Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ν. Σεντορινιός: Η κυβέρνηση ανοίγει τον ασκό του Αιόλου με την πληση 10 λιμανιν
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5618 Παρασκευή 0612:2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
ΓΣΕΕ: Διατηρείται υψηλό το
αναπτυξιακό
κενό της ελληνικής οικονομίας
Θεοχάρης
Intrum Hellas:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Δημιουργούμε στοχευμένο πλάνο
δράσης για την Αμερικανική αγορά
Αγοράζει δάνεια 2,4 δισ.
από την PQH
Eurogroup με έταθλο
167 εκατ. ευρ για Ελλάδα
Παρά τη θετική εξέλιξη του
πραγματικού ΑΕΠ το α
ηνο του 2019 , διαπιστνεται
απουσία ενδογενν μηχανισμν
που θα δη μιουργήσουν διατηρήσιμες ροές εισοδήματος τέτοιες
στε να θέσουν την οικονομία σε
βισιμη αναπτυξιακή τροχιά
διαπιστνει ένθεση της ΓΣΕΕ
για την οικονομία .
Οπως επιση μαίνει , το
πτυξιακό κενό της ελληνικής
οικονομίας παι
ευημερίας συγυριτίά με την προ
χρίσης περίοδο αλλά και με την
Ευρωζνη διατηρείται υψηλό. Το
πραγματικό ΑΕΠ υπολείπεται
κατά 23% από αυτό του 2008 ,
όταν η πλειονότητα των ρατνμελν της Ευρωζνης έχει ήδη
ανακάμιμει. Αντίστουχα , μεταξύ
2008 και 2018 το κατά χεφαλήν
πραγματιό ΑΕΠ μειθημε κατά
ανατο έλλευμμα
4 ρ ενόηά ρ ή
Προγραμματική περίοδο 2021-2027
πραγματική κατανάλωση μειθηuε κατά 3.300 ευρ.
Η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει στασιμότητα , τόσο από την
πλευρά της κατανάλωσης όσο και
της επένδυσης. Η εξωτερική ζή
ηση έχει εξίσου περιορισμένη
επίδραση στην οιπονο μική δρα στηριότητα , καθς το θετικό
αποτέλεσμα των εξαγωγν αντ
σταθμίζεται πλήρως από το αρνητικό αποτέλεσμα των
γωγν . Η εδραίωση βισιμων
όσο και ισχυρν αναπτυξιακν
προοπτικν για την ελληνική
οικονομία απαιτεί έναν ρίσιμο
όγκο νέων επενδύσεων στοχευμένων στην αναβάθμιση και
στον εκουγχρονισμό της εγχρ
ιας παραγωγικής δομής
Ηλεκτρονική Διαβούλευση
για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική
εισαθα υοθετηθούν .
Σειρά ενεργειν έχει δρομολογήσει η Γενική Γραμματεία
Αγροτικής
Διαχείρισης Κοινοτικν Πόρων
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για
την κατάρτιση του Εθνικού Στρστηγικού Σχεδίου της Κοινής κής Επιτροπής για την Κοινή
Αγροτικής Πολιτικής για την
προγραμματική περίοδο 20212027.
Πολιτικής
Στη βάση αυτή , έχει συνταχθεί
ένα ερωτη ματολόγιο το οποίο
περιλαμβάνει τις νέες προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλα
γές που επιφέρουν οι προτάσεις
των Κανονισμν της Ευρωταί. θεσμούς , τα μεταμνημονιακά προγράμματα
Η τέταρτη αξιολόγηση της Ελλάδας από τους
Οι επενδύσεις των μη-χρηματοοι
πονομικν
υμαίνονται γύρω στο 5% του
ΑΕΠ, παρουσιάζοντας σημαντ μή απότλιση από τον μέσο όρο
της Ευρωζνης και από τα
wράτη- μέλη της νότιας περιφέρειάς της Η ιστέρηση αυτή αποτε
λεί βασική ατίa εμπλομής των
μεσοτρόθεσμων προοπτικν της
ελληνικής οικονομίας.
επιχειρή σε ων
της Κύπρου και της Ισπανίας, καθς και οι
προύπολογισμοί της ευρωζνης θα βρεθούν
σήμερα επί τάπητος στη συνεδρίαση του
Eurogroup.
Αγροτική Πολιτική , μετά το
2020.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
απαντήσουν
ηλεχτρονικά στο ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αναρτηθεί
στους δικτυ ακούς τόπους:
Στόχος είναι οι παραγωγικοί δυνατότητα να
φορείς και συντελεστές του
πρωτογενούς τομέα αφενός να
ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα
θέματα που
ενισχύσεις των αγροτν , τις
τομεακές παρεμβάσεις για τ
γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα τις επενδύσεις στον
τομέα της αγροτικής ανάπτυξης Ανάπτυξης 2014-2020 και
και αφετέρου να συνεισφέρουν
στο διάλογο για τη διαμόρφωση
των βασικν κατευθύνσεων που
το μεταμνημονιακό πρόγραμμα ,
τα κονδύλια αυτά διοχετεύονται
για την αποπληρωμή του χρέοuς, με την κυβέρνηση, όμως , να
διεκδικεί μέρος τους να δοθούν
για επενδυτικά προγράμματα.
Ιδιαίτερη σημασία για τη χρα
μας έχει να δοθεί το πράσινο
φως για την αποδέσμευση των
δεύτερων κονδυλίων από τα
κέρδη των ελληνικν ομολόγων
χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις.
Υπενθυμίεται ότι σύμφωνα με
αφορούν στις
Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμα
πιο εμφανές συνυπολογίζοντας
ότι το φυσιπό κεφάλαιο της
ελληνικής oυκονομίας εξαπολουθεί να μεινεται . Οι καθαρές
επενδύσεις των μη-ΧρηματοοιΝοyομικν επιχειρήσεων
στοιχούσαν στο -0,6% του ΑΕΠ
τοίμηνο του 2019 μαι στοτου υπουργείου Αγροτικής
Ανάπυξης ,
- του προγράμματος Αγροτικής
αντι-του Εθνικού Αγροτικού ικ το α.
τύου του ΠΑΑ.
0.2% του ΑΕΠ το β
τρίμηνο
του 2019.
Created by Universal Document Converter