Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κλειστή λόγω
κατολισθήσεων η Παλαιά ΕΟ
Σπάρτης-Καλαμάτας σλ
Ο κινηματογράφος
της Βαμβακούς γιορτάζει
τα φετινά Χριστούγεννα , σλ 10 και Μολάων > σελ 15
Στη χερσόνησο Μαλέα
Πεζοπορούν ΕΟΣ Σπάρτης
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πεμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 |Ετος 24| Αριθμός 5787 | Τμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
ΠΔΕ , anoρρίμματα
και υδατικοί Πόροι
ΑΠοκαλυπτικά τα στοιχεία έρευνας του ΣΕΒ
Η Πελοπόννησος
της βιομηχανικής εξωστρέφειας
στη συνάντηση
Νίκα-θεοδωρικά κου
Να μην μειωθεί η δαπάνη
του Προγράμμοτος Δημοσίων
Enενδύσεων ζήτησε , μεταξύ
άλλων , ο Περιφερειάρχης Πε Πανογιτης
λοποννήσου
Νίκας απότον υnouργό Εσω-.
τερικν Τάκη θεοδωρικάκο ,
με τον οποίον συναντήθηκε
την Τρίτη (1012) στην Αθήνα
μαζί με τους υπόλοιηοuς neριφερειόρχες της χρας
Στη συνάντηση , στην οπoίo
μετείχε επίσης καιο υφυ-ν
nουργός Εσωτερικν για θέ Μεγάλο Πoσοστό Πωλήσεων προς άλλες περιοχές και το εξωτερικό
ματα αυτοδιοίκησης και
εκλογν θοδωρής Λβάνιος ,
ο n. Νίκας ζήτησε ακόμα να
υπάρξει γρήγορn διεκπεραί
ωση του ηοϋπολογισμού της
Περιφέρειας από το nαρατη
και Δυτική Μακεδονία , η onoia
είναι μια nαραδοσιακά εξαγωγική περιοχή οι Βιομηχανικές
Πωλήσεις κατευθύνονται κατά
36,4% σε άλλη χωρική ενότητα
Η Πελοπόνwnoος και η Δυτική χωρική ενότητα και το 29% στο
Ελλάδα καταγράφονται ως οι εξωτερικό . Enίσης , οι αγορές
περιφέρειες της χρας με τις στις ίδιες περιφέρειες γίνονται
περισσότερο εξωστρεφείς Βιο - κατά 43% από άλλη χωρική ενόμηχανικές επιχειρήσεις σύμ - τητα και μόλις 14% oπό το εξω φωνα με σχετική έρευνα του τερικό.
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και αnoτυπνουν μια διαφορετική
Βιομηχανιν (ΣΕΒ) , Που na - εικόνα για την Βιομηχανία της
ρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικό - Πελοποννήσου, σπό εκείνη Που
τερα , στις συγκεκρμένες έχει διαμορφσει ο μέσος noΠεριφέρειες, το 46,6% των no - λίτης για την ηορεία του συγκε λήσεων κατευθύνεται σε άλλη κριμένου κλάδο της ουκονομίας
Αυτό αnοκτά μεγαλύτερη σημοσία , αν αναλογιστεί κανείς ότι η
Περιφέρειά μας έχει απέναντι
ισχυρούς naίκτες , δηλαδή
περιοχές όπου n βιομηχανική
ρητήριο οικονομικής ουτοτ .
λειας των ΟΤΑ.
Εnπλέον , επισήμανε ότι
κείναι απολύτως αnαραίτητη
η επλυση διοικητικν θεμά Τα
συγκεκριμένα Παραγωγή και εμπορία έχουν και 32,3% στο εξωτερικό. Όμως
καθιερωθεί διαχρονικά στις
πρτες θέσεις σε επίηεδο
χρας και , μάλιστο , σε ευρύ
φάσμα nαραγωγικής δραστηριότητας .
Την ίδια στιγμή , στην Κεντρική
Βασίζεται σε πρτες ύλες Προερχόμενες κατά 36% εκτός Ελάόδας , με μόλις 25% από όλες
περιφέρειες και 39% από ιδίους
Πόρος .
των no συνδέονται με τη
συνέχεια σελ 9
δισχείριση των αnopριμμάτων , αλλά και το ηρόβλημα
της διαχείρισης των υδατικν
Πόρωνν , καθς-όηως τόνισε
ο Π. Νίκας- n διαχείριση,
τόσο των απορριμμάτων όσο
και των υδατικν Πόρων,
χρειάζεται νέα νομοθετική
ρύθμιση .
Χριστούγεννα στον Δ. Σπάρτης
με φτα, χρματα & Παιχνίδια
Αναλυτικό Πρόγραμμα εκδηλσεων-δράσεων
συνέχεια σελ 7
Με Πυροτεχνήματα , τη φωτα - Δήμου Σπόρτης Οι λιλιηούτειοι έρθει και ο Α-Βασίλης φορτωγγηση του Χριστουγεννιάτικου έγραψαν γράμμα στον Α-Βa - μένος με δρα, αλλά ουτή τη
δένδρου και τη συγκινητική σίλη , έφτιαξαν Χριστουγεννιά-φορά όχι με τάρανδο , αλλά με
συμμετοχή των δημοτν-μι - τικα στολίδια και με τις ένα γραφικό γαϊδουράκι , Που
κρν και μεγάλων-ξεκίνησαν αγγελικές φωνές των χορω-στη συνέχεια ταξίδεψε- και
από το Enροκάμπι, το Βράδυ διν ακούστηκαν Χριστουγεν - τους nαρευρισκόμενους λιλι του Σαββάτου 7 Δεκεμβρίου, οι
εορταστικές εκδηλσεις του κάλαντα . Αλλά δεν άργησε να
Η τυραννία
του ξερόλα και
η αδυναμία του
κδεν ξέρωυ
νιάτικες μελωδίες , ύμνοι και nούτειους.
του Δημήτρn Πολιτάκη
> σελ. 3
συνέχεια σελ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα