεί
στην Αρρ οού .
ωνέχεω στην σελδο 2