Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με αΠορτή Μπουκουβάλας
ξεκίνησε η ελαιοσυγκομιδή.
στο Καστόρι σελ 10
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αλλάζουν όψη Καρυές ,
Βέρια και Εnροκάμπι
μέσω Leader > σελ 7
Έπαιξαν μπάσκετ στη μνήμη
του Οσίου Νίκωνα >σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 Ετος 241 Αριθμός 5781Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Συλλεκτικά νομίσματα
για τη Μάχη
των θερμοπυλν
Ναιν anό το ΥΠΟΙΚ
ΑΠοκαλυπτήρια για τον σχεδιασμό του κορυφαίου έργου
Πρότυπο για όλη τη χρα
νέο νοσοκομείο Σπάρτης
στην Πρόταση Δούκα
.uOοο un
LΝ Ε ΑΠΕΑΟnΟNKr
ΝΟτοκοΜΕίο τηΚΜΕ
θεική ήταν
ανταπόκριση
του Υπουργείου Οικονομικν
στην Πρόταση του δημάρχου
Σπάρτης κ. Πέτρου Δούκα να
συμηεριληφθεί στο Νομισματικό Πρόγραμμα του 2020, n
έκδοση αργυρν και χρυσν
συλλεκτικν νομισμάτων με
Βέμα τον εορτασμό των 2500
ετν από τη Μάχη των θερμοηυλν και μέρος αυτν να
δοθούν στο Δήμο Σηάρτης για
χρήση στις επετειακές εκδηλσεις .
Υπενθυμίζεται ότι στις
16/9/2019 , στο ηλαίσιο του
σκεδιασμού των εκδηλσεων
για τον ιστορικό εορτασμό .
αλλά και της noγκόσμιας ΠροΒολής nou ο Π. Δούκας επ θυμεί να ηροσδσει στη
συγκεκριμένη επέτειο , ο δήμαρχος Σπάρτης είχε αnoστείλει σχετική επιστολή-ηρόταση
στον υφυηουργό Οικονομι κν κ . θεόδωρο Σκυλακάκη .
Τελικό , μετά από Περίnou
δύο μήνες, η ηρόταση έγινε
αποδεκτή από το Υnουργείο
Οικονομικν , καθς με έγ
γραφό του (με ημερομηνία
22/11/2019) ο υφυnουργός
ενημέρωσε τον δήμαρχο
ΣΠάρτης ότι θα γίνει έκδοση
τριν συλλεκτικν νομισματικν ηροϊόντων , αλλά και
αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2 ευρ!
Μάλιστα , ο υφυnουργός ικονομικν κ θεόδωρος Σκυλακάκης έχει ηροσκληθεί anό
τον Π. Δούκα να επισκεφθεί τη
Σπάρτη για την επίσημη naρουσίαση των συγκεκριμέ
νων εκδόσεων ,
ΤΕΧΝΙKΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ
ΕΠΕΤΠΝ.
ΠΕΡΤΑΤΠΚΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Παραδίδεται το 2025 με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος
anοκλειστικά αno το ΙΣΝ , με
συνολικό Προύπολογισμό Που
Σχεδιασμού και Διακείρισης υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια
του Εργου, καθς και εκπρό- ευρ και οφορά στην ανέγερση
σωποι του Ιδρύματος Στ. Νιάρ - νέων υποδομν , την Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη
εκηαιδευτικν προγραμμάτων ,
με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε
Μια αρχική γεύση για τη στεί ηλήρως με δωρεά του ορχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο,
μορφή και τις δυνατότητες nou ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έλαβαν μέρος μέλη της Ομάδας
θα Προσφέρει το νέο γενικό νο - (ΣΝ δίπλα στις υφιστάμενες
σοκομείο Σπάρτης Πήραν όσοι εγκαταστάσεις . npοβλέπεται
συμμετείχαν σε εκδήλωση nou χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
ηραγματοηοιήθηκε τη Δευτέρα και nαράδοσης τον Φεβρουά-χος και
12/12) στο αμφιθέατρο του Πα - ριο του 2025 , δηλαδή σε χρο- Δημοσίου.
νεπιστημίου Πελοποννήσου στη
Σπάρτη. Γιo τη σύγκρονη, υψη λν Προδιαγραφν , νοσηλευτική
κατασκευαστεί και θα εξοηλιΕλληνικού
Η δωρεά γιο την ανέγερση του
νέου νοσοκομείου Σηάρτης εντόσσεται στο Πλαίσιο της ευρύ τερης -Πρωτοβουλίας για την
Υγεία Που χηματοδοτείται
νικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο
των Πέντε ετν από σήμερα.
Στην Παρουσίαση του έργου ,
τη μελέτη του οποίου έχει αναλάβει ο διακεκριμένος Ιταλός
όλη τη χρα.
μονάδα,
συνέχεια σελ 9
Ωριμάζειν η αντιπλημμυρική
θωράκιση παραευρτειων περιοχν
Ηλίστα με τα λακωνικά έργα Που Προωθούνται στο επόμενο ΕΣΠΑ
σίας για τη Λακωνία , όπως η
υλοηοίηση έργου αντιπλημμυρικής ηροστασίας αστικν και
γεωργικν nαpanoτάμιων εκτάσεων του noταμού Ευρτα
(κάτω ρου), καθς και οδικά
έργα σύνδεσης και naράκαμΨης σε ηεριοχές των Δήμων
Αν. Μάνης, Μονεμβασίας και
Σπάρτης
Πίνακας με ις μελέτες ωρίμανσης έργων για την επόμενη ηρoγραμματική ηερίοδο του ΕΣΠΑ
2021-2027, σπό κοινού με τα
τεχνικά δελτία των προτεινόμε
νων έργων , εστάλη από την Πε ριφέρεια Πελοnoνήσου ηρος τα
αρμόδια υπουργεία στην Αθήνα .
Στην κατόσταση συμπεριλαμ βάνονται απαραίτητες τεχνικές
nαρεμβάσεις κομβικής σημαΣε αναζήτηση
του Σκηνοθέτη .
Γρόφει ο αΠαλαιόκοηος.
> σελ. 3
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα