Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolhcom
Έτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.712
Σελίδα 13
Κρίσιμα Παιχνίδια για ΟΦΙ και ΑΟAN
Α Ντέρμηι Αναγέννηση-ΑΕΝεάπολής
στη 10η αγωνιστική της ΑΕΠΕΛ
Ετσιθέλουμε το ΟροπέδιοΛασιθίο
Καμία
ανησυχία για Την Κρήτη
. Δράσεις για την στήριξη
των συνανθρπων μας
Σελίδες 3, 4, 28
Καθησυχαστικές δηλσεις του προέδρου του ΟΑΣΠ για τους σεισμούς
. Η Διοικήτρια της ΥΠΕ
Κρήτης επισκέφθηκε τα
Νοσοκομεία Ιεράπετρας
και Σητείας
ουνδέει τον ισχυρό σεισμό
στην Αλβανία μεγέθους 64
ατς 28 Noεμβοίου , με όσα
ακολούθησαν και σημεινε
mιστημονική κοινότητα a.
νται σε διαφορετικά ρήγ
nατείται πολύ προσεκτυκή ματα Δεν υπάρχει θέμα
ανηουχίος και το τονοα
λόγηση της εξελισοόμενης και στην Κρήτη Το παρaκολουθούμε , αλλά δεν πρe
Ο καθηγητής Γεωφυσι - nει να υπάρχει ανησυχία.
Όντας στην Κρήτη και.
Pετορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
napακολούθηση και αξιο Στο γνωστό γαίτανάκι Πως ο Ελληνες σείσμολό - σεισμικής δράσης
των επιστημονικν αnό - γοι εκτιμήραμε ότι μάλλον
ψεων και εκτιμήσεων με- δεν θα επηρεάσει τον έλλα- κής του Πανεπιστημίου Αταξύ των σειομολόγων της δικό χρο , Μια μέρα μετά θηνν και διευθυντής της τη Χερσόνησο έησε από
χρος έχουμε ήoη εμπλα- ακολούθησε ο ισχυρός σει, Εδρος υNESCO για τη ου . κοντά τη συζήτηση και ε
κεί με τις ανακοινσεις και σμός μεγέθους 6ί στα δυ - οική του Εοωτερικού της κλήθη να δσει αnavτή
τις δημόσιες τοποθετήσες ικό Της Κοήτης Το βασικό Γης και τη Μείωση των Γε . σεις Ο κ Λέκκας διαχ
που βλέπουν το φως της χαρακτηριστικό ήταν ότι ε .ωκαταστροφν του Ελλη - ρισε τη θέση του με όσους.
δημοσιότητας τα τελευταία Πρoειτο για σεισμό ενδιά .νικού Μεσογειακού Πανε - συνδέουν όλες τις περιοΣελίδες 9 και 11
ιστος)
24ωρα
ΓΟ Διευθυντής Ερευνν βάθος 70 χλμ
του Γεωδυναμικού νστιτού
του , Γεράσμος Χουλιάρας , σίως ότι η αθροιστική ε.
ανάρτησε χάρτη με την σε..
σμική δραστηριότητα των ίσως αποσταθεροnoήσει γονότα των Χανίων , απ
προηγούμενων 30 ημερν το σύστημα ρηγμάτων στην φυγε να τοποθετηθεί στην λωση του κ. Παπαδόπουκαι τους σχυρούς σειομούς περοχή μας Μερικές μέρες nαpούσα συγκυρία , στάση λου ο κ. Λέκκας εξήγησε
σε Αλβανία , Βοσνία , Ελλη- αργότερα εξελίχθηκε σει . nou φαίνεται να τηρούν με
νικό Τέξο και Κρήτη Σημει . ουκή δοόση στα νότια της ιδιαίτερη προοοχή αρκετοί πιστημονική προσέγγιση
νει Oruς φαίνεται , αυτή Δυτικής Κρήτης με περίπou σεισμολόγου
η περιοδική διέγερση a φορά ολόκληρη την σει . 2 tως 4,5 Κατόπιν η δράση
σμοτεκτονκή της περοχής μετατοπίστηκε στα ανατο και έχει μεγάλο επιστημο - λικά της Κρήτης με μέτριο
νικό ενδιαφέρον να δούμε μέγεθος 53 και με επίσης
αν υπάρχει σύνδεση μετοξύ σημαντικό εστιακό βάθος νίστηκε ο nόεδρος του φύση προφανς έχει τον
των διαφορετικν σεισμι - Λίγες ρες αργότερα έγνε ΟΑΣΠ και Πρόεδρος του
κν πηγν Ένα προβλέπω , κι άλλος σεισμός βάθους τμήματος Γεωλογίας και
ότι αυτό θα δσει και νέα περίπου 140 χλμ μεγέθους Γeωπεριβάλλοντος, κ Ευ - του αντισεισμικού Οργανιτροφή για τίτλους με δια - 44 στον θαλάσσιο χρο θύμιος Λέκκας , μιλντας σμο και Προστασίας έχω
πληκτισμούς σεισμολόγων της Κέας . Η γένεση σειράς χθες στην ΕΡΤ αλλά και
στα ΜΜΕ .
Αν και δεν υπήρξαν δη -τερη nεpιοχή της Κρήτης θριο του ουνεδρίου του συχία στους κατοίκους της
μόσιες αντιnαραθέσες εί και του ΝΔ Αιγαίου μάλλον ΦΟΣΔΑ, εξήγησε nuς οι α ναι σοφές Πως οι λιγοστές δεν είναι τυχαία, γρόφει ο τίες των σειομν οφείλο - ριστικά
δημόσες τοποθετήσεις nou σεισμολόγος
γίνονται έχουν το χαρακτηριστικό της επιστημονκής άρθρο του , δεν υπάρχει αμ .
προσέγγισης και ανάλυσης φβολία ότι με τον σεισμό
που κάνει κάθε επιστήμο - στις 27 Νοεμβρίου μεγέ
mιστημίου (ηρην ΤEΙ Κρή. χές , σημεινοντας πως το
της Φλιπnoς Βαλλιανά - πιο πιθανό είναι και στην
Τότε εκτίμησα δημο--τος nou είχε πει mρv λίγες Ανατολική Κρήτη να έχουν
μέρες πως δεν λειτουρ . μια σταδιακή υποχρηση
πίδροση των δύο σεισμν γεί ως προφήτης , στα γε - της έντασης των σεισμν .
Αναφορικά με την δή
μεοου βάθους με εστία σε
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!ι
| ΜΕΥΡΙ ΠΟΤΗΣ KG 21 ΔΩΡΟ 2038/ΣΥΣΚ
SOFT ΣΧΟΝΗ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ 105ΜE 698/ΣΥΣΚ
| ΡASIΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΠΑΜΑΡΤ 139ΚΛΟ
ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΛΙ ΔΕΙΟΝ ΝΕΝΣΣΑ :1100%00P 364/ΣΥΣΚ
ΑΜΥΓΑΑΛΟΨΥΧΑ ΕΜΗNIΚN ΦΡΙΤΑΜΑ 999ΚΙΛΟ
πως πρόκεται για μια ε που βασίζεται στα τρία
διαφορετικά γεγονότα (κ θηρα, Σφακιά, ΚάρπαθοςΛασίθυ, "Διερευνούμε τα
φαινόμενα διαβουλευόμα .
Καθησυχαστικός εμφα- στε γύρω από αυτά Η
100 σεισμούς μεγέθους από
Καμία ανησυχία
για τους κατοίκους
της Κρήτης.
799/(ΚΛΟ
τελευταίο λόγο , αλλά eκείνο nου ως πρόεδρος
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑΔΕTΕ ΠΕΡΙΣοΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE ΜΑΣUE T ΣΙΑΑ ΜA ΣΤΟΙACEDOOK
www.laosbook.com/Omωponuλίο Μαλωνόκης
να πω είναι nως δν πp σεισμν βάθους στην ευρύ . την Τετάρτη , στο περι . πι να πάρχει καμία ανη tacehook
-ΦΡέσκα φρούτα κα λαχανικά
Πάληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' oίκον
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51-Αro NikΟΛAΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Κρήτης, , τόησε χαρακτη
Οπως γράφει ακόμη στο
Ψητοπωλείο,
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ o
Nλη ου
y Γρoτήριoυγpuv κουομwν
ν2ρες ουτματος naηής
vΠumpotλoppν και apeuw
ν Ληοτήρα
V Bουλονίτtp
2TTLTUKO
θους 61 η αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα προέλασε
από τη Μεσόγειο προς τα
Αποσταθεροποίηση
Θα ήταν ίοως επιπό - βορείοανατολικά και πp λαιο να υποθέσουμε ότι η χρησε κατά μερικά εκατοπαρούσα φάση της σειομι - στά κάτω aπό την περιοχή
κής έξαρσης έληξε , προει . Δ Κρήτης- Αντικυθήρων.
δοποιεί ο σεισμολόγος και Είναι αρκετά mθaνό ότι
επιστημονικός συνεργάτης αυτή η μετακίνηση αυξησε
της ΕΕ και UNESC0, δρ ην Πίεση κατά μήκος του
Γεράσιμος Παπαδόπουλος εληνικού σεισμικού τόξου .
με άρθρο του στην εφΦημε - Η nεση αυτή προκαλεί τη
ρίδα -Τα Νέα , στο onoio σεισμική δράση nou nαρa .
τονίζει Πως το ελληνκό τmρούμε μετά τον ισχυρό
σεισμικό τόξο έχει αποστα - σεισμό στις 27 Νοεμβρίου.
θεροποεί .
Στην προσέγγισή το μεινει Πως από την ε.
IEOLEAMMA
ΕHHE EΛΑΣΙΚΟΝ
e nεοχΔFAKHEAΕΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΕ
Τηλ.2841400 270
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΥΟΚΟHAΜΑ
HAΠΚΟΟΚ
6906794787
E6955630506
ο 6987182616
Κνωσσού 27. Εναντι Νοσοκομείου Αγιος Νικόλαος
Τονο ΤIRES
tύντfαρorα
ΚΕΝΟα
vaι ονα γαε
Οκ Παπαδόπουλος ση
28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα