Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαπα
τον τόπο του
npenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εoκήτης-Εδύτ-Luθυνής ΒΑΣ Ε Eeς 45ο-Aμ ύλου 165 Tή 060ειμό Τaίτη 11 Δεu 219
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ο μετανοστευτικό ζόμενα μέτρα , τα onoίa nooύς τοpείς κινείτοι NKO, οndvτησε όυ tίvα Frontex tnν nεpoounoγή
ένος thεγχος nou ηρέnε
anοτλeί nntov unoτίθεται ou eσβε nE.
την αxihΛεo ntέp - Ε εναντίον της Τουρκίος.
Uνο τς κυμερνη . ουδnoτ εtoοσον o.
ont κai οδηγεί στοδιακά
στην κατοστροφή της τα μάτια μπροστά στον antpαντη onoon φυ . M. κuβέρνηση nptπει να
χρας . οι οστομάτητες
poές μεταναστν έxouν
ήθα υnερκαλύφε to σκt .
δια της νια την δημιουργία κλειστν κέντρων , τα
onoia , σύμφωνα με την
κυβέρνησα, 90 onopρο φήοουν μέχρι το τέλος πaίοι δεν δένονται ηλέον nupopη nτo . Ετις 912/19 τόoο oπo τους nρόοφυ .
του εnόμενου έτους μετανάστες και nρόσφυ . στον ΣΚΑΙ , ο κ . κουμου 20 ΠA. ότομα Πρόκειται ,
στα εnineδα της ρομηοτ κής: Δεν αντιλαμβάνο νται ότι η χρο μος μετο
τpenετo στοδιακά οε μια
toυς και ος tους μετοφ .
ρει σε onoιαδnnoτε ευρωnan xρα εκτός της tnhoδος , Εχει κανείς την ε.
νυnuoη ότι , ατόμη και
κάνει γνωστο στους Γu - ον 6οδικοσία naponς a .
να γίνer κάυ nou εnpεnε να γίνει ono uv nρuτη
ημέρα τm
nt κυβέονησηo .
φαρμογή pA
bo κAεvν
όμεοο εθνικό κίνδυνο .
Μα δεν αντιnαμβάνοντα
ότι τα ούνορο της tup .
Η Ευpερνησn αναμένει ρunatou Ano και στα σ0nou επτoχυνei δρα.
την εξ Ευpωne βonee , διεονn μέσα ενημέρωσς , ματικα , η Τουρκία μετά
εμφoνίζοντας μια anopo . ou ano teoa και στο ε uv nεpotpu εδeίro 6εκτη οδρονεια Ακόμη θα napεμn06τa η 6 .
κοι οι noκίηες ΜKΟ nop . Λευοn των συνόρων μος.
μένουν μέχpι τp0 στο ο.
nns έxouν μετατοιοΦεί
στnν γpαμμή ΒουλropίantΔΗ-Aβανa: Δεν αντι.
Λαμβάνονται ότι ο Ευρω .
on των σκέσευν μος, θα
δέχεται όοους xαpακτηρί .
θαλόσουων κοι εροoίων.
ζονται μετανάστες ano
την ΕλΛόδα
γες όσο και ono τους με .
αυνεχεα στη αD
γες, δηλοδή navτελς a.
τοάκος , ερωτηθες για ς τονόστες . Ας αvonaβeι n
0000 Μκ ΛNή δnnoan . να μια τpύοο νεδκευτους εργτες, ο.
στο νερό. Τα διστυμηον toν η βιομηχανίο τους οε
Πετυχημένη
η Χριστουγεννιάτικη
συναυλία
Αnό το Δημοτικό Ωδείο
ΑΜΜΜΗν
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΚΡΕΣ!
Η Τένακόκκαλα δεν έχι και κόκκαλα τoακίζε naτi η
nέvo, στγματζει , ορκζ , εξορκίε και tοoντξε onooς
πιστεύει όυ διαβιούμε σε συνθήκες ελευθερίος και
Ελεuθεροτυπioς nλaνάτοι navv oικτράν ,
Σημβολτή κίτησ μαο οτpnκό
| Μδο από τα μαλhw lupκού Σελορα
m Δηοτικούς Σημβοος
υνεχεu στη σεΓρopeio nρος Κεpn
ltναg nάχ ΕπΙΑρΗΑΟ Οδηο
#ιpίτΜ A Τupία οκλαι εχεντιτοό αίρο
Οφείλει
να είναι έτοιμη .
ΤAος στα
oενάρια για
δημιουργία
κέντρου φ .
λοξενίας
nροoφύγων
μετανστν
Εnιxείρησε
να δeε την
Δευτέρα ο
Δήμαρχος
Πρέβeζας N. Γεωpγκος , anvτντας
οε εpωτήσεις κατοίκων και εnayηελμ .
τον nou κατοικούν και δραστηριο
noιούντα στην nεριοχή του πpην
στρατοιδου Κονκουρή
Μήνυμα ψύχραι.
μης αυτonεnoί0n.
σης επιχειρεί να
στελει η Λ0ήνα , κα .
θς προχρησε oυ
πρωτοβοuλίες . Η
πρτη κίνηση ήταν
η napoυσία του Ni
Ημ κασο
κου Δένδια στο συμ .
βούλιο Εξωτερικν
Υnoθέoεuων της ΕR
| σννέχεια στη σελ . 16
συνέτηu υτη σελ .s