Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Το έργο
Εκδηλσεις
Τα Γρεβενά
για τα
ουaι ΕΝΤΟΟY : 601
Παιδιά
Γεωθερμίας
Culture
Moο nροφέας oστό
πrηpoγαόμτο
zneo 16,
Σε 22,
AMoIn KTHPI
Tena 18,
XPONIKA
ΑOΣ ΦΥΜΟΥ 8S
Ετα 170 ΤΜΗΟ 59α
napoorεun 612019
ΝΙOY ΝIΚΟΛΑΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
φneihtvw 2. Τpεβενά ] Thh. 2462 0972 Fex 2462 097ι% lemk con kem ate netgr
ΚαμπανάKim για τις Προνοιακές Δομές
α nροvooκές Μονάδες είoι στο κό - υndpxow οργοναμοί nεπουργίος Bνος
ονO- , κα0ς thος του χρόνου hiyγουν υndnhnhos Νoσλευτικής Υnnpeoioς
α συμβάσες 550 εnoupαν υnaλnr κάνει βάρδια για 30 rερθαλπάμενους.
Rων και η npoκipuξη nου εκδίδεται δεν nou ε νoι ότομα με σαβαρές αναnpέeς
ος καλύπα, enouaiει η nave λmiνα και χρήουν συνεούς nopaκολούononς
ομοσηονδέα Εργαζαμένων στα Δημόσα και αταμκής neρaοάnoης
Nοσοοομεία moEΔΗN
Onως oημεενε, υndpχουν na0oye - nκo ano το υnoupγείο Εργασίος κα κο .
νεες στις nρονooκές μονάδες nou wωνκν Υno0έσεων, thouς του χρόνου
Κι όμως , σντί να npoohηφ0εί npοοω
eνουν σκέση με τις τραγικές ελheψες hήyoυν ο συμβάσεις 390 eκουρκν
rpoonoύ την nopηματοδότισm κα υnanhihw nou ργάονται nολλά χpό τν nαvτελή emern rpoypaμμάτων να , χωρίς να υπdρεnpopneψη γα ανο ατοpυμστοηononς.
κατά την nΟΕΛΗ N, το nροoonκό στς γείος για τους εnκουpκούς στα νασο
Μονάδες εναι ε oωστ
Bouν anαμε Μe 2.400 anό τους βάσεων 6ως την έκδοση των οριστκν
5.000 nou ήταν nov τν κρίan . Δεν nνoκων του διογωναμού 25 .
νέωon, όnως tyνε ano το unουργείο
κουεία, nou δ60κε nopάτηση των
L.KTEO TPEBENON
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΡΕΒΕNΑΝ.
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 24620 29200
In Back and Mhite Γpεβενά ΠρωίΣαββάτου.
Στούροs Χp . Καραγκούνns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
Μαιεuτήρas- Χαιρουργοs Γυνακολόγοs
17 χρόνια
XPONIKA
Πρότυπο Κέντρο Μoιευτικήs Γυνοικοίογίαs
Ε Υnoβanθούμενηs Ανanaραγωγήs
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρναβά 14os όραφes
(Εμπαρικό Ελιμπα)
TK: 51 100 Γρεβινά
Τηλ: 24625 02146
Εηείναντα: 6944 206795
οκΟΔΟΜΚΑ ΚA ΕΔΗ ΥΤΕΝΗΣΠΛΑΝΜΑ
rwoΣANΕΣ-ΣΕΡΑ ΜΟΡΟΗΣ ΛΑΜΡΝEΙ
ΜΟNΤΑ ΥΛΚΑ-ΕΡΤΑΕΙΑ ΣΗΡΚΑ
.gooς.Τία ne-Ψpopα Μαστού-oiς
napoxdoterom noης-Auανκί δοφόαα-Βoppαooaotoρόφημα
oυpowoκαοία-0oota Apoταος
Μpomwβαπκί uρουρp: Aanpοσύo Μοτεροσoο
ρνο4 Αντμτπισ ογονμέσ τος -Υποβουdοθμοm Αποροωή
Braμτρος Duotrωo -Εοσωμοική γομοποίhon
9ΑΟΛΕτογνηΑΣ Τρt-nopaα υά 600-5.00 1&60-2100
ΕΒΝΙΚΗ ΑΝΤΣΤΑΣΕΟΣ 20
ΓΡΕΒΕΝΑ
TnA :20620 28964 24620 23214
κ: 6977 019452 -6932 25525 1
υoτόν pον βού