Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι ωθεί την ακάκαμψη της οικονομίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l771108 592148
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου : 27.103
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 E
Τι ωθεί την ανάκαμψη της οικονομίας
Σε θετική πορεία βιομnχανία, μεταποίηση, τουρισμός, ναυτιλία, λιανική, εξαγωγές και οικοδομή
στοιχεία του Σεπτεμβρίου Που ανα
κοινθηκαν χθες να είναι εντυπ
σιακά. Οι εξαγωγές αγαθν Παρουσιάζουν άνοδο κατά τους τελευταίους
μήνες (χωρίς τα Πετρελαιοειδή , οι
τιμές των οποίων αυξομεινονται λό
γω εξωγενν Παραγόντων) και δεί
χνουν ότι ακόμη δεν έχουν επηρεαστεί από την
επιβράδυνση της ανάτυξης στην Ευρωζνη, Που
αποτελεί τον βασικό εμπορικό μας εταίρο. Ανοδικά
κινούνται Παράλληλα και οι εισπράξεις από τον
τομέα των υπηρεσιν, με αιχμή τον τουρισμό και
τηναυτιλία. Παράλληλα, ο πληθωρισμός επέστρεψε
τον Νοέμβριο σε θετικό έδαφος μετά τα αρνnτικά
επίπεδα των τελευταίων Πέντε μηνν και ίσως η
οικονομία αποφύγει την είσοδο ξανά στον εφιάλτη
του αποπληθωρισμού . Η οικονομική ανάκαμψη
σκιάζεται για την ρα από τη διατήρηση σε αρνητικά
επίπεδα, επί σειρά ετν, του ρυθμού της πιστωτικής
επέκτασης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά . Πάν
τως, η διατήρηση αυτής της Πορείας και τους επό
μενους μήνες θα φέρει το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου
σε επίπεδα τουλάχιστον 2% υηλότερα σε σχέση
με την αντίστοιχη Περσινή Περίοδο. Και αυτό με τη
σειρά του θα φέρει το φετινό ΑΕΠ Πάνω από τον
επίσημο στόχο του 2%. σελ. 4,5
Σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης της ελ
ληνικής οικονομίας αποτυπνουν
ο ένας μετά τον άλλον οι βασικοί οι
κονομικοί δείκτες της Εληνικής Στα
τιστικής Αρχής . Η βιομηχανική Παραγωγή στο 10μηνο κατέγραψε αύ
ξηση 0,8% και η μεταποίηση 2,3 ,
ο δείκτης κύκλου εργασιν στο λιανικό εμπόριο
έκλεισε δύο διαδοχικούς ανοδικούς μήνες , το έλ
λειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν μικρότερο τον
Οκτβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα,
εν η οικοδομική δραστmριόητα εμφανίζει συνεχή
ανοδική πορεία από τις αρχές του χρόνου, με τα
SCORPIOS
Περισσότεροι
οι επίδοξοι
επιχειρηματίες
SECURITY SERVICES
210-ε 70 427
801 11 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο- nρωnός- Ονόφυτα - Βεο0υλονικη
Ετήσια Έκθεση ΙΟBE
ΜέτωΠο κατά Τουρκίας-Λιβύης
από τους Ευρωπαίους ηγέτες
Την ξεκάθαρη θέση ότι η συμφωνία Τουρκίας
Λιβύης Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιματα τρίτων
χωρν, αλλά και το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα αναμένεται να
υιοθετήσουν απόψε οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εν
ταυτόχρονα θα εκφράσουν την πλήρη αλληλεγγύη τους σε Ελλάδα και Κύπρο . σελ 19
πντ Π
ΗΠράσινη Συμφωνία
3 τρισ. ευρτης Κομισιόν
Συ 1214
Νέα δομή καταπολέμησης
της απλειας εσόδων από ΦΠΑ
Μια νέα ηλεκτρονική-διαδικτυακή υπηρεσία
επιστράτευσε η AΑΔΕ στη μάχη για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον
ΦΠΑ. Πρόκειται για την υπηρεσία Που υποστηρίζει την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του
άρθρου 39α του Κδικα ΦΠΑ , Πουέχει τεθεί σε
ισχύ από 8/2017 , με σκοπό την αντιμετπιση της
απάτης και κλοπής του ΦΠΑ μέσω κυκλικν
συναλλαγν. σελ .7
Υπό εξέταση προτάσεις για κλιματική ουδειερότητα
Με στόχο να καταστεί η Ευρ
Πnn Πρτη ήπειρος στον Πλανήτη Που θα Πετύχει μέχρι το
2050 την κλιματική ουδετερό τητα με μηδενικές εκπομπές
άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή Παρουσίασε χθες έναν οδικό
χάρτη με τm διαδρομή , εν στις
αρχές του 2020 θα υποβληθούν
οι Πρτες συγκεκριμένες νομοθετικές Προτάσεις. Για την
Προσαρμογή θα απαιτηθούν
επενδύσεις ύψους Περίπου 3
τρισ. ευρ. Με τη χθεσινή ανακοίνωση η Κομισιόν θέτει τις
βάσεις για τη μεγάλη στροφή
της οικονομίας σε μια διαφο
ρετική ανάπτυξη, εν, όΠως
υπογράμμισε η πρόεδρος Ού
σουλα φον ντερ Λάιεν, οι ειχειρήσεις θα συνδράμουν αυτήν την Προσπάθεια με ανάλογες επενδύσεις, αλλά αυτό Που
ζητούν είναι έναν σταθερό χάρ
τη Πορείας στε να γνωρίζουν
τι Πρέπει να κάνουν, Η ονομαζόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία καλύπτει ιδίως τις
μεταφορές, την ενέργεια, τη γε
ωργία, τα κτήρια και βιομηχανίες , όΠως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος, ΤΠE, την
κλωστουφαντουργία και τη xn
μική βιομn χανία. σελ.2
Συνήγορος του Πολίτη
Κόκκινη κάρτα για χορήγηση
του κοινωνικού επιδόματος
Ιστορική συμφωνία για την ψήφο των αποδήμων
Χαρακτηριστικά ιστορικής συμφωνίας Προσέλαβε η ευρύτατη στήριξη επί της αρχής Που είχε
τονσχ για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού . Να σημειωθεί πως για να εφαρμοστεί το
ν/σχ απαιτούνταν τουλάχιστον 200να στην Ολομέλεια και έτσι το τελικό κείμενο είναι
Προϊόν συμβιβασμού και συνεννόησης των Πολιτικν κομμάτων. σελ 19
3 δισ. ευρησυμβολή στο ΑΕΠ
της βιομήχανίας πλαστικν 11
50 εκατευρ
για υβριδικό
Πλωτό
ξενοδοχείο
Οι επισημάνσεις
της ΕΚΤγια
τον Ηρακλήν
Sea Diamond
Παραδείγματα
Στα 350 εκατ. ευρ
το τίμημα ανέλικυσης
Πς υπολογίζεται
το Δρο Χριστουγέννων
Αρθρο του Δημήτρη Η. Χατζηδημητρίου
Εξωτερική Πολιτική
με έλλογο πατριωτισμόν518
Dolphin Capital Partners
Ασφάλεια Δικαίου
σελ. 12
Σε έναννέο τομέα στον τουρισμό,
τα υβριδικά Πλωτά ξενοδοχεία,
εισέρχεται n Dolphin Capital
Partners, nonoίa έχει εξαγοράσει
το Πρτο της Πλοίο (180 μέτρα)
με σκοπόνα τεθεί σε λειτουργία
με τm νέα του μορφή το 2021.
Πρόκεται για υβριδική επένδυση
άνω των 50 εκατ. γιατί αφορά
κρουαζιερόπλοιο Πουθα μετακινείται ελάχιστα . σελ. 14
Με τις Περισσότερες Παρατηρήσεις να έχουν συμ
Περιληφθεί στο νομοσχέδιο Που κατατέθηκε από
το υπουργείο Οικονομικν, ανακοινθηκε η γνμη
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚT) για το
σχέδιο Ηρακλής). Η αρμόδια ευρωπαϊκή εποτική
αρχή σημεινει ειδικότερα την ανάγκη της ασφάλειας
δικαίου στε να υπάρξει σημαντικό επενδυτικό εν
διαφέρον από τρίτους για τις ομολογίες χαμηλής
Προτεραιόuτας και την αποσόβηση διαφωνιν και
ένδικων διαφορν για τις εγγυήσεις, το ύψος και
τα χαρακτηριστικά τους. σελ. 3
Γιργος Δαλιάνης
Δίνων σύμβουλος Artion Α.Ε. ,
ιδρυτής Ομλου Artion,
οικονομολόγος-φοροτεχνικός
Στο επίκεντρο το Brexit
Στις κάλΠες
προσέρχονται V0TΞ
Η διαδικασία
Προσέρχονται
σήμερα
οι Βρετανοί
για τη φορολογική
αντιμετπιση
καταστροφής
αποθεμάτων
σελ.17
ΓΑ.ΧΑ 88396 (259%) Δ
DAX 30 13.14674 (0,58%) Δ
DOW JONES 278933 (0049)Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.474878 Δ
FSE 100 7.21625 (003%)
(AC 40 586083 (022%)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6721 V
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1136 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα