Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές : Μκonn A. Δούκας ( 1916-1952)
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικoήn K . Δούκος ( 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής- Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
€ 1,00
Αρ. φύλλου : 4207
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου
στη Νέα Ψηφιακή Εποχή
με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι
Χαμένοι στη μετάφραση
για τα ΚΥΤ στα νησιά!
εγγuημένς τοτητες intormot 100Mbps & 200MDps με 100% omτή Aνα μέχο
5oν ρo του εriod χoήστη e anoλopβάνoυν συντoμαοι κάτoοι και οι tn
Nrpdoεκ toυ Δroυ Ανατολιίς tοuοu
And apνοσμό oε αφιδιοσμό κα anό εξanάτηoη oε εξαndτηoη φανεται όυ oνatar κατn viα κυρeρνησn n onoί opou, μέοω εnστοMις toυ unoυργού nponeinon δpόσοων και ενεργν τηκ en .
φοής opipνηonς κοnpoς noυ στοοος του ntn κ Μo Χρuο0mo npoc tnv Enttpom0 Ανopωnνwν Δouμάτων κάνει nο ra dma κίντρo, oνοσκ κοι μλο γa uoc στη .
o onon00νουν ο δnμότες topo oμεtόppoom
μετόφpοon
oοδήμορος μετά τη ovuντηon
Aκόμn τονίε όυ στηρίει την υ neinen του tpγου , npnyuντας tς
eneOuυενες όδειες κα δευκοΝ.
νοντος τκ tpγooitς νοβόμισης του
trttrsoνωνοκού δικτύου . Μon
Ο, με
Αpwς ne .
peκoντa ψpές taύτητες o nεpίou
000 νοκορό tnειpήoεc, μέου
τou θετuου ο0οΤΕ He, 9στεκτο νκής Hor to te eatinet πο nou
έχει unonοnoei Το γprγopo intemet
Ο ομος oΤΕ , με τη στήρη της δημο - μέσυ οτκν νν θα δευoλuvει tmv
τικής oρής, npoxuρ0 στη δημουpγ κοθημερνότα των nonmv θα
ενός vtου δυτύου orικν wν oρωτε , 6oει σημανοκή θnon στν τono
κτονκής Fer to ue Home iFTH nou enoεpημοτκoτπa . Μεydo opria
θα καλύπι nepinoυ 1200 νοικοuοo τεβοίνουν, κα αnooτέAhoντα ξo .
μηοροoν
τη ουμβon tης Δηυοεκή Aονt υ
Δημοεικής
taοmee οε
odrino un
Συγμότuno ono τη σνόντηon
στην Αθήνα
s apήoει, Αe νο σμεseί φυ petκό γpvop , εν μηoρούν νο n .
npoκeto να τον npτο Δμο στο ΒA νουν noneς tpγοoίες tουτόχpονa , κα
Αιγaίb noυ uο0ετεί και uhonoel dμεο με nomές nneτρονnς ουοκευές on
tη δημοργίο τέτοου Δκτύου. Η ου ne Mε tον ερopο οντο 0α κο ούv
ο σύγpoνες σνάνες γο επoωνα.
νόντno.
nou npoγμοτonoή0ηε στο
νpοφeίa του ομnοu noρουσία του οντ - φυκογωo o ουν6εομόττο . Α
δημόριου κ naprou ονusίοu enέpe, νο σμεκeeί ότι τα δέτυα onmoov
ρε eετκό αnοτεtoμoτο να το Δήμο wv δοοφonουν υgnnό enineo
δrμουργντος μα γέφυpα γoκ κα urεσν με ταύτma , ebonσtia και
Ounopoς στην ατοντon npoς την erTpono Awtpωnwv Δoμτων nou antoτε,
Μιn Χρυοοχoίδη ηpοcτmν Entροno Ανopωηνwν Δκoημάτων του Συμβοunou κoς ) Μopiou αμaνu 60 αό τuv σνουoρο tοu 2020, ότον κα 00 s o
της Ευpnης Οuru Mo, η upέρνησn aaδιeι νο κρoτnei αvοτές δομές epoooήο μς 0s01 , όo όpano κατοφ0ονουν στη emmν νnod 0α
το uropoντα ΚΥΤ ono 0 φονετοι nopoMο με το νέο δtteν κheστό κέντρα μοpούοον νο μετοφερoούν σος νέες δομές nου 00 cουογoouν oε κόθε ένα on
Συyεpuνα, στην εnotoni του οκ Χουoοοδης γpόpu noς όοονοφορά tα vn-tonttε wοd tou Αοοu nou oνματωαδουν το μεγoλτεpα rpoptuτα οunop
νος Πρoστοσίος του noiτη δrntva εnonς ou στον νέο vμοpopntanpto
ο60 neπoυογούν nopόm ha με το υnopoντο κέντρα υnοδοnς. 5roparos tne αυsακοκίς κοότιono oMδonav oo ηφoτnon νος φυσκού rpoonou μ
Ανω των smpenτv opw σε nρκτικότοτα του νερού με Αρονκό , εντοο ands e govo nt spuotng to hav ocy on 0n oftne M buns s0 αόpo δαmκnςopo, naea, σύuuνο με τον unoουpγ , δεν noεo or
onuς nouπ tκo0po ono tnoton tου urouprou npοστοσος τοu no κ οupoς στηναύνon poς τν Ermpoo Αpunv Δrοκμάωνnou αέστε
enKonvος n onoia eπoppoγoε uho 09φάλεο .
Νερό με Αρσενικό σε δύο σημεία
των Μυτιληνιν
αdnuppνnσn σδάζei εγxαtοστoσεις σε κοθένα ono το nένtε vnoά, το onet
στηκε σε δύ0 onμεa εντός του οκομο rwv Μυτnνwv , μτά ano σναθucςο9e η Ρale with esi0 /0tap 6ontor
Doυ δεθοooν με συνina να κρύνετο οτόλλιλο γα noση και γα napo 0κ Χουοίδης unopoμ u αμτονοστες κοι ο οπονες όono eo μτοοε σκun φοπτο, ε είνα κατάλno για Aounές οoκές χρdσες
τoonobκo κεκημένα
Η Ertpenς Αeprων δμτων του Εuβουnου τς δυρm δτύ anό tς s,
|00ν a δaμς φος σu mupuκΕo a oeς rpoc to ropov tno Nwές opς npοούpeς Aπoμέpuς oοφορ με τς εγuneεκ nou npοεa
Μwές apάς repootpες Anteμδρueς ονοφopo με tς εγunσεK no rpoeta
στο Αγρουκό rpeio και στο Δηuρεκό
Lohso Muatoν , μετό ano συνε-cooδo κ τν έξοδο στό ουτές τς δομής, Η Επτpαnος Aeonων a ότων του
νonom tou pooou ης Κονonoς | upounου της Εuporς anέoτεne φοτμο στο uoupyeio npοσοoος του notn μονο γ oο to υοτον μφoτερο poo δοστημα. Eμpωο με τmvpomή anon
και του δ/νη tou ευκού Σoλείοu.
με τον ανιόήμορo κ. Μονuaίου redoγιο . Eε neρυπωσι nοu
oνoκτού τύου εντούτος n pέpnnan oon ο pono yoς κατό w w εpopμέou η εmn κetpnon npoμnou ο δοopooυ ό0 η doιmική
pότσ 0 xonounooto ως toστο μίτρο α κόθε μεμομίνη neρίτσn και
σος 25 Μοcμθρίου δντος nepooόεpες nrpοφορίες ανοφορο με τα συδια της m nou onioτεs στηw Eipono Mγάτοβης τουουpγo Πpοστοίος του Πotn n
κβonoς tόoο α τημετοpορό ατούντων oουο σε κeστίς δομές φεος κoι uβtpoη εoι έtouηοφοου νo δoοο , pομο κο oeeόαύδο να υη
uwrpoe0n tuv emνούν aoννο σoευόουν νeες δομές στα νnoo nou 6o μετονόστεon στο mοοo ων uopeiotν υκ ε pόσrη to δeθνές δίo yo t
nou εξoντηeοuv οι
noooνπτις θα ννει να ouΜm κιtmvrpoοon tuw eΜναύν oρκν να tωοευόουν νeες δομές στα νοό rou 6 μετονοστευοn στο mooo tuvrαpeioεν tς μεpon to δεbνές do yα tm
διανομή 4 60noon τκ υτας των noupούν neponγο με tς μtροuσες όσο και ες αΜήε υνενnς κα roόσθn
δανομη 4 δοοφonoη της uγeiaς tων
δεμοτν onotεneί rpdtσtο σε dο της ς α υεονομκή nερpερp .
Δημοτκk Aρrnt rwro ενtογεες
γiα dμοoη enoκατaoστοoη του npon.
μετοο , σνοφέρει ο δήμος ανατοnής
Σομο .
.Η συνέκα στη σA 6
11 Δεκεμβρίου
νεκρνει το Βόρειο Αιγαίο!
Ο Δήμος Ανατonικς taμου nφοβoίvε
με κοτεηκίουσες διοδοoας σε 0ec
tης onopοntες tίογες npοκεμέ τομου ,
νου το npoua w anoκoποστο εί vτoς με tov αντonμορκο K . M .
το οουότερο υνατον- σνοφέρu κon Mmποό μος tξήτο ότι το μα
ο Δήμος κοι toνti όι ea npοβεί ο oνoεta στο noptnΜ0ν κοι anoσonei
νέα aναoίon μετά tnv anoo , mv Kονoεητa tων Μυτinmuν ρκεtά
τοστοση του npopματος Εneto xpόνο Η pούnηon της νο δuoτκήςAnopooσμένον να ενοντωδούν στα σtδια της Κυβέρνonς γo δημουργίa vέων δομίν σε Xio, Λtoβo κον
anό tς σνοnoεκ ντρού ο Δμoς οος ει νο tmh τo η00ο rάμo εν εdoo nεppέρεno Βopείou Aηoou όσο, και , tpK νηowtτoί Δμο στους onoίους εnβά
Ανστολικς touou npopn oε oνομη xpnouoeντος όo to μtου Σύντο - aro vtος σεδoοοός
εμpoλυμένου νερου στην Κονότηto , μο 00 unάρουν νττερα .
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Είμαστε πια...
Πρωταθλητές!
eμοστε na npuτoenmές tpnovται oneς εnoic .
γis να ουμrούμε τους στίους οno το τpoγο0δ, τυ
Niκοu noοτοκόoγioυ φοvteε τόoο μακφnό to
1088 όηου roζoνταν ου όους tους ροδιοφωnεούς
η συγεορuένη rnτικ των Φτμέλ. τόνοντος
στο σήμκρα με ος οnτές putές nonnoύς
tομεί ο nρoκomς Χάτδηνoo0ou έypouε ένα άκpως
oroconτικό όρ00 στην 400nu9νή: γαο το nως
τaτnoαμε, μα anό τς υψrnoεpες θέοες στην
φορononoη των nonτν μιας xpος Μτοξύ όΜv
δαpoζουμε: o tς χρες με τη μιοότιρη φορο0
γιcή enβάρυνon τo 1065 , εκτνάrκε ς κλpeς με
την υφnτερη φοooλοτon tnpoρυνoη στα χpoνa
της κρίσης και συντχη ακόμα onuς nρoύmτεi aπό
Μεταναστευτικό
1.Ε5. μL M
Κριτική Προσέγγιση
και ευρύτερες σκέΨεις
για τα ανακοινωθέντα μέτρα
ο . Αoνoσος Δρούγο ε των mopoφoων διε0νολόγωw rωoτοτηγκν
oνaθuτν τς xpoc μος, οpapoγpoφεί για ro μεaov arτηa τou μετονοστενtκού nou μόνο δενάe snptp στη χρo μος ενω δαλus στην κυρola
το ακοτικό νηoo μο
τmν έκθeoη Revenue Statascs 1065-2018 του 00ΣΑ,
τo 1965 n ΕΛo6a εία φορo0ογκά 4oδα nou oτ στοοούοον στο 17,1% του ΑEn όταν ο μέοος όρος
στον οοΑ ήtov 249%, tpoντα χpoνα αpγoεpo , to
1995, nταν κα nonΝ κάτω onό τον μέο φο των 4
xωpv toυ oοA 125,2% ένονι 31,0%
Το 3010 με το ξέσrooμα tη κρίoης κα την theuυon
των μνημονίων , η EΜόδα pρισκότον στον μoο όρο
τοu 00ΕA με τα φοpononκά Eο0δα να ονtρονται στο
32% του Εn Δ00 xρόνο μετ to 2012 , η φοροnoγκή
εnpopuvon έφ0οoε σο 55,S%, tο 2014 με μφή σύnon amε το 35 .7% tου ΑΕΠ γα να εκτουτεί στο
36.7% toυ ΑΕn το 2018, Τrν npioδo των μνηυονων
2010-2016, κoτoγpoφεα στη καpa μες ούδoη φ .
ρων κατά 67 noooopας μονύδες του ΑΕn. nρόκeτο
γα τη μονοδή όρα nou umpάpuνt σε τόσο μρή
χpoνκή nεpiobo τους φοροnoγουμένoς , Συγεκφ.
μένα, οι φοponoyές εnpopύνοες ano τo 52% tου
ΑEΠ rou ήtoν το 2φ10 00ον στο M.7% του ΑΕΠ
eMo ma mν Eυpun
Κομθκό ομίο του κυβερντούσ .
δίου , nou θα npoγμaτononeei oε 660
φο0εκ , ενo, to heστό noooνο pnooκό ντpο , nou δημουpγούνται
στα νnoά npenς Υpαμμής και στην
ενδοo . oM6 o n oυστηponothon
στ φοξη των θολόοov κα ep
oofωv ουνόρων , c oυνδυοσμό με το
uυo Eξη σδιο μετεγκοτόστοonς
ατούντων 0οuho ono to Ανotooό
Aγoίo στηm ενδοκopa .
Το νέonίo μετανοστευτισς notn .
Η μορτυρία στο Βoύ, γιa το τονοστιντικd , στκ 7 oβpouopioυ 2019
Ο δο Αθνόσος Δρούος
κής σοσγpόono nn on η δυxoo ο Νο μην Λετouproouα υmpeoiς της neppepρα onotthιoμouκή φύnn twν 0onooowv ουνρων.
κής σοσγρόeno: δη ano tη δεutpo ο
ο Βοpεiouυ Αγαίοu κοι των Δήμν Ανστολής και ηόμεση και μοδn anoouμφόρnon των νnoν μος ρoκή nεpibbo τους φοροoγοuμνoυς Συνιp .
η όμεση και μαδκή anoouuοonon tων νoov μος
Τον nnrpn σοboeμό της wβovnonς npuθunoupyoς στη ούoκεφη nou εhe
να τν οντμετnoη του μετονοστευ . μ tox 15 nmooκρεύος , nροοιία Δυτκής Eόμου , Μυ ης κοι Χου tmv Τετάpτη 11 κo κγος tων ΜO, EnΜον, κoλούνκαι oo
unού nοβλήμστος ονσκοίνωσαν ο των cομόδν mpovmκν nopovo κβερνnεις εκπpόοnoς Σtέλιος
ntteoc κοι ο υpunουργός Αμυνος e
δικός συντονσυής για το μτανοστευτη
κό - Αnpόδης Στεφοής ,
Eτoκος των μέτρων είνο τooonαγoo κάν κέντρν , εκ των oneiωw το του 0α Τoδopn θέρpo , Noυ ταμάτη κορματη Ανστολικής ουντονoει oε ουκροoο 4 τους δηοους τwν
ση τwν roοοφυγκμτονοστευτικν
ρον , όοο κο η onoσυμφόρηoη των στοmoo nou έουν onoε το μεγο.
vηoν noυ σκuνουν το βόρος του hτερο βορος το τεουτoίa poνa .
npoβμστος , o μόνο γα w ΕΜόo,
κοι ο έερος των Μκο . Enmoν , καouvtoι ono
με τους 15 neppepeoρες , nopoυoία
Δυτιής Εάμου, ΜuuMης κοι χου tmv Τετέptη 11
δεκεμeρίου onopooioτηκε σε έκτοκη oύoκεφη nou ο Φορο τwν ουγapμενων δuων νο υμμτό
noouotoπoήθηε τη ntμrτn , 5 8εμeρou στην
των οομόδων meeoνmοκν noονο ντων . Ο . Μηtooτόης ονέuερε όoυ to
νο nnaiο μταοστυηνκ nmnς Περιφepe Βepeo ΑΑγaοu , με nputoβουΜa toυ Το nεριpερeoκό upoύne 0εottu Ανtou στη
6ο Πepnoppόve τη δμοuγο τεοο0 pων ή nντε κλeστν npoovaproo . άρυς Μυυλnn Ετροτή Κύτελη δυτής Λtoβoυ neppeρειooη Booείou Aγοίου , κ Mουτζούpn να
αντστουες κντονήσς ro 2011. 6των ο μέοος όρος poυ οοτA τoν 54.5K του
ατουν την ίδα nutρο με
το nεppερooό υούno Βopeίou Aγoίου στη An,
nεoρειάη , κ. κστο Μουτζοtpn κο τους δη s0owή oυκδρίoon ομopωνο tξουσοδότηο τον ηo w υw ηto η neoouκpn αυφβοnα noo
00oή ουκδρίοm οuouνο t3ουοοόφηot toν
Γo να μην unopι η nopομκρή ομφιβοnία nο
rpoondenoov npoγμοτκά να ΕAe n χtpo ano τm
μέγενη των μνημονίων εν ουτοί α oroioi φέρουν
μγαnύτερο nooooτo ευούνης ν pooν, ono
nornoες για το 04α τκ δημοιονος νεων 6ομεν κα ούτε oήμεpoα pavouΝ, γα tm δημουργεiee
μόρους Μυολης Eρστή κύτελn, δυτoiς Λέoβou neρpεpeopn Bopeiou Aγοίου , κ Μουτζούon , νο
tvo στη Αίgpo , στη o και ση Εδμο. τομου rργo Eτάντο κοι δυτικnς Τόμου Αeξονδpo oiv της nεροέρoος 0οotίου Αγοίου, oc wm0Λυμηdρn
Το απήματο των nopondvω φορέων ενoι η μη δn - φοξενίος μεττονοστν , ηpοoφύγωv στο νnoo opκαι ούτε σήμpα όρνουν, γα τη δημουργnθείoa
κατοστοσon Εστω και έτo, εhμαστε na .. nouroohn Η οwνέια στη oιΑ. 4 | μοργο δουν στο νηο0 Λέoβο , 3ο και 1μο , η
μοδοτηος τους

Τελευταία νέα από την εφημερίδα