Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΣ ΤΜΣ 6ειΡΡAEΡ
ΠΕΜΤΗ
ΓΕΝΙ ΚΗ
12 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 201
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12409
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οιΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ρος: Εκπληκτικό η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ
Ύμνοι από τις ΗΠΑ στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη
ΕΚΤ: Δεκτό με αστερίσκους
το Πρόγραμμα Ηρακλής
Σύνοδος Κορυφής:
Προς καταδίκη
της Τουρκίας
pιοσoτεpη σοφήνεα σt opομίνες διστόξες του vο
pοσχιδίου HΡΑΚΛΗ, συστήνu η ΕΚΤ, κόνοτας δ
πόμε οστερίσκους το πρόγpαμμα για την αμ.
mon Των Μh Εnpnoύμενων Δονων.
HΕKT στηνγωpοδότηση που εξίδωσt σχεκό μ1ο mpo
γpαμμα , εmμά on opopίνtς διατξες Του σχου νόμου
ανέχετο να δημιουργήσουν νομκή ββοότηνα και θα
μπορούοον να σνοδιστυπούν απολεσματικά προς εν
σχση της σοφήνοος κοι μωση wν κνδύνων.
Eνaδntpως σημανικόνe πpηραφoύν με ορή σe
φήνο στο σχίδο νύμου ή στη δυτpογνή νομοθσίa moυ
πρόκm να εκδοεί ταrεουσοδότησή του οι αrόλους
πιχές του, κοeς όλες τoς βo mmpoζοuν τηνετολεστo
τητα της εγύησης ου Δηpοoίυ .
ήτια στόση της Ελά .
δος δεν πeέτι να no .
-ooμηνεύεται διμή
νυσε ο Κυράκος Μητοοτάκης
σε κονή σννέντευ4η Τίπου με
τον πρ εδpo της Σεφβίας Αλε
teνταe Βούτοιες αναpερόμε
νος στην τουpκή noλητ
& So soάpaos Dapx
παρανομία δεν γrννά a
Στο πλαίσιο τv δunλοματι .
κν nρuτοβουλιν σε ευpe
παίκό και δυθνς επίπεδο πον
eχει αναλάβεα η Αθήνα, ο Κυ
μάος Μηνουτάκης θα Rtθei
την Πμπτη στης Βρυαλες .
πρoκεμένου να συμμετάσχα
στη Σύνοδ Κepυφής 0 .
ληνος ποωθυαουργές θα ητή
σι από τους Εpoτaίuς me
τες να πάρουν εάθon θέση
απέναντι οε αντή την ν(pγra
της Αγνρας και να καταγp .
gd επίσημα η αντpαη της
ΕΕ στο κεipενο των σνμπιρα .
σμύτwv nον θα δ0eί την r
χόμενη Πapοσκεή
Στις κάληες οι Βρετανοί ,
κλείνει η ψαλίδα
Ξην επιστροφή της Ελλάδας στο διε0νές επενδυτικό στερά.
ωμα χαιρέτισαν ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Γou .
μπουρ Ρos και ο Αμερικανός μεγαλοπενδυτής , Τζον Πό .
σον. εΚανένα από αυτά τα θετικά αmοτελέσματα δεν ciναι τυχαίο .
-. EνNmpgmό Κόμμα Του προωθπουργού της Βρεno.
νος Μπόρς τζόνooν οδα να φopoo πλιοpη .
φiα 28 εδρν σης βοulis αλογς oι οποίς θα δ
φύν oipεραΠiτη, otpoωνα με tρoυνα ου nomo
Του δοοστοπήσυων ΥοuCoν, eriμηση σημαντκό χομηλ
πρη σπό εtη Του πεpοσμένου μήνο, φn προβποτν
mως ο Τόpς 6δυον σε epioμβο και πλειοηpία 68 εδρν.
Σύμφωνα με mν tpovo, οι Συνmpηmoi οδεύουν να κερδ
οουν 30 ίδρες από ης 690
Το Εpγoτκό Κόμμα οδεύο να roλβαι 231 έδρες Μηo προς aπό ς 282 mου oι ttooφoσει Τo 2017. Η ΥοuGov
προαδοmοεί ότι η aβεβατητα tvo ττoα, που υmopχα
ενδιχόμενο α μην εξοσφαλίσυ τη σχτή ή την απόλuτη
πλεοφηφία καννo κόμα
Όλα αντικατοπτρίζουν ης φιλικές προς την επιχρηματικότητα
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη , είπε ο κ . Ρος στα πλα.
σια του 21ου επενδυπικού φόρμου στη Νέα Υόρκη. Σχετικά με το
επτόκιο δανσμού, διερωτήθηκε εποιος θα φανταζόταν ότι η Ελ.
λάδα δανείζεται με φθηνότερο επτόκιο από ότι οι ΗΠΑ . Ο Τζν
Πόλσον , ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι η Ελλάδα cναι πολύ Τυχερή moυ tχει τον Κυριάκο Μηνσοτάκη ως πρωθυ
πουργό , εκφράζοντος παράλληλα τον ενθουσιοσμό του για ένα
λαμπρό μέλλον στις tλληνικές εmενδόσεις
Ανεβάζειστροφές η οικοδομική
δραστηριότητa
Βουτιάν στην απόδοση
IDU 12μηνου εντόκου
Περατέρω διεύρυνση
πωνηλεκτρονικν συναλλανν
"αpμεναν σε ανοική tpοpέ το σ eμηνο τον
ληθαίνουν τα σημάδια ανάκαμψης της o
νυμίας , με ενδεκτυτεpη κερίτση την.
- oδομή, άλοτε έναν unό τους βασκύτrpος
πυλντς ανάπτυξης, που δέθηpε πήα στα χρόνα
της κρίσης. Το ενεάμηνο Ιανουoρίοu. Σεκτιμβρίον
σνολική eκοδομική δραστιότητα κατέpαpε άνοδο
395%,5,4% σιην εποpάνεα και κατά 8.3% στον όγοσ
σχέη με το αντίστχν εννύμηνο τou 2018
το 0,0% διαμοφp0ε η απόbοση στη δημο
πρooία ετpwv εντάκνν Ypμματίων ύpouς 62
εκαt, νποχυςρντας αό τo 0.39% της προην.
μενης δημοπροσίας Υποβήθηιαν συνολικές προoφο
eς ύνους 1.10 εκαt , nou υπερλυαν το δτούμε
νο πο0ό κατά 131 φopές Έχναν δεκτές προoηoρές
μέχο τον ύνους του δημοnρατηpέντος ποσού, καθoς
και μη ανταγωνιστικές προopορές ύpoυς 137,5 εoat.
3019 o ηλετpoνικές uppές στη χέe μας .
L2ύμφωνα με τα αποτελοματα της έpεννας, 4
στα 10 άτυμα (41,5 ) που έχουν οποτεδήτοτε χοηp .
μοποήσε , έστu και μία φ00d , to διαrve , πρσμμα
τοποίησαν , κατά το A' τήμηνο τον 2019, κάποα ηλε
κτρονική σγνρά ή καφαγελία αγοθν ή νιηρισιν μ.
συ του δαδεκτύου
n.U00 Α 6υ 6