Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς ο oρο o | o m bp
www.olymρiob imn.gr
ΠΑΡΑΣΗB AKEMΟΥ
Να καταθέσουν αίτηση
για αποζημίωση
CΣΟΙΥΠΕΤΗΣΑΝ ΣΗΜΕΣ ΑΠΟ
ΚΑΙΡΚΑΦΑΝΟΜΕΑ ΤΟΜ
ΠΕΡΑΣΜΒΟ ΜΟΕΒΡΟ
AKINHTA:
ΣΤΡΙΗ ΤΟΥ ΟΜΟr ΤΗΣ ΟΠΚΟΤΕΝΕLΑΣ
Xωρίς πρόστιμα
α διορθσεις
των τετραγωνικν
Βραδυφλεγής βόμβα
το δημογραφικό
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜBΑNΕΙ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑ ΑΛΓΟΥΜ ΑΠΟ
ΠΡΟΣΤΜΑ ΚΑΙ ΕΠΒΑΡΗΣB
Μαooυν cίmpη anoν δμα Κpτς
κοe oo apον δημκ ς
mposεμαοό om σπό a
έv άφαoμο murήο Δήμο
Καεpης δστμα σnς m6019
5n160 0 ή ΟΡν μνο tpκ
oς γw yo oησNν
Γeea w Sin Μapίu 00 έχων
αoeς onp a pov πpο
oy pn ημτάνή w δov ουw δήκ κΜς
uς αος ήμς
Eaeς oaα oοpw ό mνλή
peo α οοονpύνι
Μρύaη ήe ητοu
pλήμ ονομοομδο ου υρίοu
mς α pά πονίδς γp νοp
α λη η χύpα ha v λν μ
ον o no μνμληopα
μ μαmό νa ση πpομmpαλδμα ς αe α
ημιτα
ερoν κmν oτάn
comς α οp oο o u
n νός δ ς (v
aμηρο0α οτ α aματο ς
βμ o, κλπ ooοο
κ ής Εξελμέκφς, κον
ωοn, m nμ , ε ) u.1
ΔΕΚΑ ΕΚΑΤ.ΕP8ΠΑ12 NΕΑ ΕΡΑΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΕΡEΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΜΙΑΣ
Παρέμβαση στην αρχαία
ανορά του Δίου
ΚΑΙAΝΑΚΑΤΑΣΚΕΗ ΔΥοΤΑΘΩΝ ΣΤΗΕΙΣΟΔΟΤΗΣΚΑΤΕΡΤΝΗΣ
ΚΙNΟΥΟΔΗΜΟΣ ΠΑ ΤΟ
ΒΟΛΟ0 ΚΗΜΡΜΟ
Στόχος μας η
εξασφάλιση της
ΚΤΗΜΑΤΟΟΠΟ:
Τελεινει ο χρόνος
για την υποβολή
δήλωσης
ΤΟ 22) ΕΡΧΟ ΠΡΟΣΤΜΑ
Τομα ό γ 1 v
tpγo u ο oτην Κεν.
ρ Mκι δονa Δt nl
npnα μσω w p
dcv πopuν ης όπς
ooί α σήpo . Πp
gppκ Kpκής
Nδ Απάσο ς πο
(άστης, oτη συνtνηση
pγoris ου " Η
Υπορό Ποunσμ να.
αποτελεσματικής
λειτουργίαςν
ΑΥΤΟΜΑ ΑΠΟ TΟΝ ΔΜΑΡΧΟ
ΚΑΤΟΝ ΠΡοΕΑΡΟ ΤE ΔΕΥΑΚ
houpo aόα4ομς po χω
aτpoον ηpόη Εση v
wς oE Μημοo ο ν o
6pw oν μη Οppάoαudn
Co s ov όν o να nυν
yaομκήυς Οσmpa α p ο
+aν iνης ημoς po ouνα.
aφpv ν οτp w πό
wwaμoiμ, amα p ύν oτeς
υ ηήμα ν.
η σo η 4Η
-ip ο r ς r μ
"ου rου puο nep
Δδαστλo, η Τ
d της η4.
Kοτp oδoςΚ
pho pσήη , σλά u,
Υσουρμίu Bp4ρ
ας, αά μάh
να των Ηpν Ap
tou troug.
Σημnα ro, on ooη w
nv onςδ ς ov στμ aμm
ατeα ς os ς
4eipnς , rpan oα μπτρούν να
μερροαν ra κς κα pόα a
mopnpoω ααοm ou np κ
wK μς Μ δ
ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
Έρχονται πέντε
νέα ασούπερν τρένα
HBA EΠBEΒΛΗΜΕΝΟ
TO AIT HMA
Μεeημm άρο δηφίρσηλατργίας κu
onού opμούου Δμυ Kopης
μεοο o nκ ς
τυ poμτd poν an ομάος u, ο
Δηp σ ας o popος
ΕΥΚΑ ς Mnτuvors,
νεμοατόow ο pο
μβοςοu AL η ΔEΥK Βno
Καpαμ η-να Ποu aτίσης
κς 4 ατόυmoσεύς pνς
nμύouτpraς Ποpoη ο
Δήpαο εα p wpaon
πομμ ν σος ν δμν το
πpλήrονοnς μοοoς κupηό
τόηνκδρή pία owapοο
Μ4po κ ήη mμτη r φη
Η συμμετοχή στις
εκλογές Τν
αποδήμων Ελλήνων
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΟΚΑΙΡΟΥ
Σεπνuνoς oop noθiaς στο δηpοδρμό
αomς oπpοpει η ΡΜά ς ou
npc Ταπ πpo popo oaυ o ασεεoo n
αόo φ ο ό Τw alle, o α a ςοppoύν σον ομαw νν oλaν εα θα
oo λipu aοp8ι a mυ αο
ov 6 o o tp am η αyooa
κοοτς ης oν οος ος ο &νwaβοieς υ μ αp ό ετα
κ ΡA μ ,90ς Τoς μηρa
t ή aτovpό poμο.
9 ροθήμες ον μα Μκ
o ον τνοpi, ονε Τοη να
mETA NOΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑοΥ
ομήος
oupdos
κhoήμς
ομ0οw άοwΚ ou Τ
ο0μηκu ΕΜrού Εδηγοδρόμου o νυ p
Moo ya nς νος ονoος η ΤΑΝκοn ουφινα
δioo Ε0 ήρ pτομκ φή
ούμο χοκό δ μα
, moυ
αμmοακn
ομ s An
ήο ηpgή
μτη κ
Ε Μοo u
αmν ε u
aνoίoμ μο huθήpα μα οοροpά
aη oκήuμή αorn
οopa υ ΕΜηuο
Ε s oaνm
ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΣΤΑΤ
Τi αγοράζουν οι Έλληνες από το διαδίκτυο
ΜΕAΕTΗ & ΕΙΚΑΤΑΤΑΣΗ
Tioo pa 0 (,) ηhς 10που u oπο δτ pioτ, μ omν iα ς ΕΡ γoη μήρη nv νov
φφ4 m pομοτέρ o ο
tφς τ no opaή poγτ
9010-30 ονn aε 13%.
MV ΟΜΠ
Κατσάραs
moiν σό καμpά οοp
-oοό εμρ αν υ ν o
δo πpoύmoΝ CpητΜάομα
Lημb n omν Ε Χή 1Ονλαν
, οav uτ
|0νμΜυ enos, γaπρου Πηpoφόρησης κ Em N ά κα
ομίη μ0
| νo υ 504 0
oό nν γ
| anν
| τυ ο1
| τipoν οφές"
darση 1% p μήν,
| ησeηas
νιμι3Η
Jrocrmu
eήpο -εpμς - λpeρτλογt
309 u Kνn
μ pεωήoν 506 νο κα
coμησ a ο η ν Εκ.μ
peiη ναtnούς κt Με5
ηps 10-74nvo upά
Χρόνια Πολλά!
ΕΙΜΠΙΣΤΕΥΕΙΤΕ TΗΝ ΕΛΙΝ 65 ΧΡΟΝΙΑ
Ευpuwας ηp ενυρήες
ΤΠΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΤΕΑ
, w αιν πτυ πpητtων
ηapoς ppά, uιm οτρός ό
ΣΤΟ ΣΠ ΣΑΣ
ΤΕΡΠΟΣ
E-YDOR
ΚΕΛΙ '5ΙΛΙ .
Καισσεευσειαn Koaν.
φλιρο βρύons
ΔΕΗκ4ΣΥΑ ΑΗ
Πωλουνται αυτοναμα διαμερισματα,
στην λεπτΟNειpω0 nερίος ono 52Tμ
tως 60rμ κοντά στην Θαλεισσα.
Τοφλp pρόσο Yentios
e βρόσ δ
u oμό pε repνίτpα
po εpp.
ΕnαγγΕλμωτικα ακινητω και
οικόπε δα εντάς σχεδlnu και ΕΝΤάς
στην ΑτΗ1Οκαρμά και αλάκα
E reίn oonroμεοnpoομσ
npεκnpκούμευαm διμκρ, wοεhM
kn tρα στο 2351 0 376 50 γαμ ko η νεατη ρας.
Δτοχρου.
12,90
electricon
aerton
Τηλ. 13510 1197
www.e-ydor.gr
- νή τε
21520-11 110. 9 7E 19n ss0
www.terpos.gr. intoterpos.gr
AwAEπωναι -Dupmς tοβ Mprκίai Δpi
άραπροΤφοις pn
o o ρ
ΒΡΟαν