Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςημερίδα Διακηρύξευν- Δημοηρασιν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 6937
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τι ισχύει με τιs
νέεs αποδοχές
Μελέτη-βόμβα για το ασφαλιστικό :
Σύνταξη στα 72 για
σημερινούs 30άρηδεs
για δημοσίουs
υπαλλήλοus &
συνταξιούχουs
Αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμα και στα 72
και δημοσιονομικό κό
στος 50 δισ. ευρ απειλεί , να φέρει σε
ορίζοντα μικρότερο
έτη θεωρείται πθανή
έως το 2060 εφόσον
τόσο στη χρα μας
όσο και στο σύνολο
της ΕΕ συνεχιστούν οι
ασκούμενες πολιτικές
που με στόχο την επίλυση του προβλήματος και της γήρανσης
του πληθυσμού κατα
λήγουν στη εύκολη
λύση της Παράτασης
του εργασιακού βίου.
Σε δρους κόστους η
"βόμβα" της γήρανσης
του πληθυσμού για το
ασφαλιστικό σύστημα
της Ελλάδας την π ρίοδο 2017-2065 αγγί - κούς , το προσδόκιμο
ζει τα 50 δισ. ευρ .
Περίπου 2.500.000
μισθωτοί και συνταξι
ούχοι θα δουν τους
πρτους μήνες του
2020 αυξήσεις στα
καθαρά ποσά των μη νιαίων
τους , καθς από το
νέο έτος ο υπολογι.
σμός της μηνιαίας πa.
ρακράτησης φόρου απασχόλησης.
εισοδήματος επί των
μισθν και των συν
συνέχεια στην 11
δέκα ετν
των πέντ
το εκρηκτικό μείγμα
γήρανσης του Πληθυσμού, υπογεννητικότη.
τας , και έκρη ξης των
ευέλικτων
αποδοχν
μορφν
συμπέρασμα
αυτό καταλήγει επστημονική μελέτη του
ομότιμου
2020 θα είναι αυξη.
μένο κατά 1,1 έτος για
τους άνδρες κατά 1
έτος για τους γυναίζωής για τους άνδρες κες . Ο κ . Ρόμπόλης
το 2010 ήταν 78 έτη αποκαλύπτει πως στην
και για τις γυναίκες τελευταία μελέτη για
83,3 έτη, εν για το τη γήρανση του πλη
θυσμού της ΕΕ (2018 )
έχει ληφθεί υπόψη ως
έτη αντίστοιχα. Δη- υπόθεση εργασίας ότι
το 2060 το γενικό όριο
συνέχεια στην 10
σης από τα 67 στα 68.
Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους δύο ειδι καθηγητή
του Πάντειου Πανεπ.
στημίου , Σάββα Ρομ και
Χριστου- Ψουήφιου διδάκτορα.
Οι ασφαλισμένοι στο
άμεσο μέλλον εφόσον
δεν υπάρξει κάποια νο μοθετική αλλαγή από
τη κυβέρνηση, θα βρε θούν αντιμέτωποι με
την αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότηπόλη
Βασίλη Μπέτση, σύμ
φωνα με την εφημε
ρίδα " ΤΑΝΕΑ".
Η αύξηση των γενι
κν ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 72
2020 εκτιμάται ότι θα
είναι 79,1 έτη και 84,3
γέννων
-Υnoxρεωυκή
καταβολή μέχρι 21/12
λαδή το προσδόκιμο
ζωής στο τέλος του
Κοινωνικό
μέρισμα
Όλοι οι μισθωτοί που
απασχολούνται στον
ιδιωτικό τομέα
σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου ή
ορισμένου χρόνου,
πλήρους ή μερικής
απασχόλησης σε οποι.
οδήποτε εργοδότη δι
εορτν . Το δρο Χρι
συνέχεια στην 2
50 υRO
- Ποιοι θα Πάρουν πρτοι
τα χρήματα (ημερομηνίες)
50 νο
καιούνται
Σελίδα 9
20 EURO