Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
κοκοt
) εan
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ epΡFAEP
TETAPTH
ΓΕΝIΙΚΗ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12408
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΤΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου
Η ανεργία ακαίειν τους Έλληνες
Πρόγραμμα
Εανά στην Ελλάδα.
Αίτημα
στον ΟΗΕ
νιός Δεεμβρίου αναμένεται να ανοίξα η ηλατρονική
πλαιρόρμα για το πρόγραμμα Eανά στην Ελλάδο
που δίνα κίνητρα για την επιστροφή στη χρα μας
υψηλά αμεβόμενων νtων που ζουν στο tωττρικό , όπως
υπtο υπουργός Εργοσίος , Γάνης Βρούτσης
Apορά 500 νέους ηλικίας 28 tως 40 ετν με μεταππυχι .
κούς Τπλους που εθα μετοφέρουν στην Ελάδα εκτός από
την επιστροφή τους , εχνογνωσία από το δεθνές περιβάλ.
λον αλλά και φρισκάδα σε επίπεδο αντλήψεων και δεν .
Αναφορικά με ις αποδοχές είπt oτι θα λάβουν 3.000ωρ
μεκτά Το 70% του ποού των 3.000 ευp , θα καταβάλλε.
ται από το πουργείο Εργασίας , εόχι σπό τον κρατικό προUπολογισμό αλλά από ευρωπαίκούς πόρους. .
για μηλόκον
στη συμφωνία
&ΗΕλάδα θα κόνα ό,n χρα.
Jαστεί, για να προστατέψ
τα εθνικά της συμφίρονταο. Αυπό
το μήνυμα στέλνει η κυβέρνηση
του Κυράκου Μητσοτόκη , δα του
εκπροσπου της Στέλιου Πέτσα .
σε περίπτωση που η Τουρκία θ
λήσu να φτάσει στα άκρα .
α ανθρπινα δικαιματα, η ελευθερία του λόγου και η σό Μήνυμα Μητσοτάκη Προς
Αμερικανούς επενδυτές
Στη Σύνοδο Κορυφής Των Βρ .
ξελλν, όπου ο πρωθυπουργός .
Κυριάκος Μητσοτάκης , θα ενημε .
ρσει τους οpολόγους του , η Αθήνα επιδικει την ξεκάθαρη καταδί
κη της Τουρκίας στο αντστο επίπιδο
τητα των φύλων βρίσκονται στην κορυφή των αξιν της
ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο , εν οι Έλληνες πολί
τες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δσει προτεραιό Ε βασικό μήνυμα όη στην Ελλάδα ανατέλα μία νέα
εποχή tuκαιρν, ο πρωθυπουργός κάλισε τους
1VApερικανούς επενδυτίς που συμμετευχαν στο 210
Annual Capital Link Investin Creece Forum στη Νία Υδρ
κη να βάλουν στην ατζiντα Τους την Ελλάδα , εξετάζοντας εns ευκρίς που εμφανοντα υπό το πρίσμα της
πληθρας Των μεταρρuμίσεων .
0 Ελληνας πρωθυπουργός ανοφέρθηκε στη ταχεία υλο
ποίηση ενός προγράμματος δαρθpωτικν αλλαγν που
αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχερείν στη
χρα .
Υπογράμμισt ότι η αισιοδοα εmιστρέφα Υπό οτό το
πρίσμα, μίλησε για το καταναλωτικό κλίμα αλά και Το κλίμα της αγορός, Τα οποία έχουν ανακάμψα σε προ κρίσης
mίπεδα .
τητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις έντονες
προσπάθειες για πλήρη απασχόληση σε όλες τις χρες της ΕΕν
(46%) και στις προτεραιότητές τους συμπεριλαμβάνουν την αντ
μετπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτχειας ( 38%),.
Το υπουργείο Εξωτερκν απt .
στειλε επιστολές προς το γενικό
γραμματέα του OΗΕ και την πρό .
εδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας
τον καθορισμό των κατάλληλων συνθηκν οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων (27%) Τις επινδύσεις σε υψηλής ποιότητας παιδεία για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές (25%) και την
Στις επιστολές ουτές αναπτύσσο νται οι ελληνικές θέστις και παρα
Τeενται τα ομικά επιχειρήματα με
βάση το Δίκοο της θάλασσας.
προστασία των εξωτερικν συνόρων της ΕΕ (24%) . Παρόλο που
η κατάταξη των προτεραιοτήτων δείχνει σημαντική διαφοροποί.
ηση , για πρτη φορά η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή Των προτεραιοτήτων των πολιτν.
ManPower . Σευψηλά 12 ετν
oπροοπτικές απασχόλησης
Σε θετικό έδαφος ο πληθωρισμός
1ον Νοέμβριο
Μετωμένη 0.3%
η βιομηχανική παραγωνή .
Γrvκός Δεtκτης Βιομηχανιχής Παφαγογής
| του μηνός Οκτωβρίον 2019, σε σύρρση με
άσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Προοπτ
κν Απασχόλησης της ManpowerGroup u ep
0γοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ισχυρά σχ
δια προσλήψεων για το προσεχές τοήμηνο. Οι Προo
πτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +25%, qτά νοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγρα φεί από την έναρξη της έρευνας , 12 χρύνια πριν .
Οι προθέσεις προσλήνεων βελτινονται κατά 7
ποσοστιαίες μονάδες .
πό τη σύγκρση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός
Νοεμβρίον 2019 με τον αντίστοιχο Δείτη του
ΑΝοεμβοίου 2018 προέχυpε αύξηση 0,2 έναντι
τον αντίστοιχο δείχτη του Οχτωβρίου 2018 ,
παρουσίασε μείωση 0,35 έναντι αύξησης 0,004% που
σημμειθηpε κατά την αντίστοιχη σύγριση τον έτους
2018 με το 2017. Ο μέσος Γεvκός Δείκτης Βιομηχανι .
κής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίον
2019, παρουνίασε αύξηση 0.3%.
αξησης 1,0% που σημειθηγε κατά την αντίστοιχη
σύγερυση τον έτους 2018 με το 2017 . Σημεννεται ότι
τον Οκτάβριο , ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο
0,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
9 772529 " 030134