Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομιΙκή
Σάββατο
Δεκεμβρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ: 693
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Προs ενιαίο
σύστημα αναδιάρθρωσns
του ιδιωτικού
Σε 250.000 νοικοκυριά
το κοινωνικό μέρισμα του 2019
χρέοus
ται ότι σύμφωνα με
την εκτίμηση του πο νοικοκυριά , που ανή- υπολογισμού , το υπερ.
πλεόνασ μα
κοινωνικές ομάδες , θά προβλέπεται να δια 436
εκατ. ευρ . Αναλυτικά , η έκτακτη εν σχυση θα δοθεί στις
ενίσχυση
Εκτακτη
700 ευρ σε 250.000
κουν σε ευαίσθητες
όνασμα του 2019,
όπως ανακοίνωσε χθες
ο υπουργός Οικονομι κν Χρήστος Σταϊκού.
ρας , στην ομιλία του
στη Βουλή . Στόχος ,
όπως είπε , είναι "η ενι .
Τον Ιανουάριο θα
είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την Κεφα.
λαιαγορά ,
ακολουθεί , έως το
τέλος Απριλίου , το
νομοσχέδιο για το
νέο, ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο , είπε
χθες , ο προϊστάμενος
του Οικονομικού Γρα.
φείου του πρωθυ
συνέχεια στην 11
εξής ομάδες:
1. Πολύτεκνες οικογένειες με 4 τέκνα και
Γάνω, με φορολογητέο
σχυση της κοινωνικής εισόδημα με βάση τις
Βασικά δηλσεις του 2019
επωφελούνται οικογέ - έως 20.000 ευρ. Σύμ φωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικν , αυτές ανέρ
χονται σε 19.140.
συνοχής.
ΑμεΑ, δικαιούχοι του
3. Οικογένειες στις σχετικού επδόματος,
έως 24 ετν . Ο αριθ
νείς είναι βραχυχρόνια μός των ωφελούμενων
νοικοκυριν εκτιμάται
163.778 οικογένειες .
νειες ανέργων , πολυτέκνων και με παιδί με
ανατηρία. Στις 250.000
επωφελούμενα νοικοκυριά υπολογίζεται ότι
αντιστοιχούν 350.000
με 400.0ο0 παιδιά . Το
ποσό που θα μοιραστεί
θα είναι 175εκατ .
ευρ, εντός των πλαι.
σίων που είχε προαναγγείλει
υπουργείο
οποίες και οι δύο γο2. Οικογένειες με άνεργοι, δηλαδή κάτω
γονέα μακροχρόνια λάχιστον ένα εξαρτ .
των 12 μηνν, με τουσε 25.632.
Επιπλέον
τουλάχιστον
κριτήρια ,
όπως είπε ο κ . Σταϊκού .
ρας για τη χορήγηση
του κοινωνικού μερ.
άνεργο , δηλαδή άνω
των 12 μηνν, με του .
λάχιστον ένα εξαρτ
τέκνο
τέκνο
φορολογητέο εισόδημα ς 15.000 ευρ.
Λαμβάνονται υπόψη σματος, είναι :
και μονογονεϊκές οικογένειες . Υπολογίζεται
ότι θα επωφεληθούν να διαμένει μόνιμα και
40.927 οικογένειες.
4. Οικογένειες με
εξαρτμενα
ΕΛΣΤΑΤ: Πιο
γρήγορα από
τis ΠροβλέΨειs έτρεξεν
η ανάπτυξη
φέτ0s
φορολογητέο
. Τουλάχιστον ο ένας
από τους δύο γονείς
εισό .
δημα έως 15.000 ευρ .
Λαμβάνονται υπόψη
και μονογονεϊκές οικογένειες. Υπολογίζεται
ότι θα επωφεληθούν
Οικονομι κν , προκειμένου να
διατηρηθεί κι ένα ευμέγεθες αμαξιλάριν
ασφαλείας . Σημεινενόμιμα στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαε
συνέχεια στην 10
τέκνα
Μειθηκαν
τα κόκκινα
δάνεια
Ανοδο 2,3% σημεί .
ωσε το ΑΕΠ στη χρα
το γ' τρίμηνο εφέτος
σε σχέση με το γ' τρίμηνο πέρυσι, σύμ.
προσωρινά στοιχεία
για τους τριμηνιαίους
έθνικούς λογαρια.
σμούς noυ δημοσιο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9