Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
μέχρι θονάτου γp
(ΙΝΙ aεύθερο,
την όηφ
Δεχεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5909
Τιμή φύλ.: 0,50c
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
Σημαντική εξέλιξη
" Μπήκε" στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του ΔΕΣΦΑη έξοδος του ΤAP
στον Περδίκκα
δηλοδη ο μεφητκός ρeμoτκός στοθμός με wwonoo a εξοοpouετoι η poοδοσία της περοφς με κούοu
αιό τον ΤAP-Φό οέpο σmη Δ Μοκ δοία με το βέμμα . 0η μεταυγιυή εnoχή
Σελίδα 9
"Καμπανάκι"
Υπεριφορολόγηση
χωρίς τέλος
ντα μνημόνια έφυγαν αλλά η Ελλάδα παραμένει
πρωταθλήτρια στη φορολογική επιβάρυνση
Σελίδα 12
για το δημογραφικό
Στα 8,3 εκο πληθυσμός
της χρας το 2050, εάν
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα
για την ανάσχεση
της υπογεννητικότητας
Πτωτική πορεία κατέγραψαν
οι εξαγωγές της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας το 2018
Σελίδα 13
.M. Σερβίων
& Κοζάνης
Ο ΕΡΑΝΟΣ
Παιδικό Πρωτάθλημα ΕΠΣ Κοζάνης
Σελίδα 4,
Πρόγραμμα αγνων
K12, K14
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
από 12 έως 18
Δεκεμβρίου
(14-15/12/2019)
Rebrain USSR ή Συριζαίοι
με γραβάτα Νο 2 . .
Σελίδα 24
Συχνά το noλιτικό προoumό της χρος. μος διασκοδάζει μέχρι δο
κρύων ,
Τουτέστιν μχρ τα χέρια ano το κράτημα της κούιάς nou tnβά
| λουν τ γέλια να μετοφερ0ούν κοι να κρατήoouv σφατά το κεφάλι
λόγω του γοερού σnερσγμού θα ακολουθήσε, όταν αναλογιστεί κά.
| nooς τις συνέmιcς noυ troντα .
napouoόστηκt Ε
-Ο Τεχνολογικός
δημιουργήθηκε και αναππύχθηκε eno το unοupγείo Εργασίος και Κοι
| νωνικν Υnoθέσεων.
Στο 1ο συνέδριο του REBRAN GREECE. το onoο χαιρέτησε ο|
| υουργός Εργοοίος και Κουνωνικν Υnoetoεων κ. Γιάννης Βρούτσης
| αναλύθηκαν με λεπτομέέρεια οι διοστάσεις του ούγχρονου κοινων
| κού φανομένου του Βιan Oain .
ο υουργός Εργασίας και Κοινωνικν Υnωθέσεων παρουσίασε τις
ουνέχεια στη οελίδα 4
Η Εκκλησία τηρντας τις
εντολές του Κυρίου , ou δεν
μας επτρέπουν να ζούμε
σύμφωνα nρος τα naθη και
τις επιθυμίες μας αλλά μας
διδάσκουν τη μέγιστη rpoς
τον πλησίον Αγάτη, ασκεί τη
φιλανθρωπία α0όρυβα και
διακριτικά , βρίσκοντας
Πάντα να δσει στους ενδε
είς nou rφσφεύγουν κοντά
τη πoωτοβουλία "REBRAN GREECE
: της Αγοράς Εργαoίας η onoi .
Σελίδα 6