Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξαυν-Δημοηραστν
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ: 6931
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Την άνοιξη
η απόφαση
του ΣτΕ για Έρχονται αυξήσειs σε όσουs έχουν
τis τριετίεs
Συντάξειs
ασφάλισn 30 χρόνια και Πάνω
όσους είναι ήδη συνταξιούχοι θα μικρύνει
η προσωπική διαφορά.
Για παράδειγμα η νέα
διάζει το υπουργείο σύνταξη ήδη συνταξι
ούχου μετά τον επανυσμένοι θα είναι και πολογισμό είναι 950
ευρ εν η παλιά είναι
1100. Συνεχίζει να
παίρνει την παλιά και η
ται η οικονομική με - προσωπική διαφορά
λέτη της Εθνικής του είναι 150 ευρ . Με
το νέο ποσοστό ανα
επανυποσύνταξή
του φτάνει τα 1040
ευρ . Συνεχίζει να
παίρνει την παλιά
αλλά η προσωπική διαφορά του πλέον με νεται στα 60 ευρ,
κάτι που είναι θετικό,
κινδυνεύει
Αυξήσεις στις συντάξεις θα επιφέρει η αλλαγή των ποσοστν
αναπλήρωσης που σχεΕργασίας , εν κερδιόσοι είναι ήδη συνταξι.
Εντός του πρτου ούχοι.
τετραμήνου του 2020
αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Αναλογιστικής Αρχής
που θα κρίνει την
τύχη των τριετιν όλα τα σενάρια αύξη - λογισμένη
στον ιδιωτικό τομέα.
Τα επιδόματα προυπηρεσίας τέθηκαν
στην κρίση του Αν .
τατου Ακυρωτικού Δι
συνέχεια στην 11
Είδικότερα αναμένε.
η οποία θα αποτυπνει
πλήρωσης
τελικό σχέδιο- το οποίο
θα επιλεγεί εντός του
ετους - θα βασιστεί σε
οικονομική μελέτη από
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία θα
αποτυπν ει τα βασικά
σενάρια με τους νέους
μεγαλύτερες μεισεις συντελεστές και , τις
επιπτσεις ( δαπάνη)
που προκαλούν στο
ασφαλιστικό σύστημα .
Το νέο ασφαλιστικό
4387/2016. Η αυξηση θα νομοσχέδιο ετοιμάζεείναι κλιμακωτή όσο ται από το υπουργείο
Εργασίας με στόχο να
κατατεθεί στις αρχές
συνέχεια στην 10
Σύμφωνα με πληρο
φορίες αναμένεται να
αυξηθούν οι σημερινοί
συντελεστές
νόμου Κατρούγκαλου
κατά 8-10% μετά τα 30
έτη ασφάλισης , όπου
και παρατηρούνται οι
σης των ποσοστν
αναπλήρωσης. Σύ
φωνα με πληροφορίες
τα 30 συντάξιμα χρόνια θα αποτελέσουν
την βάση για την αύ.
ξήση της ανταποδοτι.
κότητας
διότι
χάσει μικρότερο ποσό
Κονωνικό μέρισμα: | συντάξεων.
Χωρίs αιτήσεις
η εφάπαξ
καταβολή
συντάξεων ανεξαρτή
Επομένως με τα αυ
ξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, θα πρέπει
εάν δεν μονιμοπουηθεί τως μισθού , σε σχέση
με τα ποσά συντάξεων
πριν από τον νόμο
η προστασία της .
Όσοι έχουν πάνω από
να, επανυπολογιστεί 30 συντάξιμα χρόνια
θα δουν αύξηση στη
πλέον η νέα σύνταξη
και κατά συνέπεια σε
πολλές περιπτσεις να
αυξηθεί , επομένως για
συνταξή τους και μάλ- αυξάνονται τα συντα ξιμα έετη.
Εισημαίνεται ότι το
στα με αναδρομική
ισχύ απο 4/102019 .
Ηλεκτρονικές!
αποδείξειs
Πότε λήγει
Να αnoφύγει. την
διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα μέσω της
πλατφόρμας koinon
ikomerisma.gr σχεδιάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρe w
ο τ Ε
των εφάπαξ ποσν του
κοινωνικού μερίσμα.
τος που θα πpαγματοπριν
Χριτούγεννα .
Ανάμεσα στα σενάρια
συνέχεια στην 2
του αφορολόγητου
του 2019
ποιηθεί
MAM HAA
Σελίδα 9