Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 05.12.2019
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6427
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Επίδομα θέρμανσης:
Οι προϋποθέσεις για πληρωμές ως 21 Δεκεμβρίου
Άτοκο το 40% του δανείου που χορηγείται. Ποια είναι η περίοδος αποπληρω μής
κLη λπγτρημαή Χοιματοδότησην
Μορίζαι δύνεα 915
Άνοιξε η <κάνουλαν χορήγη σης δανείων προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Στα 915,7 εκατ. ευρ | στόχοι από BoffA
ο συνολικός προύπολογισμός του χρηματοδοτικού
εργαλείου . Άτοκο το 40% του δανείου που χορη
γείται. Ποια είναι η περίο δος αποπληρωμής.
Νέες τιμέςγια τις ελληνικές
τράπεζες
Αξιοπρεπή> χαρακτηρίζει η
Bank of America Merrill Lynch
τα αποτελέσματα εννεαμήνου
των ελληνικν τοαπεζν, σε
έκθεσή
Στην εκταμίευση 1.000 δανείων , συνολικού
ύψους 150 εκατ. ευρ σε μικρομεσαίες προχωρά σε αλλαγές στις τιμέςεπιχειρήσεις, έχουν προχωρήσει από τον
Ιούνιο (σ. σ. τότε ενεργοποιήθηκε) έως και το
τέλος Νοεμβρίου οι τράπεζες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο <Επιχει- στόχο στο1,09 από 1,12 ευρ
ρηματική Επανεκκίνηση>,
οποία
στόχους και τις προοβλέψεις για
την κερδοφορία τους.,
ο οίκος διατηρεί τη σύσταση
«buy»
μεινοντας οριακά την τιμήΣυνεχίζονται οι ζυμσεις
στην Ε.Ε. για την εμπλοκή
των Κινέζων στο 5G
Eurobank,
(περιθριο ανόδου 17% ) . Διατ ηρεί επίσης το  για
την Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% ,
με την τιμή-στόχο υψηλότερα ,
στα 2,1 από 2,04 ευρ (περιθριο ανόδου 12%).
HUAWEI
Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση cunderperformν τόσο για
την Εθνική, αυξάνοντας ωστό σο την τιμή-στόχο στα 3,16 από
3,04 ευρ (περιθόριο 5 ) , όσο
και για την Πειραις , ανεβά
ζοντας τον στόχο στα 3,08 ευρ
από 3,04 ευρ (περιθριο-2%) .
Αναβάλλεται
το βιβλίο προσφορν της
ΕλβαλΧαλκόρ
Με μια διπλωματωή χοινή ανακοίνωση οι υπουργοί που συμμετείχαν στο χθεσινό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιν της Ε.Ε. αφενός
δεν απέκλεισαν συγκεκοιμένες εταιρείες από την προμήθεια
συστημάτων για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) , όπως την ινεζ
κή Huawei, και αρετέρου ξεκαθάρισαν πως τα uράτη - μέλη μπορούν να αποφασίζουν για την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουν μαι μη τεχνωά ζητήματα.
Η διτλωματική αναποίνωση μπορεί να μην καλύπτει οπολύτως τις
ΗΠΑ, που αταβάλλουν έντονη προσπάθεια στε να είσουν οι.
πόοτες της Ευρπης ( ναι της Ελάδας ) στην Huawei , Δεν
tαύπτει, όμως , ούτε και την κινεζωή πλευρά.
Οι υπουργοί που εποπτεύουν την αγορά τηλεπιιοινωνιν στην
Ε.Ε. επισημαίνουν , επίσης, πως συνεχίζεται η κοινή ευρωπαϊκή
προσπάθεια για την αντιμετπιση θεμάτων που συνδέονται με
την ασφάλεια των δικτύ ων. Προσθέτουν, όμως, πως οι εχνολογι .
μές aλαγές που σινδέονται με το 5G απατούν επισταμένη
μελέτην των κινδύνων που συνοδεύουν κάθε προμηθευτή εξοπλισμού . Όπως, μέλιστα , εξηγούν, με δεδομένες τις ευρύτατες εφα
ομογές του 5G στην οικονομία , οι κυβερνήσεις μπορούν να λαμ
βάνουν υπόψη, κατά την επογή της υποδομής για τα δίπτυα πέμ
πτης γενιάς , και <μη τεχνολογικά ζητήματα όπως το νομικό και
πολιτικό πλαίσιο με βάση το οποίο λειτουργούν προμηθευτές
τρίτων χωρν .
Ο οίκος σημεινει ότι ένα υποστηρικτικό μακροικονομικό
και Qυθμιστικό πλαίσιο θα επ τρέψει την επιτάχυν ση στη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡE) το 2020.
Ωστόσο, σημειν ει ότι διατηρεί
επιφυλακτική στάση για τον
κλάδο , λόγω της μεγάλης ανόδου των μετοχν μέχρι στιγμής
στο έτος (με τις αποτιμήσεις να
μην είναι τόσο ελχυστικές)
αλλά και λόγω της διατήρησης
σημαντικν μακροπρόθεσμων
δομικν ρίσκων.
Δεν θα ανοίξει σήμε- Viohalco BIO
ρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο ενίσχυση του free float
προσφορν για τη διάθεση του 6,50 των
μετοχν
ΕλβαλΧαλκόρ
επενδυτές .
Πτωλητής είναιη η βιβλίου .
0,00%
που έχει ως στόχο την
και της εμπορευσιμότ
ητας του τίτλου. Axia
και Euroxx έτρεξαν τις
παρουσιάσεις
έχουν την ευθύνη του
Created by Universal Document Converter