Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς 0 poρο o | mo m bp
www.olympiob imn.gα
ΠΑΡΑΣΕΥΗ 6 ΑΣΕΟΥ 30
το ΠΑΡΑΣo ma
ΣΝANΤΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΗEPNTOFAN :
Τα δύο α γκάθια
και οι επόμενες
κινήσης της Αθήνας
ΤA ΘETIκαΚΗ ΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΧΡEΗ ΣΕ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.
Πρωταθλήτρια
σης αυξήσεις
φόρων η Ελλάδα
roT Μ ΜONOΚΥΜΑ
Το σχέδιο για όσους
έχουν οφειλές
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΙΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
U ΕΠΕΡΗΣΕΙ
epo, po κα π ppo Παημα φpd
η ΒMaονο oop ήηροnς
-φpςoμo Kς-μλητuόοA
ά α ρόa Μηκν
APMHTIKΑ ΣΜΕΑ
Ταeή κm prp μ τονos
Mipoon-Εpτoov noλοo μά η
λpή Αρτμη η οτί aan φo
στς ο ίo viς σμμοςμ ρ η
δoiμη ν οpν πpoρι οά
μής μ "ς γω
rς νύpας
οiληaap upός προήχθες, aη
aoνnσnμν οopo PμΤοn
Ερτον oooς ς pμα nς
upκς προλημότρς ο μηόο ονάrς του πγαpο Τοpia-Aφή
Σύμpα μdίο ς ο Κυpς Μpo
oς Bμήμε ya νEN ου
Aupας-Τρίntiης να νοuά upα Η pa
μκοο μότο πο6ο
νpεμε w bupeln rύan φ
oukta δάτμ o μομλή
μτορe4 pο μημοτα
boo aoπpό τη raλa olopop
0θ ΚΑΡAΟΓΟΥ
Eoη κυ oο, η ο η δμοopa aλύn nνα ς
hp κύς, poς y aμδα
<Για τις γυναίκες που έδωσαν
Ψυχή και σμα στους αγνες
no-01Δ
Emν Ea ανapδ Μno
γpopoφηφρν 47 o ς
μνς τu Α
ΕΚAΝΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΟΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
Μήνυμα
AΝΤΙπεριφερειάρχη
Πιερίας για την
Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού
nθpή οφλn
ΕΜη Νς οΚ
κdθpέας
οpές K
πας μς μαα ατό
ta iaio o σo
φωτηpοόό
φΚοη "ρn
eη ου Pu
Eop olς
nOpoηφ oni
σ noo, ν υκ
καίοoν οηy Αή
pn oΥpurppς
opα rς
-epno0ς
Κοpάγkυ καο
Δήνως Κn
KαΚόσtήμς
toarno
.ΧAΤΣΑΑΝΣ
Aν η Τουρκία συνεχζει
να προκαλεί,
ΘΑ ΠΑΡΕΙΚΑ ΤΗΝ ΚΤΑΜΗΜΗ
ΑΑΝΤΗΣΗ
Μνήnαμ |
Γoής Lamt
Anrg κα
η η η
νs MA λοκd Μ
βμή ε
pοunςp
mνuήηή
μ κ Ε0
οpooς
aο ωμητυς σου rοo σην mpia w
oveptμOuο ς pp κ ς
οus aνοτς ήμ τoοόo
α 5κσw ounη
μνa oτνpή βeς α o
ς υεφή
νη monρή ουμpφά mς upioς
ουo α δ η ηη nνηρη
oέpε ουυς n0 ς κo
Dir Μς n, φα w
ο Το rρp αό Σuμπωmu
κυpoτ στό ην Πρίσκη
ΟΜΛΟΣ ΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟAΣΜΟ ν . ΠΕΡΙΑΣ
Ιστορικός Περίπατος στον προσφυγικό
συνοικισμό των Ευαγγελικν
κυrpopυ Ο ν
ν ης Παος ΕMδος στν
Κpo Πcλη Μπο κ
Ο. αροης ioa ίoργo κioη δοή .
οπnpμήομά η oκ ν
ό ypnpή μ α mκ κ
- orο pνο
40 ί Η
ομ0Φ κρνο
Εναξη ό μθηη
ής οpίας dα
1 αή μήμη
MEPOMHINA:
ι καιρό θα κάνει τα
Χριστούγαννα και την
Πρωτοχρονιά
Χρόνια Πολλά!
|eoφo u
eμύpητμον ο
opu οκo,
Euκ λες
| oμaτρμο
p Μpής 1
| u ον
ησό w
| Εuo μα mν oαpη
aςo Εpα
ΜΕAΗ & ΚΑΤΑΤΑΣΗ
οιάφός roς
ΦΥΟΥ ΑΣΙΟΥ
Κατσάρs
|υ Doo
Cuiος γαπν οo n φepon mςapίας ς mvponση σpης οο, aa κο a
| nep Ca cbouoυν ς ρci pr
ro μoυ μημο oγm κ νon
Τ ο η 5ση ας οτς γι
uauwακn υ νομούασtp μηsiamς
-pς μας οopoα opν μαpφημ ν onοτu δν.
Αrίa άpν μ σαμντ a
paήpouν oτην Εa μηνείoo κu
ΔePοομoμ nα o wa
ερνς ό
Σύμpn μmnδκ Μ ημγ, ο
οηόo κpο οόνα o0 ν
καμ πό nς Ttμενς ημpας
Ο: οσής οpας oμ κά
φaάpooή onμ o apo
μείνα μοντμ ή ρυμραμήγια
δrpaήvατ rτφοων οpό
cnpou υ τμn τες, οpς
gς σό y poνσηu νu
60po -pοpές , aλαpομονλpκd | npo α στy Παpl δς αέe
ΣΤΗΝ ΚΕBΤΡΙΗ ΜNEAΟΜΑ
Περισσότερες από 9.000
παραβάσεις σε ένα μήνα
ΜιΜεiα
Jreetetid
ΠΔΕΚΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟBA ΤΗΣ ΕΛΑΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕMΗ 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΠΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ea poρi ήμm orμ ον ον πηpoνο Μdμβροστς όυς
nς Mμς Mς noας nuc, Σppov Μ ής o 0 Do
μίναοu 04Φφαμοστsanς Γοής Πpμα ς oνκής
Δ ς Κενκής Maovaς o opοp α δoν ήpον
Dovapoα, η σμή umν pοή νά hpr opop oop
πpο στόο σομία αpo ήο
οφοp όο 503010 a 19 ηά
on 31 004 οoa amυμα
που οd p α nς α pίς
"npές nνdeaw AnaΔς
οpάονακό 4 m unn
54 oνσκno μήα
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
breu ς πάνα αerop ό mν
ήκuάποειέ καςό
mot r σ. a κί oao
E-YDOR
φλrpο βρύσns
Τφipο ροσιο E.YDOR oυvta
enuεia στην βρύοη τ Ευβ
ti συμφειό με n ρνipe
boσ s τρ
Εrttsiectirasreύε τι εα κηεκάτα
Τιμή ΣΟΚ
pεκpoυρμrmς δυωνκε αίου
Κονέστε πίρα στο 257Ο 3/620 ναμετλύοληριη ηράτοκη εsoa,
12,90
electricon
aerton
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
ωuω πογαr - Βεργοος Τλος 1oτσς δαργα αe
γμα τaφς ίσ
- - ό
ΡΟανη