Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Δεκεμβρίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6938
Τιμή : 1.00ε
Κδημερινή οικονομική ειδική εgτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Κοινωνικά
e- εφορία
επιδόματα
-Ολes οι αλλαγές nou
έρχονται τη νέα χρονά
-Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία και on line σύνδεση
των ταμειακν μηχανν με την ΑΑΔΕ μέσα στο 2020(;)
κάθε λόγο να παραμέ
λόγω της ανίκητης ελ
ληνικής γραφειοκρα
Μπορεί να ακούγεται
ως σενάριο επιστημονικής
ωστόσο στην ΑΑΔΕ
ήδη "τρέχουν και τίας . Δεκάδες είναι τα
παρ ' ότι πέρασαν στα
ψιλά γράμματα της επκαιρότητας , στο φορ
λογικό
μεταξύ των ελαφρύν- ελληνική οικονομία ,
σεων και των φοροα
ναπτυξιακν
κινήτρων , μπή καν τα
θεμέλια για τη μετάβαση στην εφορία του
επόμενού αινα .
Ο r. Πιτσιλής ξεδί .
πλωσε τους άξονες
αυτού του σχεδίου όχι
σε ένα τυχαίο ακροα.
τήριο . Μπροστά του επχείρησε να καθησυ βρίσκονταν εκπρόσωεπιφυλακτικοί
φαντασίας,
Αλλαγές στα προνοι.
ακά επιδόματα και θε σμοθέτηση του , νέου
επιδόματος γέννας
ύψους 2.000 ευρ
από ίη Ιανουαρίου
2020 προβλέπει νομοσχέδιο του υπουρ
γείου Εργασίας το
οποίο οδεύει προς τη
Βουλή.
Σύμφωνα με τις
νέες διατάξεις που
παρουσιάζει η εφημε
συνέχεια στην 11
παραδείγματα Αμερ
κανν ή Ελληνοαμερι .
κανν , που θέλήσαν
να ρίξουν χρήμα στην
νομοσχέδιο
αλλά αντιμετωπίστηκαν λίγο ως πολύ ως .
καταπατητές ή αποι
κιοκράτες . Το πρόσφατο παράδειγμα της
Αφάντου είναι χαρα
κτηριστικό .
Μίλντας στο συνέδριο της Capital Link , ο
Διοικητής της ΑΑΔΕ
ψηφιοποίησης των λο γιστικν και φορολογ κν
στην Αθήνα οργαννονταν οι πρτες ενημερωτικές ημερίδες
και συνέδρια για τα
σε τρία μέρη:
. Ηλεκτρονική λογι
στική (myData)
Είναι μια πλάτφόρμα
που λαμβάνει όλες τις
σχετικές ακαθάριστες
πληροφορίες εσόδων
και εξόδων από όλες
τις επιχειρήσεις και
αποτελεί το λογιστικό
και φορολογικό αρχείο
τους.
Θα οδηγήσει στην
προπληρωμή των επι
συνέχεια στην 10
υποχρεσεων ,
Κτηματολόγιο:
Οι μεταβιβάσειs Πoι επενδυτικν τρα.
κόλλησαν
στιs επιτροπές
ενστάσεων
χάσει αυτές τις ανησυχίες ,
όσον αφορά στις δοσοληψίες με τη Φορο λογική Διοίκηση . Το
ενδιαφέρον είναι ότι
τουλάχιστον ηλεκτρονικά βιβλία ,
δείγμα του ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες
και μη αναστρέψιμες.
Το σχέδιο για ψηφιοmoίηση
Το πλάνο της ψηφιο πoίησης αναπτύσσεται
πεζν,
επιχειρήσεων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι οποίοι
φτιάχνουν
για επενδύσεις στην
Ελλάδα , αλλά έχουν
funds
βαλίτσες την ρα που ξετυλίγονταν στη Νέα Υόρκη
οι βασικές πτυχές της
Πλασματικά έτη:
Βαρίδι από
τον νέο χρόνο
η εξαγορά για
χιλιάδες δημοσίουs
υπαλλήλοous .
Μεγάλα είναι τα προβλήματα τα οποία δη.
μιουργούνται
αγοραπωλησίες και
στις μεταβιβάσεις ακινήτων εξαιτίας της δυ .
σκολίας
συγκρότηση των επ τροπν ενστάσεων.
Έτσι μέχρι να επιλυ .
θούν οι ενστάσεις , τα
ακίνητα παραμένουν
μπλοκαρισμένα .
Όπως αναφέρει σχε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9