Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειήτ. ΕδόηςLaθντς ΒAΣ ΕΒAΕις (50μ φύu11671μή ε0 ειό η 12 8νo 2019
ΕΤΟΤΡΑΠΕΖΤΑΟΛΕΙΟΝΤΑΙ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΜΑΝΙΟΥ
ΤΗE ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1 ΣΙΕΝΤΗΟΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΙΚΟ
νημέρωση για τις
: dngς κα o PΕΟΡΤΑΖ
τα φλήοντα n.
- oτο noυ αpo - ς 10EΜος ο κ τa μέλη του ΔΣ .
ρούν τον κντρικό nu τς oupύτερης nepoής στους εnαγγεήματίας του
να εunopκής δραστριο
τηος τηκ Πρέβζας κα w Τρίτη το μεσημέρι στο
Δημοτικό Λυμενκό Ταμείο,
ano τον Δμορro . npό .
δpο tου ΔT Niko repγ το Εμnopικό Λμάν , ένε εμηopκού Λιμένος
Εννέχεια στη σ.
Πάνα: Παλνας σταθερότιτας η Ελάδα
0 npuοunουpγoς κροκος ΜηΤoτo
ς ουνοντήorκε στο Μέγop0 Μαξμou
με τον Αμερκανό rpeoβευν συν ΕAo
6a. tυφρι naσt μ αντKήενο την
npoτοφοσία του τουόου ου στις Μνw
μένες nonεiες , ono tc 6 tuc uς 8 ο .
νουορίου 2020, υνιχεα στη σελ. 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΕΡΜΑΙΑ
Στάση
αναμονής ..
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΝ
Ενημε.
ρωτική ή .
ταν η συνά
1. Στης 15/11/19, noov npooβaλλει και noiηση της χρας , Ο.
ψηφίστηκαν στην Βου - γιατί είναι αδίκημα να
Bh o τponononoεις έχει κανείς μαζ του μάτr στους κόθε εί
άρθρων του novκού μα μολότοφ1 Anpo δους napάνομους , γε
κδικα noυ ηροβA , ομενη ερτηση για γονός nouυ πβεβo
nouv . μεταξύ άΜων , nonnoύς , nou ηpoαυστηροηοίnση των opάnnε βάνουσα την ταν με τους nomKού
novuv γa τους κατό - oγκn , ενδεικτική ό - κδικες , nou ψήφισε
Λοι λένε ότι κλείνει το
ντηση tou
ΔΣ. tou A
μενικού Το.
μείου με
tους Enεy|
Yελματίες )
nou δρο .
θηκε κα enionμa, ό.
κους και τους χρήστες μως του τρόnou nou oρονopoν nopoμoνές
στηριο
πο1ούνται
μολότοφ.
ντος , ο εισηγητής του
ΣΥΡΖΑ βουλευτής κ . θύνης nou φέρει ο rΥ.
Λannae διερωτήeηκε
Ανυδρ . σκέφτοντα ο συρζα " εxnoyuν . nροστατεύ
οι και της μεγάλης ευ - τα μέγιστα την napo .
στο Εμηoρικό Λιμάνι της Πρέβεζας,
Πέραν της ενημέρωσης δεν υπήρ κά.
moa εξέλιξη napά μια στασμόητα θα
λέγτημε .
βατκότητα.
ο00 αΟ Λακο
PΙZA για την μηακαλο
| συνέχεια στη σελ. Η
ννέχα στησr