Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Ρ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς poοοu mo ouω m p
www.olympiobima.gr
ΔΕΥΤΕΑ 9 ΑΚΕΜΡΙΟΥ w
ΒΗΜΑ Sρorts
κοA ΔΑΕΙΑ:
Σrο κενό
ΑΠΟ ΤΟΝ LANΟΤΑPΙο
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΑ ΜΙΩ0 Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΗ
PEONION
κονσpo , o noοσφdpu
ΠΕΡΟΑΤΑΝΤΗ 0
η προσπάθεια
των τραπεζν
να τα μεισουν
ΠΡΟΚΥπονW ΚAΙΜΟΥΗΙΑ
Τ αλλαγές έρχονται
σε μισθούς
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕ ΙΣ
oυλ.5
Εοp onος
HPAKAHE AAEAL- AE KAATZAZ 20
otλ.5.
Μηp Yapομ 0n μw
κόp oe Μ aςo wηd σμά
ους 054 δ amp, anς προστάς
μσς κυπτ m ου α pάr ο ο.
eo δφeς μεν muσo .
α οδa ό o u ς
α άspμma d ημά npo μ
οονοσ ν v
-pu 10am, my Eap anό ην
ηστο π9onμη po Η
δ w οo v ιτ 43δ pu
Μrοpα μς μας νάος γouς κ
os φλλς ςΜήτος, opαpς κα
μeiς oΚς άρπρηαήαει α φ
- o wo η τμ
κήapanw δosdηmν καυd
μpα γμα wκιp. Eο σό ην φή κυ τόνωμη 0
nες tuου, aohο ν ύψους 4
δaεup4 oraφ0τuwa 43 δanpu ο
geoύν n ο opo στο ήμας w
nρια οBo oτμ ούμμνο εα
ma Τρας ςΕΙΑς pο
nη bν 4 1 δ ap o αoa
npo o 01 μηmoήm
Εφιpή on
καopoσις oς
ΔΑΣΔΟΥ-ΕTEΡΑ2-0
ΜΠΑΕT-ΑrMAκΝ
0οή η στν πoρion
tοKnEικά Αε .
ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ NΕΟΥ oΥ Toa6
mapdroon
5000 κον ay.
Θ ΜΠΝΑΣ:
Ο τάφος της Ολυμπιάδας
μητέρας του Μ. Αλεξάνδρου,
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΝΟ
oολ.4
ANTMNOA -AR ANAPON
Enopon ς ες
APENOZSAOS TEM SA.
ΕAΔΕΑΝΤΟΥ 2-0
MAZIET-BKABEM E ON
Πρωσήςο nupdς ooς
να η σνγuη po
ΠΕΡΝΑΕΜΑΟLΑΗΑΝΡΕΙΑΣ0501
PTOHMTAErz neMA
π ο 0
0pς αο Κnο
e opς ns
AkpAκυ Ε
νοdς ναw
nonη γα w
npa γνν
Κοpo γΗ w
ΕΝάδα n
οκέσογορνός
α y pa ης
odς ο
ατεb εa
empoςα
σ Κoυ
a αομό
όλοσκόο
φήτμ όu
το a ά
πρoμn ς ο ntpος οήeioη μα ου Μ
Appο. rAuΚ 0 4 ς
Ψευδή
τα στοιχεία του
Κ. Βελόπουλου
καnανκο ΜΕΡΜΑ:.
Σε ποιους θα δοθεί η
οικονομική ενίσχυση
ΑnΟ T ΕΝΕΜΒΡΟΥ
ΑMEΙ Η ΠΜΟΦΟΡΜΑ
ΠΕΡΙ 1000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ
Ε 17 d0eiu a oψ η ηλοpο
mάppα να ο o μέραμα
θrνς Πoτσημέu Μις ς ας - ppoς
cun κού Οppmκό ouaΔ diς
μ οpeu p.
λna οήη
ο οda
Μτηpοκς μ
Ty rή
οuoη Βoή yα
ovobrpsοκ
Baorada.
mtpn ηpa
κ etu πό nςΠaπoυ
άνήgη iήκυ Μ οι
poνά ηorn ηoκάa ncaryu
κ 1 Δηήieu
Μ η νoμη poυς ΤΟ poοάνο καpό καm o 000τpά μ
ca00 μn, ο o%ή 14Τ
ΔΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΜΗΝΑΣ ΕΜΒΕΛEAΣ
Εξωστρέφεια και αναβάθμιση Των αΦωτίων
ΣΥΤΡΟΤΗΣΗ ΚΑΛΠΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ
u οwοένας γoοdο
κούτν np-t Κκυ
Σφoάτu Μn tίη
Khpo, Μpτς
Π nς. Γwaυ
epiumμοής
u oo α
σ4pυ μ.
w Spuό σοό
δpyoς Εpoonpας στό 13 μήες με.
αάα ήaπη n μφΝVρ
cs εη 15000p
5oό μέρμα αελ pοoγpο α
ou Μpaον άμοu ή φ
ov θa α τ ο κpopη Βov
eα δμ o o Pασυp0 μ Η
uoo ηση mpλοτή rn oυπ
oaμoυ, α pκά μ aα
m δρμ δov aoομα
σαδμ ρα γα νpon τοo
irnοpος κονό ή πpοτ ύ χap
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΜ ΠΕΡΗΣ
Εξαιρετικά επικίνδυνη
ασθένεια πλατάνων
Κόnμu Νεοος
σεεδή νbρη 4
Τρομττεβr oo
E ίο Nprs
pα uυro ehάτο
Χρόνια Πολλ !!
ΑΝΤΙΚΑΤΗΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πάνω από 1.500 καταγγελίες
στο α142
ΤΣ ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΕΙΤΟΥΡΠΑΣ
0 ο κός ος μηρά δύο oμόδος Ermo, aφρφωα μα ooa o tυ η e
Τοφpο κu 000 γo πρη φορά
πορρήβΗ orv ΒMa ηo wu
4 μκό κι u naο. Dνaη
Nοτo ή 0ou u nanoυ
δ ς pα apη tpn
Npά δάρn νοpoνou κόν
μεpάpον δο , ε aμ a
μφεύν ω ν
Ηνapapoή ος στόο e o
o ovnς w rό μnv α
ΜΕAΕΤΗ & ΕΠΑΤΑΤΑΣΗ
napoς pμόνς υπ ς οη iήο.
Vlg οά ογηoός nεuθow να ρωοw Πaληβα γα ss δo φ ς, μήn y
μοvάα nφ, wtp lu
Απόυφd α πύνΚ, mός στό nν
a ν ΕΜήο, ν αμη ο pρμο| σεiη ομκθa o ες ους κοόγηστς νpo u, oo α m μτ oη αva o
φv να πηρκρίo ή νοδ ο η pή
poυ κανμος δνε po
atμιουono n οο
Ces 0 μα βoς mmς u μς
-μwςppςηοονon νeα
tpn, 50 εΜpς δεν dirpηv, 31 nο
6 v η γρμμή pοo ήραων μετpiοτο
α30ής opφούον o ό σημ ς
Η εol paοvή υ o Nού όμu ήον
κ po pα ότpς ς pnσς ον
κμό ης ήο Κanο αr οoεpoό
da τ οpάμμας Μς άημpαος
Σς 6 εh αμ oπυ
Μonν τό % μή ο 4
ΟΥΣΣΙΟΥ ΑΣΤΟΥ
Κατσάραs
1α μά νομή
64μ -pαμός -λρομελο
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL ESΤΑΤΕ
E-YDOR
φλτρο βρύσns
Συλλήψεις για κλοπές
και διαρρήξεις
ΣΕΠΕΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΑΣ
Κoιασarυσσεική Κσταιοπνε
ΜΕαΥΑΤΡΣ
SINCE ISM
|Πωλαυνται πυτονομα διιμιαμισματα
στην Λεπτοκαρωά Πpίας από 52 τμ.
έως οθτμ κοντά στην Θαλασσα.
Τοφpo Αpoo EYo0n ονt.
anuθεiea τm βρόσ a ουβνn
tiea συμdεπό με pνinpe
βρoσ τ τpe
Evipρoν σo aooης pης δα ς oην Κοιpn ατό
ν ς nς Οpάδαgάκιλης ωμιση ω ΑΣ)u Ατμο
Τημος Καpnς mς ouoνo Αοpος oης 2λητ
ας 59 α νyουή κρφoκa οδo oς σό
κοούσπό ΤΟpon mυ ήpον π bκppoDoo κo
όποn ε0p
Επαγγελματικα ακινητα και
οικόπεδα εντς σχεδίου και εκτδς
στην Δτωτόκαρυά και πλάκα
Διτοχρου.
Τιμή ΣΟΚ
6ψωνς
Cs poα onό ηv έρωη ο μποτς ny 1 bροu ο p
oό ατη πο ήw on στα πηρήα κ
N ότοd v 15 αp 1 pό mapa E pα τοiς
cu υ βμα ημα ό n οη,
Dχμό οnv p oponp aος 41
Vaμ, oao tpaαmς oς u Drou ον o
oηνο μσμκόo 15paη ς u
ppoo n τεοής ο ημό ού b npoκα
DEτό mβέροο σδσημο 444 νς τέα
12,90
| Τηλ. 23510 91197
| www.eydoεar
821520-11 119. F69 το το0 550.
www.torpos.gr, inda.tesΡο..gr
φwwmk
oυ ΣΤΟ