Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974)
Ap. φύλλου 6880-12.011
050 ε
Με απόλυτη επιτυχία
Συνέδριο για την ιστορική
περίοδο 1 941-1949
αντί προτομής
Ως κάδο απορριμ μάτων
χρησιμοποι ούν ορισμένο
συμπολίτες μας το κουπ για
ανακύκλωση γυαλιν όρασης!
Είναι τοποθετημένο στο ισόγειο
του Διοικητηρίου Δράμας
Τρόπος
να καταψη φιστούν
οι αυξήσεις των
δημοτικν τελν
δεν υπάρχει!
σελ. Sn
στέφθηκαν οι 22οι
του Αντν Τσαούς
Απορρίφθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας η τοποθέτηση
προτομής του Αντν Τσαούς
oυλ. 5η
Κολυμβητικοί Αγνες
Αγίας Βαρβάρας 2019
σελ δη
σελ. Υη
Ο υπ. Υποδομν και Μεταφορν Κ. Καραμα νλής μιλάει στον Π.Τ.
Το δεύτερο τετράμηνο του 2020
οι μελέτες για το υποτμήμα του οδικού
άξονα <Μαυρολεύκη- Παλαιοκμην
Επιστημονική ημερίδα στη Δράμα
Τα δικαιματα των ευρωπαίων
πολιτν μέσα από τον Χάρτη
Θεμελιωδν Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Μιλούν στον Π.Τ. η κα Ευγ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτάδου,
οκ Β. Τζέμος, ο κ . Αν. Πούλιος , και ο κ . Δ. Φοινοκαλιτης
Μελέτη της ΠΑΜΘ του 2016 για το Τμήμα Δράμα-Μαυρολεύκηνη οποία
θα αναλάβει και την υλοποίησή του
Από την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η χρηματοδότηση κατασκευής
του έργου
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για το
τι μέλλε γεέσθαι
με τον οδικό
άξρνα Δράμας-Αμφίτολης , δίει στον Πρωνό
Τυπο ο υπουργός Υποδαμν και Μεταφορν
κ Κστας Καραμανλής ,
μετά από σχετικές ερωτήσεις που του εί.
χαμε θέσε
Οι ερωτήσεις
είχαν αποσταλεί
προς το γραφείο
Τύπου τουκ. Καρa
μανλή στις 24
Οκτωβρίου 2019 ,
και η απάντηση
ήρθε μόλις προχθές , την Τρίτη 10
τρέχοντος Αν και η
συνολική απάντηση
του υπουργού Υποδομν και Μεταφορν , ομολογουμένως εναι σύντομη , παρ όλα αυτά ριμο μελετητικά
βάζει σε μια σερά τα πράγματα, τα οποία δεν απέχουν Μουρολεύ κη-Παλαιοκ μην
από την όποια πραγματικότητα γνωρίζουμε όλοι, αλλά
και από αυτά που είχαμε δημοσεύσε με έγκυρες πλη- - Πολαιωκόμη- , ρωτούνταν ο υπουργός Υποδομν και
ροφορίες μας σε σχετικό ρεπορτάζ στις 23 Οκτωβρίου Μεταφορν σε παο σημείο βρίσκονται οι μελέτες και
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Από αριστερά ο κ Δ. Φοινοκαλτης, η κα. Ευγ. Αλεξονδροπούλου-Αγνπτιάδου η
κα. Β. Μπουκουβάλα, οκ ν. Πούλος και ο κ Β. Τέμος
τέρνων θεμελωδν δικαιωμάτων με πολλά κοιωνκά
δικακματα κατοχυρωμένα
nx. πάρα πολλά δοκαι
Της Σουζόνας
Θεοδωρίδου
ια ενδιαφέρουσα Βοσίλης Τζέμος
| επιστημονή ημε1ν ίδα και παράλ nΤ , ο κ. Τζέμος, ανα - ματα των εργαζομένων , πo
ληλα ββλιοπαρουσίαση φέρθηκε στον Χάρτη eετου ββλίου Ο Χάρτη Θε μελκοδν Δικαιωμάτων νκό δεκαίωμα στην εργα
μελοδν Δικακομάτων της της ΕΕ-όπως είναι και σία , όπως κατοχυρνεται
ΕE, πραγματοποιήθηκε ομνυμος τλος του β το απόγευμα της Τρίτης 10 βλίου του
Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Τα θεμελιδη δοκακ - μόνο στο πεδίο των κανωΩδείο Δράμας, σε διοργά - ματα αυτά , είναι ήδη κατο - νικν δεκαιωμάτων , αλλά
νωση του Δεκηγορεκού Συλ - χυρωμένα από το 2009 ως και σε άλλα πεδία όπως
λόγου Δρμας
Ομιλητές της ημερίδας , όπως σημείωσε οκ Τ - διωτικότητα, έχουμε &
ήταν η Δευθύντρα του Με μος, εν πριν ήταν απλς καίωμα στα προσωπικά δε ταπτυχιακού Προγράμμα - πολιτική διοκήρυξη . Εναι δαμένα κατοχυρωμένο με
τος-Δίκαιο και Πηροφορ- μεγάλη η διαφορά και αρ - μεγάλη απολυτότητα και
κή, αντιπρύτανης του Πα- χζουν σιγά , σιγά τα δικα - με ιδιαίτερη έμφαση , με
νεπιστημίου Μακεδονίας , στήρια καιτα εθνιά- δοτ την ανάγη κατοχύρωσης
κα ΕυγενΜία Αλεξανδρο - το δικαστήριο της ΕΕ. το προστασίας και από ανe
πούλου-Αιγυπτιδου , το εφαρμόζει εδ και καιρό-ξάτητη αρχήμέλος του ΔΣ της Ένω - έχουν αρχίσει να το εφαρσης Ελλήνων Δημοσιολό - μόζουν Εναι πολύ σημανγων και του Δ.Σ του τικό για τους πολίτες γιατί
Δηγορεκού Συλλόγου έχουν προωθημένη προΘεσσαλονάης, δεηγόρος, στασία σε σχέση με τα πo
κ Δημήτριος Φινοκαλι - κλασικά δεκαιματα όπως
της η Δ.Ν., Πρωτοδέης Δ κατοχυρνονται στα Συνoητικν Δικαστηρίων κ
Βαρβάρα Μπουκουβάλα,
και ο πρόeδρος της Ένω - Δικακομάτων της ΕΕ ,
σης Ελήνων Δημοσιολό - όπως εξήγησε ο κ Τζέμος
γων , Διδάκτωρ Δημοσίου είναι ένας κατάλογος μονκαι Ευρωπαϊκού Δικαίου, κ.
Βασλης Γ. πέμος.
μμήμα-Δράμα- Μαυρολεύκην αγίζει το ποσό των
21 εκατ. ευρ , και στην απάντηση που δεται, επισημαίνεται όι όντως το ποσό αυτόείναι πλησίον
αυτού που αναφέρετενΕν στο σημείο αυτά δευ κρνζεται ότι η Περιφeρeα Aν . Μακεδονίας-Θράκης "θα είναι ο φορέας που θα αναλάβει την
υλάτοίησή τουΓια το υποτμήμα αυτό, χρeιάeτα επικαιροποηση
των μελετν καθς και κάποιες νέες στε να είναι
Σε δηλσεις του στον
εξειδικευμένα από το γε
στο Σύνταγμα , και πo εξεδεευμένα δκαιματα όχι
Ανοφορικά με το υπόλοτο υποτμήμα , Μαυρολεύκη
νομκό δεομευτό κίμενο , είναι η ιδωτικότητα. Στην
πότε αναμένεται να παραδοθούν, εν ρωτούνταν επί
σης και για τον συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής
2019.
Στην ΠΑΜΘ Το Αράμα-Μαυρολεύκην
Μεταξύ λλων, ο κ Καραμανλής διεικρίζει ότι για του έργου
το υποτμήμα Δράμα-Μαυρολεύκη αμελέτες ετο - Έτσι ο κ Καραμανλής απαντάει ότι ια το μήκους
νήθηκαν από την Περιφέρεα Αν . Μακεδοίας-Θράκης 30,4 χμ υποτμήμα-Μαυρολεύκη-Παλαιοκμη α
και εστόλησαν στην -Εγνατία Οδός ΑΕ. το 2016 .
Στις ερωτήσεις που εcαμε αποστείλει σημεναμε Μεταφορν και αναμένεται να παραδοθούν το δεύτερο
επίσης ότι, αν το υπολεπό μενο της μελέτης για τουπο - τετρμηνο του 2020
μελέτες επονούνται από
Υπουργείο Υποδομν και
σελ.5η
Το σημερινό
πρόγραμμα της
Ονειρούπολης
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
τάγματα.
Ο Χάρτης Θεμελκωδν
Πάικας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Συνεχίζετα το πρόγραμμα της Ονερούπολης μεπλήθος εκδηλσεων. Το σημερικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει
στις 18:0020:00 μ.μ., στην κεντρική σκηνή , επειδή μια
φορά δεν φτάνει . οι Δραμάδοντες του Παναγτη Χρόνη
ξανά στην σκηνή της Ονειρύπολης γα να στρσουν ένα
μουσκό χλί με τραγούδια έντεχνα λαϊκά και ρεμπέτια
Ακαλούθως, στς 20:30 μμ. θα πραγματατοηθεί συναυ
λία αυτή τη φορά με μια νέα συνύπαρξη που είναι αυτή
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκoνση
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχoς Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
. Μαγνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxo-Τiplex αγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
πάνοα διπλα 6ας αξπιέσα
μμαθράπι τράντο
ΦΩΤΟ Π.Τ.
των 1550 και του Δημήτρη Σταρόβα Μα καινούργια
πρόταση στα μουσικά δρμενα που έχει πάρει για τα
καλά τον δρόμο της , αφού η αθηναbή Pοκ μπάντα και ο
πολυτάλαντος καλλπέχνης από την Θεσσαλονίκη έχουν
αδέσει το Υλυκό- και έχουν φτάσει μέχρι την Ονερού
πολη . Μαζί τους η Κολένα , μα νέα καλλπέχνης με εξα ρετή φωνή και σκηνική παρουσία.
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα