Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αp φύλλου 6880-12.008
Βρντής -Νκόλαος Καραθάος 1951-1974*Βιoκτipια-Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
Περίοδος Β' (1974)
050 ε
Το 1ο & 2ο Δημοτικό
Σχολείο Δράμας
στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης foll owgreen
Ηχρα μπήκε στην ακατάψυξη
Το πρόγραμμα τη
Η ομιλία του
Αγγιξε τους-6
η θερμοκρασία στη
Δράμα ανήμερα
Αγίου Νικολάου!
Δρ. Φιλοσοφίας,
Ονειρούπολης
για σήμερα
και αύριο
κ Χρ. Γιανναρά
Θα τοποθετηθούν κάδοι σε όλα
τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Ε παίδευσης
στη Δράμα
σελ δη
συλ 5η
σελ 5η
ΘΕA. 4η
| Υπόθεση για συγγενικά δικαιματα
απορρίφθηκε από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Δράμας
Βαλδίρκεια 2019
Αύριο ο μεγαλύτερος, δρομικός
αγνας της Δράμας
Εστιατόριο στη Δράμα που είχε κλείσει από το 2012 καλούνταν
να πληρσει μέχρι και το 2018!
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΙΣ 28 Νceμβρίου
2019, το Μονομε ές Πρωτο δικείο
Δράμας , εξέδωσε μια
πολύ ενδιαpέρουσα από φαση όσον αφορά τα
συγγενικά διαιματα
που οφελονται από
καταστήματα tστίασης , ψυχαγωγίας κα
άλλους χρους κυρίως για τραγούδια
και μουσιή.
Συγκεκρμένα , ένα
eστατόρο στην πόλη
της Δράμας, είxe δεx
θα εξδκο από εταρεία nou προστατεύει
τα ουγγενκά δικα
ματα τραγουδιν ,
μουσκής κτλ . , από
έναν Εναίο Οργανσμό Συλλογκής Διαχερισης και Είσπραξης Συγγενικού Δικακματος και πευματικό δικαίωμα.
ζητούνταν ένα αρτά σεβαστό ποσό.
Την υπόθεση είe aναλάβειο Δραμός δοσηόρος κ Μχάλη Τάοου, ο ατοίος πέτυχε τελικά την ατόρρψη του νσμός διαχείρσης των συγγενικν δικαομάτων , ο
απήματος του Οργανισμού Εσπραξης Συγγενού Δ οποίος ονομάζεται GEA και είναι αρκτυκόλεξο των τριν
κακματος . Και ο λόγος ήταν κυρίως , ότ, εν το κατά στημα εστίασης είε ήδη κλείσει από το 2012 του ξάρτητοι οργανσμοί πρω από την ούμπυξή τους , ότου
ζητούνταν να καταβάλα δικαιματα από το 2012 έως το ο ένας δεκδυκούοε των τpαγουδιοτν , ο άλλος δκδε
2018.
Για το θέματων συγγενιν δκακμάτων, που evaα κάτι εμπλέκονται στην αραγωγή τραγουδν .
έντελς διαpορετικό από αυτό των πνευματικν δεκακομάτων, μίλησε στον-Πρωνό Τυπο ο δοηγόρος Του χe xείριoης έχουν αναρτήσει στην στοαλίδα τους ένα αμοpίστηκε την παραπάνω υπόθεση, κ. Μιχάλης Τάσοου.
θα πρέτει να σημεχωθεί ότι , τα συγγενικά δικαιματα παζει στη λετουργία ένός καταστήματος ηχρήσημουσ απευθύνονται σύμφωνα με το νόμα για την προστασία κής: άλλο να εhναι αταροίτητα άλλο να είναι χρήσιμο και
των πνευματικν αλλάκαι συγγενοκν δεκαιωμάτων, σε άλλο να είναι βοηβητικά τα τέτραγωνοά μέτρα του καταόσους στα καταστήματά τους χρηαματοούν μουσκή στήματος κα τους μήνες λετουργίας . Και έτα βγανει ένα
Αυτόμηορά να εναι έναγυμναστήρο, μπορεί να εναι ένα κοστολόγιο
-ΦnΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥΠ.
13ος Αγνας Δρό - ληλα είou μα καλή ευκαιρία βου του Αθλητικού Συλλά μου Βαλδίρκεια μκροί και μεγάλα να βρe 019, πρόκεπαι να θούν στη Δράμα να πάρουν των 400μ μετ εμποδων,
δεξαχθεί αύρο Κυρακή , με μέρος στα "Βαλίρκεκ και συμμετέχοντας κα κρδζον
αγνες 10 Χμ. 5χμ , και 1 να εισκεφθούν την Οvε τας τίλους με την Εθνυκή
χλμ ίmα μαθητές Δημοικν ρούπολη. Γα
Σχαλείων ) .
Η εικνηση, θα δαθά στις ταχς να ξεπεράσουν κάθε σογειακούς κι Ευρωπίούς
10 το πρω, ατό το άγαλμα προσδοκία από αικογένεες Αγνες Απόφοτος της Γυ
της Νίης στην περοχή της και αθλητές που θα εmιoe - μναστικής Ακαδημίας , εργά
Ανάπλασης εν αξίζει να φούν την πόλη μας
σημεσου με ότι την ημέρα
του αγνα θα πραγματαπα - νονται αυτή την ημέρα , είναι ραβάθμια Εκπαίδευση, και
ούντα εγγραφές στην γραμ - αλαίκοί αγνες 10 και 5 χ υπήρξ για πολλά χρόνια
ματεία
Τον αγνα, διοργαννειο μπορούν να συμμετέχουν σμου Προπονητν Στίβου
Σύλλογος Δρομέων Υγείας άλο ακόμα και ανήλυοι με Βopeίou Ελάδος . Απεβίωσε
Δράμας Drama Runnerw ,
σε συνεργοσία με την ΔΕΚ- των κηδεμόνων τους . Επ έrεπα από πρωτοβουλία της
ΠΟΤΑ Δράμας και τους σης υπάρχ αγνας 400 ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δράμας, από το
αθλητκούς συλλόγους κλα - μέτρων για ΑμεΑκαι ο παδ 2010 ο Γύρος της πόλης
συκού αθλητισμού της πάλης κός αγνας 1 χχλιομέτρου, Δράμας, μετονομάστηκε α μας , ΣΚΑ Δράμας , Παλυνίκη moυ απευθύνετα στα παδά χκά σε -Γύρος πόλης σε
Δράμας και AΟ. Δράμας, δημοτικού σχολείου , αλλά μήμη Ν. Βαλίρκ , κα με
καιτην ΕΑ.Σ ΣΕΓΑΣ Αν. Μa - και σε μικρότερα Όλοι οι τέπετα σε -Βαλδίρειά .
κεδονίας κα Θράκης.
Ο γνας δρόμου της
πόλης της Δράμας , γίεται καθς οι διαδρομές θεω λης Δράμας κάθε δεύτερη
eς μνήμη του αeλητή και γυ - ρούνται δανές για τν επί Κυpακή του Δεκέμβρη , με
μναστή Ν. Βολδpα και ατο - τευξη μιας καλής επίδοσης Κητοποίηση όλων των φο
τελεί πλέον έναν αγνα αλλά κα ήας δυοκολίας ρέων αθλητισμού του Νομού
σημείο αναφοράς, τόσο για για ην εσαγωγή των αρχά - κα οργάνωση του Συλλόγου
την υρυτερη περοχή της
Ανατολικής Μαεδονίας και δρόμου.
θράκης , όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα, λόγω και ρουμε ότι τα Βαλδίρκε,
της παράλληλης δεξαγωγής ατστελούν τον μοναδιό
του με την ναροπολη λάακό αγνα δρόμου της ονέος σταθμός διοδίων
Δράμας.
Σκοπός των διοργανωτν , ουντην ονομαοία τους από
εbνα η ανάδαξη του Ολητ - τον Νίκo Βαλδίρκα Ο Νιόκού τουρισμού, η σποία βα - αος Βαλδίρκας γεννήθηκε
σκεται αε μεγάλη άνοδο τα στην πόλη της Δράμας το
τελευταία χρόνια Παράλ. 1955. Υπήρξε αθλητής στί γου Δράμας , στο αγνισμα
ακόμα Ομάδα σε Φοτητικά Πρτα
φορά , αναμένετα οι υμμε Ολήματα , Βαλκανκούς , Μe
αε omτο ΑΡΧΕΙΟΥ Τ.!
κομμωτήριο κυρίως όμως τα καταστήματα εστίασης,
όπου κατά κόρον Yνεται χρήση . δεν θα πρeπει να
απαραίτητη Τα ουγγεικά
συγχέονται με τα πνευματικά δικακματα Δεν είνα το
ίδο , εhνα δαφορετκό το ουγγενκό δεκαίωμα από το
σθηκε ως Καθηγητής
α αγνες πoυ δοργον - Φυοκής Αγωγής στη Δευτε
: μουσυκής και είνα .
λιομέτρων στους οποίους ενεργό μέλος του Συνδό
Οπως μας λέειο κ . Τάσοου, σε ότι αpορά τα κατπαστή
ματα εστίασης, έχει στηθεί ένας μηκερδοσκατικός οργατη συγκατάθεση
βεβαίως
το 2008, σε ηία 53 ετν κα
λέξοων GRΑΜΜΟ ΕΡΑΤ ΑΠΟΛΛΩΝ, που ήταντρας ακeκούσε το συγγεικό δικαίωμα παραγωγν κα όλων όσων
Ολοι ατο, έχουν κάνα έναν συλλογκκό οργωισμό διααγνες προσφέροντα ια Λαμβάνα χρα στα πλαίσα
αταγωνστυή συμμετοχή του θεσμού της-Ονειρούπο
βολόγιο, το αποίο ορίζεται με βάσητην οπουδαότητα που
ισελΑη
ρων δρομέων στους αγνες Δρομέων Υγείας Δράμας :
ΑΕα μάλιστα να αναφe .
Σε λειτουργία τέθηκε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
πόλης της Δράμας , και έλστην Ασπροβάλτα
> 0,90 ε τα διόδια της Ασπροβάλτας1,80 Ε τα διόδια στη Βόλβη
Πάτκος-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΠΟ ΤΗΝ Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου άνοξαν και λεπουρ
Yούν πλέον κανονικά, τα νέα διόδια στην περιοχή της
Αστπροβάλτας επί της Εγνατίας οδοά Το ποσό που θα
πληρνουν εκεί οι οδηγοί των αυτοκνήτων είναι στα
0.90 λεπτά του ευρ , εν τα δίυκλα πληρνουν ο,60
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηpή τήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγχρονες υnnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8.30-1400 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onaκόνσης
ηεξέλιξη στην εξέτοση του μαστού
. Ynέpnxoς Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
. Μογηικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
, Υnέpnxo-Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσοκής Πυκνότητος
. Ορθonαντογράφος
πάντα δπλα 6ς αξπέoα
μαθράπιo τοάντο
ΦΩΤΟ Π.Τ.|
Τα φορτηγά σχήματα με ή χωρίς ρυμουλκαύμενο με
δύο ή τρες άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 220 μέ
τpων θα πληρνουν 230 euρ, εν τα οχήματα με ή
χρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους όξο
ες και ύψος μεγαλίύτερο από 220 μέτρων θα καταβάλουν το ποσό των 3,20 ευρ .
Προυσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη 25210 22425, Fax 25210 22413
email: [email protected]
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
σελδη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα