Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσιως 1992
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗA . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.711
Σελίδα 5
ΣεΝίδες 26-27
ΜΕήπεςξέκίνησαν
αμίτέςΛασιθίο
Β βλτίωση της κυκλοφορίας στην πολη
Κοινή διαχείριση
του ελαιολάδου της Κρήτης
Νέα μονάδα
στον Αθερινόλακκο
Επένδυση 175 εx ευρ σχεδιάζει για τον Αθε ρινόλακκο ο Διαχεριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ , προκειμένου να υπάρξει
Παροχή φυσκού αερίου (ιNG) στην Κρήτη
Η ιδέα αφορά στην εγκατάσταση μίας νέος μονάδας CCGT 400 MW στον Αθερινόλακκο , η οποία
οι Ενσεις αναζητούν τρόπους συνεργασίας
Σύνονη Εw
ΝoΕρο
κατηpίa Εprou
ΓΤaς proυ
Τρορολογαμός
Ανιμενόμενα οpο
Τδή Εvδυακή Apoση
Πμpομνα νps Aopρie
| Ημpομηνο Ενας σο σίτημα
Εκονικός αγωγός
115 εat ε
ολαα εpοδιmμο
Map-19
Acx-20
ΙΔ 3.
Map-24
Paπορτάζ
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ
Στη Σητεία φιλοξενή.
Βηκε χθες η δεύτερη συ νάντηση των Προέδρων
σχεδόν όλων των Συνετα .
ριστικν Οργανσεων της
Κρήτης, στο ηλαίσιο μίας
προσπάθειας για την από.
κοινού αντιμετπιση των
σημαντικν θεμάτων nou
σχετίζονται με το ελαιό .
λαδο και αφορούν τον ο .
γροτικό κόσμο.
οι εργασίες της ολομέ λειας των Προέδρων φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα
ουνεδριάσεων του ξενοδο - ΕΑΣ Σητείας για την πρό χείου Δτανος . Μετά την ολοκλήρωσή τους δηλσεις
Παραχρησαν οι Πρόεδροι ρης συνάντησης όλων των τερότητες που υπόρχουν λαδο με τις όποιες ιδιαιτε .
των Ενσεων Ηρακλείου Ενσεων της Κρήτης
κ Σταύρος Γαβαλάς , Ιερά .
Πετρας κ . Μπάμπης Δρα
γασάκης και Σητείας κ.
Μανόλης Μαυροματάκης , νίζοντα Προβλήματα στον nολλές περιοχές της Κρή σπάθεια βγαίνοντας στην
Αναφέρθηκαν στον κοινό γρ0 του ελαιολάδου, της nou έχουν Πon Πρoϊ . αγορά με ένα κοινό σήμα,
στόχο, τη στήριξη και την
Προστασία του πολύτιμου napαγωγός να έχει ένα
για το νησί προϊόντος , του
ελαιόλαδου . μία προσπά - Πς θα διασφαλίσουμε Νομίζω ότι δεν μας χωρί - αυτόν τον τομέα .
θεια nou αφορά όλο τον
αγροτικό κόσμο , όλες τις όντος Πou τα τελευταία
περιοχές , με τις γνωστές χρόνια έχει κάποια προ
διαιτερότητες
θα λειτουργεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα , πα ρόλληλα τροφοδοτντας σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης την Κρήτη , εν η τροφοδοσία με ΥΦΑ
μπορεί επίσης να επεκταθεί και στον βιομηχανικό
και εμπορυκό τομέα της Κρήτης , Στην neρίπτωση
του προτεινόμενου έργου του Αθερινόλακκου έ
χουν προσδιοριστεί χρονοδιαγράμματα , εν το
έργο τελεί υπό μελέτη σκοπιμότητας
Σύμφωνα με αυτά το νέο έργο περιγράφεται
ως -εκονικός αγωγός . θα δσει ασφάλεια εφο διασμού κι έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται από
τον Μάρτιο του 2019.
Η τελική επενδυτική απόφαση οριοθετείται τον
Δεκέμβριο του 2020, η ημερομηνία έναρξης λει .
τουργίας το Δεκέμβριο του 2023 και η ένταξη του
έργου στο σύστημα το Μάρτιο του 2024.
Ρεπορτάζ στη σελίδα 1.
Το ποιοτικό ελαιόλαδο
από άκρη ως άκρη είναι
εξαιρετικό παρθένο ελαιό
Τα Πon
ως συνεκτικοί κρίκοι
Ερωτηθείς για τις ιδια σκληση και την φιλοξενία
των εργασιν της δεύτε
σε επίπεδο Κρήτης όπως ρότητες του . Εγ πιστεύω
μπορούμε να παντρέψουμε
τα ελαιόλαδά μας και να
σιγά να λύσουμε τα χρο - Γαβαλάς απάντησε Είναι κάνουμε μία κοινή προ
-Ζητούμενο είναι πς για παράδειγμα με το .
θα καταφέρουμε σιγάλαιάλαδο Πon Σητεία , ο .
Πς θα καταφέρουμε ο
όντα, δεν είναι μόνο η Ση Αλλά αυτό θα το δούμε
τεία . Είναι η Μεσσαρά , οι
Αρχάνες ο Μυλοπόταμος , ντας να συμφωνήσουμε σε
4ιστο
σιγά-σιγά καταφέέρνοκαλύτερο εισόδημα και
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
την Ποιότητα του προϊ ζουν τα Πon μας εννουν .
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη στλίδο 11
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
βλήματα .
Συμφωνήσαμε όλοι οι
Πρόεδροι πς θα συνεχί
σουμε αυτή την Προσπ
Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12/12
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙΜΕΝΙΝΙΑΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0996/ΚΙΛΟ
ΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Κοινή διαχείριση
σε επίπεδο Κρήτης
Όπως αποτυπθηκε θεια του διαλόγου για
στις δηλσεις των Προέ- να βρούμε όσο καλύτερες
δρων , ένα από τα θέματα λύσεις μηορούμε για τους
Ποu κυριάρχησαν στην παραγωγούς και το προ συνάντηση ήταν η πρ00 όν . Η δημιουργία του επτική κοινής διαχείρισης νιαίου φορέα διαχείρισης
ελαιολάδου από έναν ε.
Μαίο φορέα σε επίπεδο κόμη δρόμο , αλλά πιστεύ
Κρήτης Το ζήτημα είχε
τεθεί και στην πρτη συ νάντηση στο Ηράκλειο.
| Με την σειρά που έ - προσπάθεια. Γιατί είναι
λαβαν τον λόγο ο κ. Γa . καλύτερα να είμαστε όλοι
βαλάς ευχαρίστησε κα - μαζί nopά ένας -ένας μο - 28410.32100
ταρχήν τον Πρόεδρο της ναχός του . σημείωσε .
2996/ΚΤΛΟ
04%/ΚΙΛΟ
ΖΑXΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
10787
0,29E/ΚΙΛΟ
1156/ΚΛΟ
του ελαιολάδου έχει a| ουνηγνεστε κρλά εμέ
ουμε ότι σιγά - σιγά έχει
μπει το νερό στ' αυλάκι
για να ευοδωθεί αυτή η
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
rΙA ΜΑ Δκττε nΕΡΙΣχοTΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡE
ΚΑΝΤE ΜΑΣ υKE HΣΕΑΙΔΑ ΜΑA ΣΤΟAEEDOOK e
www.faoobook.comlOnwponωλείο Μυλωνάκης
ΝΕΑΠΟΛΗ
ερΑΠετρΑ
μφέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Ariof NίkΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα