Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
1ou aγa1a
τον τόno του
npenet να ξέρe
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοντήτης Ειότης- Lενθντής ΒΑΣ, ΖΕΒΑ Eioς 45ο Αμ Φίλου 11594 Τμή 0,0θuμό Τατίτη 4 Δεειβρίου 2019
ΣΡΟΚΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΦΟΗΚΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΝΚΟΥΡΗ
ΚΙΜΑΝ
ΗΑΚΟΥ
σχεδιασμό της Κυβέρ
νησης για κλειστά nροαναχωρησακά κέντρα
Λροσφων PΕΠΟΡΤΑΖ/
-κό-μετανaστευτικό a Αρnς Τσελίκος.
και χρους διαμονής
μερινό ψαινόμενο . στην ενδοχρο , Πλέον
Δυστυχς η υnόλοι , το βμματα dλων είνα
ναδεικνύε.
ται ως μίζον θέμα το
onoio καλείτει η Κυ - m Bυρη
δεν δεί . στραμμένα στις αρμ pρνηση να λύοε Οι
καρoβς npoopυγων 4ν δκτεεμένη να δας Eaτpotς ο0 θο
- μταναστν anό tα 8 αό το αυτό το βά δαμουργία veων Κnapaλα tης Τουρικί ροoς ou επωμίζετa . νων
os είνaι niov καθη
"ελοφρύνει' την Ελλά anopooίοουν για την
ρυνχεa στη σελ. a
oύ ακούσαμε τον
Ενδιαφέρουσα επιστολή του Πολιυστικού Συλλόγου Πρέδα
Για τη διάσωση του Υδατόπυργου
Προς τον Δμαρτο Πρέδεας
Εnστολή πρoς toν Δηpαρχo 1p
βζος Ν . Γωpγάκο aέoτειλ ο Πολ .
τιστικός Σύλλογος ΤΠρέβεζα" noυ αφορά τη διάσωση του naloύ Υδατό wνέχu στηoελ.
noλdnn
Γρος Τρυφωνίδες
Ποιος; Ο ΕΥΡΙΞΑ
Βήματα και Παρεμβάσεις μια τν Πολιτική, τιν ανάπτξη στην Πρέδαα ο 2008
Έχραξη της Λαθρμτανάστεν σης
Τα Ελληνοτουρκικά εντάοοει στην α .
τζέτα της αντmολιτευτικής του τακτι .
κής ο ΣΥΡΙΖΑ , επιχειρντος να pε
Ψανοντας στη β .
βλιοθήη ης epηe.
ρίδος eψτι στα χ
ρα μου ένα
νo 10 tu β4ίο. ναν μα ευ.
χέρωτη όnληξη κα .
θς στο εξφυλλο
ψηλά έγροp T10.
ΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΙΗΕ
Βήματα κm lapgβά
ocις Y την Πολιτmoή,
την ανάπuξη στην
Πρέζa το 2005 ,
νέχεα σησυ,ν) |
αλίδων
ταλλευτεί tηs νέες τουρκικές προκλή .
oεις , Ποιoς; Ο ΣΥΡΙΖΑ
ννετι στη σΕ