Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο πλαίσιο θωράκισης της κεφαλαιαγοράς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592131
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου : 27.096
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Νέο Πλαίσιο θωράκισης
της κεφαλαιαγοράς
protergiα
Το μέλλον της ενέργειας
SCORPIOS
6Παρεμβάσεις με /σx Που θα καταθέσουν στη Βουλή τα συναρμόδια υπουργεία
SECURITY SERVICES
210-ε Ο7Ο 427
801 1 178 78B 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο. Πρωπός-Οινόφυτα- Βεσολονίκη
σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, η διεύ ράκιση της κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει το νσx ρυνση της παραγωγικής βάσης, η ενίσχυση της κε
Που επεξεργάζονται τασυναρμόδια υπουργεία και φαλαιαγοράς , αλλά και η τόνωση της ρευστότητας
στην αγορά . Ειδικότερα, αναφερόμενος στην ενί σπιση του Πλαισίου αδειοδότησης, λειτουργίας και
εποππείας των οργανισμν εναλλακτικν επενδύσεων. 3. Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας ανα
φορικά με uν ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης
σχυση της κεφαλαιαγοράς, ο ΥΠΟΙΚ αποκάλυψε συμμετοχής των μετόχων. 4. Προσαρμογή στον Ευ
ότι τελεί υπό επεξεργασία νομοθετική Παρέμβαση , ρωπαϊκό Κανονισμό για τm διαδικασία τπλοποίησης
5. Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά
με το Ενημερωτικό Δελτίο, για την ενίσχυση της
διαφάνειας και της Προστασίας των επενδυτν. 6.
Βελτισεις στο Πλαίσιο λειτουργίας των αμοιβαίων
Έξινέες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση και τη θωτο οΠοίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Στόχος
είναι η εναρμόνιση του πλαισίου λειτουργίας της
ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τα διεθνή και ευρω Παϊκά επενδυτικά δεδομένα. Μιλντας χθες στο
συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ,
αστοχεύοντας σε μία αγορά κεφαλαίου Που θα είναι
εναρμονισμένη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά επεν
ΟΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρας προσδιόρισε τους άμεσους δυτικά δεδομέναν . Όπως εξήγησε, μεταξύ άλλων ,
στόχους της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο θα περιλαμβάνει : 1. Βελτισεις στο Πλαίσιο εταιρικής
διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειν . 2. Θέ
χρονικό διάστημα, οι οπΟίοι είναι η ενίσχυση της
κεφαλαίων της κεφαλαιαγοράς. σελ.5
eμάτι στο Δημόσιο κατά
σπατάλης, κακοδιαχείρισης
σελ. 7
Λονδίνο: Προσκλητήριο
Μητσοτάκη σε διεθνείς επενδυτές
Το σχέδιο του υΠ. Οικονομικν
Ηλεκτρονικό κλοιό σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, δημόσιους οργανιομούς κό Σύστημα, το οποίο υποστη
και λοιπούς φορείς του Δημο - ρίζει με σύγχρονο και αποτελεσίου, καθς επίσης και σε χιλιάδες ιδρύματα και κληροδο- διενέργειας όλων των ελέγχων
τήματα, για τον εντοπισμό φαι
νομένων σπατάλης και κακοδιαχείρισης, στήνει το ΥΠΟΙΚ, αξιο- λογισμού . Πρόκειται για το νο
Ποιντας στο έπακρο τις Παρα - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχεί
γωγικές δυνατότητες των στελε
χόν της Γ. Πληροφοριακν Συ
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης
και της Γενικής Διεύθυνσης Δn
μοσιονομικν Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους . οίκησης του υπουργείου ΨηΑπό χθες βρίσκεται στ διάθεση
των δημοσιονομικν ελεγκτν
του ΥΠΟΙΚένα νέο Πληροφορια
DEPARTMENT
σματικό τρόπο τις διαδικασίες
στον τρόΠο αξιοποίησης των Πι
στσεων του κρατικού προϋπο
σελ. 15
STATE
ΝΑTΟ: Μετωπική Τραμπ-Μακρόν
ρισης των Δημοσιονομικν Ελέγ
χων, το οποίο Παρουσιάστηκε
σε ημερίδα Που διεξήχθη χθες
στο κυήριο uης Γ.Γ. Πληροφορια
κν Συστημάτων Δημόσιας Δι La Repubblica - La Stampa
ΔΙΠΛΟ DEAL 102 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ
State Department αΠροκλητικήν η στάση Τουρκίας-Λιβύης
<Προκλητικόν χαρακτήρισε το State Department το μνημόνιο κατανόησης της Τουρκίας με τη
Λιβύη για τον καθορισμό των θαλάσσιων δικαιοδοσιν. 0 Ελληνας πρωθυπουργός, από την
πλευρά του, συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τον Τούρκο Πρόεδρο, δίνοντας συνέχεια
στον διπλωματικό μαραθνιο των τελευταίων ημερν. σελ . 16
ΜΕ +2,3% 0 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ALLIAΝZ ΣΤΟ 10MΗΝΟ
φιακής Διακυβέρνησης. σελ.6
KKW-Παρευξείνια Τράπεζα
ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 20 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. >9
Θετικά
μηνύματα
μεταφέρει
o FTSE 25
17,5 δισ. ευρ
το καποτύπωμαν
των ΒΙΠΕ
Ευρπη
Π ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ
Η EBA ΣΕ 131 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Άντζελα
Βαλενζουέλα
Γκρέτα
Τούνμπεργκ
Λουίζα
Νεουμπάουερ
Μελέτη ΙΟΒΕ
Εμπόριο-βιομηχανία
Γιατί διαδηλνουμεξανά σ
Ελαφρά άνοδος 0,72% Παρουσίασε ο κύκλος εργασιν για τις
15 εμποροβιομηχανικές μετοχές
της υψηλής κεφαλαιοποίησης
του FISE 25 Που δμοσιοποίησαν τις οικονομικές τους επι
δόσεις για το εννεάμηνο του 2019
σε σύγκριση με τηναντίστοιχη
Περίοδο του 2018. σελ. 11
Στα 17,5 δισ. ευρ ανέρχεται ετησίως το cαποτύΠωμα των ΒΙΠΕ, καθός για κάθε ένα ευρ Προστι
θέμενης αξίας Που Παράγεται από επιχειρήσεις
Που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές Περιοχές ,
η συνολική Προστιθέμενη αξία στην ελληνική οι
κονομία αυξάνεται κατά τρία ευρ. Αυτό Προκύπει
από μελέτη του ΙΟΒE για τη σημασία της ΕΙΒΑ ΒΙΠΕ
στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και στην ταχύτερη
μεγέθυνση της εγχριας οικονομίας. σελ. 9
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
tu1101 141
ΕΙΑΙΚΗ t10ΗΜ.ΠΑUΟΝΕU η 1ΣΤE
Ειδική
έκδοση
Πονόδρομος
οι μεταφορές
με χαμηλούς
ρύπους
Ταμεία
22.389
κέχασανν
μόνο στους
συνδρομητές
τις 120 δόσεις
σελ.3
Φορέας.
φάλιας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα