Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εισοδηματική στήριξη ζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5621 Τετάρτη 11.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Eρχονται
συγχωνεύσεις
στις εταιρείες
διαχείρισης
Notos Com:
Μητσοτάκης:
Εθνική απειλή οι επιδόσεις της χρας στη
διαφάνεια
>>> Τελ
>>> Τελ.
Δεν κινδυν εύει το deal με το
M&G Investment fund
ΔΙΩΝΟ Νέα αιτοινίτηα
Σε τοοχιά συγχωνεύσεων με τις
τρεις μεγάλες εταιρείες διαχείριεξυπηρετούμενων
δανείων αναμένεται να μπουν
τους επόμενους μήνες οι μικρότερες που έχουν αδειοδοτηθεί-21
στο σύνολο - από την Τράπεζα της
Ελλάδος , μετά 1αι την ολοκλήςρωση των τιτλοποιήσεων που έχουν
δρομολογήσει οι τράπεζες
κικλοφόρησαν
Η αγορά των εταιρειν διαχείοι
στο 11μηνο
εξυπηρετούμενων
δανείων έχει αρχίσει να διαμορφνεται ναι ήδη υπόρχουν οι
τρεις δυνατοί παιk τες , οι οποίου
θα έχουν-όταν ολοκληρωθούν τα
deals Eurob ank aλλά και Alpha
BankAΛΦΑ
0,00%-ΑΛΦΑ
0,00% συνοiιnά υπό διαχείριση
εξυπηρετού μενα:
ύψους περίτου 80 διο . ευρά
δάνεια
Το σεηνικό, λουτόν, έχει στηθεί
και περιορίζονται τα περιθρα
ανάπτυξης για τις μικρότερε
εταιρείες , καθς τα μη εξυπηρετούμενα
ελληνικν τραπεζν έχουν αποκ
τήσει, σε συντριπτικό βαθμό ,
στέγη στις εταιρείες που έστησαν
eπό το μηδέν οι ίδιες οι ελληνιές
τρ άπεζες
Οι leaders
150 εκατ. έως 200 εκατ.
Τεεχούρι σε 1.500 θέσεις εργασίας
από τη Μοτgan Sanlky
ανοίγματα
ΕΛΛΗΝΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΜΚ δ
Πρόνειτει για την Ιnmm Hellas,
στην οποία πέρασαν κατόπιν της
σχετικής συμφωνίας με την τοά
πεζα Πειραις 27 δισ. ευρ μη
εξυπηρετού μενα ανοίγματα της
τράπεζας , την εταιρεία FPS , η
οποία εντός του επό μενου δυμήνου- μετά την ολολήρωση του
deal της Eurobank με τον ξένο
επενδυτή - θα βρεθεί με υπό
διαχείριση NPES ύψους 26-27
δισ. ευρ παι τη νέα Cepal, τα
υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμε.
να δάνεια της οποίας θα ανέλθουν-όταν ολοκληρωθεί το project
Galaxy της Alpha BankAΛΦΑ
0,00% και μεταφερθούν και επιτλέον 7 δισ. ευρ NPEs της τράπε
ζας-στην περιοχή των 26-27 δι .
θέσεις Η τράπεζα αναμένει να επιεογασίας κόβει η Morgan βαρυνθεί με το ποσό των
$150 εκατ. έως 8200 εκατ.
στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου λόγω του
κόστους των περικοπν.
1.500
Περίπου
Stanley παγκοσμίως, συμπε
ριλαμβανομένων και διευθυντικν στελεχν.
μεταδίδε
Bloomberg, οι μεισεις αφο ρούν κυρίως τα τμήματα όλον τον κόσμο μεινουν ο
τεχνολογίας και τα διοικητι- προσωπικό τους εν μέσω
κά , αλλά περιλαμβάνουν και
στελέχη στις πωλήσεις, το
trading xαι τις ερευνητικές
δραστηριότητες , σύμφωνα
με ανθρπους που έχουν τφόρμες , οι οποίες θα χρειά
γνση του θέματος .
Οι επενδυτικές τράπεζες σε
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 χυκλορόρησαν
για πρτη φορά 205811 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχει
ρισμένα εξωτερικού) έναντι 181.652 που κυνλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση
12,2%.
υποχρησης των εσόδων
από το trading και πρόβλεψ
ης για μετακίνηση του τομέα
προς τις ηλεκτρονικές πλαΤον Νοέμβριο του 2019 χυκλοφ
όρησαν για πρτη φορά 15.439
αυτοκίνητα (καινούργια ή πρτη pορά αυτοχινήτων (και
μεταχειρισμένα εξωτερικού ) νούργιων ή μεταχειρισμένων
ΕΛΣΤΑΤ. Ανοδο 12,3% είχε
παρουσιάσει η κυκλοφορία για
ζονται λιγότερους εργαζομέ
νους .
Η τέταρτη αλλά σε απόσταση σε
σύγκριση με τις προηγού μενες
εταιρεία μη εξυπηρετού μενων
δανείων ολλά και διαχείρισης
ληξιτρόθεσμων οφειν (έχει
πάρει σχετικό χαρτοφυλάχιο από
τη ΔΕΗ) είναι ο όμιλος Qualco , ο
οποίος διαχειρίζεται δάνεια
ύψους 10 διο. ευρ .
Οι περικοπές αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 του
εργατικού δυναμικού της
Morgan Stanley, σύμφωνα
με έναν από τους ανθρπους που ζήτησαν να μην αποκαλυφθεί το όνομά τους.
Και η Citigroup και
Deutsche Bank έχουν επίσης
μεισει εκατοντάδες θέσεις
εργασίας στο trading φέτος.
έναντι 13.721 που κυκλο φόρη- εξωτερκού) τον Νοέμβριο του
σαν τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2018 , παρουσιάζοντας αντίστοιχο μήνα του 2017.
αύξηση 12,5% , γνωστοποιεί η
έτους 2018 σε σχέση με τον
Created by Universal Document Converter