Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
ΕΛΑ
Διαφόνεια
ΕΕΛ) ΜΑ ΙΛΙΑ ΕΦΠΜΕΡ ΑΑ
ΑΝΕΕΛΡΤΗ '
μ sαμίμη 2119 -Eιμε Τδum 1990 T 00-A. ΦΜm 987-ήμαγίλο.
1.00 E
11s Neppiou 13,
συπtίoopο
tAnMwpiά
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
10 ΡALΙ0ΦΩΝg ου.
105.0 1ο.
Τυ500ΕΝ 10Υ
ΑΥΟ
βαλυτεγαίου 13 ΧΟE 2 ν ΚpρeΛanMpoTΤη. 2 Μ4%, 4986 T14, wwehiovaniog πdαναταεην ι2Τ πa Ρ0m
ΚΝέφωσε το Βόρειο Αιγαίο Κλειστά τα πάντα
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό
Εση
Eραρuογή mikiniσπκηύγήμηυ
Μάγρένα Πρόπιμο
έχει επιθληθεί Εως τρη στη Χίο
ΤοDράγμα των 40.000. αιτούπων άσυλο σπαγησά
Onακοτoν δερά.
οανισά Μυn
o Σάμ
Αnοuλaμή φολa.
των βαλάοοσυpoν
Χnκo μή
aτmauόm την νην
Εtρoτo 0.
ra μiνuμα nou θrου να
| συπουν σιν, θέρνισμο.
66ου σχο amη 5ακeio οατου
μπαιοσιυτoύ εκανε oyo
ρr5οκεοάoκοs Bo εiου Aνείδυ, Κπαι Νουποδυο ηο
μπδνας - ον ΑMT.
Ο 1Scs noό9θcos oti έra
oba σa εχς επωντα ότιm anoομpόρnan των Νη 5eaκεμnσπευνερερωιο ναι οι Sήμπονοι Λέσβου Χρυ oν αισοουμε την μαακνημ0 μεοικν εκστοντο δουν α
ho5amov nο ου. την αυδονσα τη στη μή που χΠ55 νέe .
Ευεκή ane92
nooxogE τη Τ άρτη 11 Δεκεμ βοου 2013.h fεοφεssα
Βoοείου Aaibu aντ 56ντps πs αvκονω
ονη
Ελ. ΡuGUAοdnx 9 3E
1a μααναπευτι κό μτά
Κατ5 απος braaεs
Σνένλασn οίδo
anό τιs τοηκe κονωνε
μa 1s νέs δομά φinοe.
vizs.
Οne oi unneeoici των
5hμων wων νοsν και
τ Γεο κέρεs Pooεo.
Aίeiου, πέβεραν οoh
ρεέιθεικρδαμοοτυοίσonus είναι αnοφεσίμεl 5ετατ
Κονωνικό μέρισια 2019.
Πότε θα λάβετε τα 700 ευρ,
και Σάμου.
Σρναυεκοινωπα της η Γεοιμεεεπστεμεος
ne3φus και μεταιάστ φυιουν στανοά
υ Mδ 5
Μανάλης Βουpyούς Βα Είναι χΧτράμας να δούμε
το έργα που ξεανήσαμε να ολοκληρνοντα
ενδραφπαdδα
CARIE
των πρωτρ μπεκάογικο
Τουνεπευ npoνa.
0ετοποωπια Τοτ ,
10 Δεκοβοίου 201,0 ουν
5υeσμόs Γοοβουnaγα
το Χίο, αι στηaοιμένα , ο
Βeν Δήμαονo Aibu . Ν
νλra Boυονοίa καί οι
Hοωm ανtS5ήμασμσι Ετερ
τις 5υρns και Τρογo k n
tneγoru
Εuοστε Εύω, δίmte anν
δίμοοική ορn yo νo aw.
φoitε όnου χρήoστη αρoνημerον ω ουENστουν κο .
φio: inρω θοτο ευγοπου οφή σουε Χρ80251 μΕατι αυ6-. nΠiοιοινα εποθευν κοποο πρην μαξ0α πωυ Βαβε
oπoo no νό ποεχωρήσ έn υye, mυΠοτου1ί και τα
φroκμρωθ , Shhosso εnεφτnnα του ατδυ2ομού n ΓουΟΣοm Βura pε το ποατου. βinε o μπάτοτ eα
τοβουλία yατη Χου. Βawπis Bουσιo is.
Στικά μετν ' τηρoλ οu 50μa0oυλου Σταματη Κα μαντη. γEτην Πoaanoκή 5εxφήμεn 25 μίαων γεωνο τεθμους. το μaνι τον ΚasSaμύον κα
ΕΣΓΑ οκ Ρομονουας
ανέρεο ότι η Γοuτopounia oaς αμό nou.
Εκαυαν ona ανουά
του Βουεκου Arγaίou
κατετοnητns Γεoτe
sr6. Ποoτεn ο
nou noέnί να ωοιμ
5ουν Κοayopoν μα
εpe gρtορκε
Εξογγεois 25 σχων.
Gcoν υπapη ήδn έ0χο.
Ετμα να nopovσο
pοuu 4eieοu άνογκα ακονευμΕ Ονοωηο σε 25 ets
Κά Χοστο!
Εσ1Ε
Τοod!
Spirits
υν στο μeito unoatήοήλο ΜανωΠα Bοuοnοs
tns enτείa τουs είναν apησει nio έονων εναμένο 5o
ΕΓΑγυοωσε Τθεκατομ τ όπιαν Παρωγ α, ΠειSnοι.
TEL.+30 2271042158
- δina0α
ΑΤΟ ΨΗ
EμE Κωνoτοvtvέκ κυvu
ΔΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡ
ΟΙ ΣΣΚEPEΙΣ ΜΑΕ
Σεδημόγρορκn έπίρρίasm Eλ6isa.
( Mrίμhs nrμδτηnimπόνω υμα
Sου 7upάΑnΚ
38 AECEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar