Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

14oC, 20:00

ÅðÜããåëìá ñåðüñôåñ

13oC - Υγρασία 83%-97% - Άνεμοι: ΒΑ-Β 2μπ.-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:49 - Δύση ηλίου: 17:16

€0.80

*

Η Αριστερά εμφανίστηκε αρχικώς ως η παράταξη της διεκδίκησης των δημοκρατικών
δικαιωμάτων και πολιτογραφήθηκε την εποχή, κατά Χομπσμπάουμ, του κεφαλαίου και
των επαναστάσεων, εμπνεόμενη και υπηρετώντας την υπόθεση της εργασίας. Ο νεοπαγής όρος κεντρο-αριστερά ως το αντίστοιχο/αντίστροφο της κεντρο-δεξιάς αποδίδει τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής γεωγραφίας ως εκλογική επιδίωξη μάλλον, παρά ως θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητας. Η κεντροαριστερά είναι λιγότερο Αριστερά ενώ συνήθως πολιτεύεται αναζητώντας τις ρωγμές στην πολιτική του αντιπάλου, προκειμένου έτσι να αποδείξει τη διακριτότητά της από ‘κείνον. Ελληνικό παράδειγμα, η επιδίωξη παράλληλου προγράμματος
στον μνημονιακό συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015. 3>>

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5021

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ

ÐïëéôéêÝò áë÷çìåßåò

Ôï õðïõñãåßï äéïñèþíåé
ìå ôñïðïëïãßá ü, ôé
áñíÞèçêå íá êÜíåé
ç ÁðïêåíôñùìÝíç!

ÎáíáóõóôÞíïíôáò ôçí ÌõñéÝëëá óôï êåñêõñáúêü êïéíü

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Vertigo δημιουργούν
οι απαντήσεις της κυβέρνησης
στους κατοίκους των Διαποντίων
Νησιών, που έχουν προσφύγει
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση της Μερόπης Υδραίου να
μην ορίσει αντιδημάρχους.
Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης απέρριψε «σιωπηρά» την
προσφυγή τους, με έγγραφο το οποίο δημοσιοποίησε ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων των Διαποντίων, Γιώργος Καρύδης.
Σελίδα 5>>

ÅãêáéíéÜóôçêå
ï «Ìáêñüêïóìïò»
ôçò Ðçíåëüðçò
ÂïëôÝññá 3>>>
Ôñåéò ôüíïé
åéäþí ðñþôçò
áíÜãêçò
áðü ôçí ÅÑÔ
óôçí Áëâáíßá 5>>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εξήντα-τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της ως ενιαίο έργο, η τρίπρακτη οπερέτα «Μυριέλλα»
αγκαλιάστηκε από το κερκυραϊκό κοινό που γέμισε το Δημοτικό Θέατρο και στις τρεις παραστάσεις. Ο ΜΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ 9»

ÓêëçñÞ êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç & êÜëåóìá Ëá.Óõ.: Åêôüò áðü Film Office, êÜíôå
ãéá áíáóõãêñüôçóç áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ 7>>>
focus óôéò õðïäïìÝò, ê. ÊñÜôóá! 8>>>

ÂáñéÜ ôåóóÜñá
óôá ×áíéÜ
13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα