Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φυλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
18.709
PHIERDALIT
NUTRITIO
οΙΛnnA ΜΟΥYΜ
Σελίδα 13
Αγωνιστικήτων εκπλήξεων
Ε 3ήστη Β' kaτηγορία ΕΠΣΑ
" Τα απoτελέσματα των ομάδων
του Λασιθίου στο μπάσκετ
Σελίδα 25
Ετοιμάζεται το σπίτι Του Αη Βασίλη
Σελίδες 22-23
Συζήτηση για το μετανασπευτικό
. Εργασίες στον κόμβο
του Νοσοκομείου
Σελίδο 3
Φιλοξενία σε μικρές μονάδες ζητά η Ενωση Δήμων
. Χωριστό ενιαίο
Ψηφοδέλτιο από τους
Οικονομολόγους
Λασιθίου
Ρεπορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Το μεταναστευτικό βρέΒηκε στην κορυφή της a Τζέντας των θεμάτων πoυ
απασχόλησαν την χθεσινή
συνεδρίαση της Περιφερε ακής Ενωσης Δήμων Κρήτης , δεδομένου ότι εξακολουθεί να απότελεί θέμα
nou anaσχολεί έντονα τις
τοπικές κοινωνίες αλλά και
τις τοπικές Aρχές , με βάση
τις εξελίξεις nou onuoλο- στις δομές κλειστού τύπου στασίας του Πολίτη Μιχάλη πει να συνεχιστεί το πρό.
γούνται ότι δημιουργούνται nου δημιουργούνται σε δι - Χρυσοχοίδη , αλλά και τον γραμμα και να εμπλουδομές για την φιλοξενία οφορες Περιοχές αλλά και Υφυπουργό Αμυνος Αλκιβι - τιστεί. Το σημαντικό για.
προσφύγων και μεταναστν στην ελληνική ενδο - Κτου τυποu , οι onoίες δεν να συζητήσουν τα θέματα να μην υπάρξουν σοβαχρα αλλά και στην Κρήτη, μπορουν να λειτουργήοουν nou έχουν ανακύψει γύρω ρές αλλαγές nou θα ano| Η απόφαση της ΠΕΔ
Κρήτης προκρίνει την άμεση επαφή με την αρμο - wλεΤΟνία το ome rάννης Κουράκης Προτί - ναι εξαιρετικά σοβαρό ζήδια πολιτική ηγεσία. Για το
λόγο αυτό θα συγκροτηθεί enaνέλαβαν χθες
αντμπροσωπεία της Περ
φεpειακής Ενωσης Δήμων Πou θα υπaρξουν μετανά - noφάσεις εν η επιτροπή nου είναι σε εξέλιξη ή να
του νησιού για να ανη .
τήσει το θέμα με
λιτική ηγεoία του Υπουρ - θουν ή, προορίζονται για nόφαση ποu έλαβε η ΠΕΔ ματισμένο για Δήμο το
γείου Εσωτερακν
Παρά το γεγονός ότι η
ΠΕΔ Κρήτης έχει πάρει ξε - μασμένη μέθοδο . και το μοι.
κάθαρες θέσεις και μάλι πiuχημένο μοντέλο nou
στα έχει ομόφωνα αnoφα . Αετουργησε μέχρι σήμερα
σίσει να ακολουθηθεί ουγκεκριμένη nολιτική για τα
οσυνόδευτα παιδιά δηλοδή σου Γάνης Σέγκος ανέτην πρακτική που ακολου - φερε nως υπήρξε η ηλη θήθηκε μέχρι σήμερα στη ροφορία πou έφτασε και
λειτουργία του προσφυγι . στον ίδιο ότι έχει έρθει
κού στην Κρήτη με τις μι - στο νησί επιτροπή από την
κρές μονάδες σε οικίες και Αθήνα και θα ξεκινήσει ν
τα διαμερίσματα στην ύ . αναζητά κατάλληλους χ παιθρο , εντούτοις δεν έχει ρους για τη δημιουργία
γνωστοποηθεί noιa είναι η κέντρου φυλοξενίος μεταθέση της nολιτείας για το ναστν και προοφύγων . Η
θέμα αυτά Το επιχείρημα πληροφορία nου δεν έχει
των τοπικν αρχν είναι επιβεβαιωθεί , αντανακλά
Πως οι μικρές αυτές δομές το ενικότερο κλίμα που υβδειξαν πως λειτουργούν πάρχει για το θέμα και την
σε επίπεδο Κρήτης αποτε , αρνητική στάση στο ενδε λεσματικά και με αποδοχή χόμενο να δημιουργηθούν
από την κοινωνία , συνεπς μεγάλες δομές
δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν.
| Οι δήμοι του νησιού που της ΠΕΔ. αποφασίστηκε να
Εκπροσωπούνται στην Πε.
piφερειακή Ένωση , έχουν Εσωτερικν Τάκη Θεοδωταχθεί ξεκάθαρα ενάντια ρικάκο , τον Υπουργό ΠροΣελίδα 7
- Οι χριστουγεννιάτικες
εκδηλσεις στη
Νεάπολη και την
Ιεράπετρα
στις μεγάλες δομές ανοι - άδη Στεφανή, προκειμένου την Αυτοδιοίκηση είναι
σε επίπεδο Κρήτης και δεν από το μεταναστευτικό και
θα έχουν καμιά ωφέλεια το προσφυγικό
ή αποτελεσματικότητα με
τρέψουν την δημιουργία
σημαντικν υποδομν
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και, όπως τονίστηκε , ε Σελίδες 6 και 9
θεται να ενημερσει τον
Ετσι στην περίπτωση Περιφεpειάρχη για τις ατημα να μη σταματήσουν
οι συμβάσεις των έργων
στες ή nρόσφυγες εκτός που θα πάει στην Αθήνα θα μην ακυρωθεί καμιά σύμ Τo. από τα παιδιά noυ θα έρ - μεταφέρει την ομόφωνη α-βαση ή έργο προγραμ . Γενικός Γραμματέας εν
μέσω αμφιβολιν στο
Δήμο Σητείας
την Κρήτη . θα πρέπει να Κρήτης καθς και τις θέ - oποίο έχει ενταχθεί στο
ακολουθήσουν την δοκι- σεις που εκφράζουν οι Δή - Φλόδημο, και από κει και
πέρα αν υπάρχει άλλος
σχεδιασμός, να ακολου θήσει για την περαιτέρω
Σε ότι αφορά τα έργα εξέλιξη του προγράμμαΝα σημειωθεί πάντως του Φιλόδημου , οι δήμαρ- τος που θα ενισχύσει την
Φιλόδημος
Σελίδα 11
στο νησί
ότι ο Δήμαρχος Χερσονή - χοι τόνισαν πως θα πρέ - Αυτοδιοίκηση
LκTεο
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
mi optico
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
, Γυαλιά Οράσεως . Φακοί Επαφής
. Γυαλιά Ηλίου
C10787
. Οπτομέτρηση
4ε ηετέ Τέ
|60υνεγνεστε χpιλά τμά
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟπτιΚΟΣ- ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ
Να σημειωθεί Πως σε
ότι αφορά την επιτροπή
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 , ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ
[ΕNNANT ΕRΟΟΛΟΥ ΝΟΙΟΧΟΜΒΟΥ 1 TΗΛ.: 28410 24919
ΝΕΑΠΟ Η
ΙΕPΑΠΕΤΡΑ
συναντήσει τον Υπουργό
28410.32100 28420.93100
ΗΜΟpicο-noνης Καλορχάκης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα