Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 78%-91% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:44 - Δύση ηλίου: 17:16

Áñ÷Ýò Þ lobbying, ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ÊÝñêõñáò

Αντί της πολιτικής αρχών, το lobbying. Το αποκαλούμενο και τέλος των μεγάλων αφηγήσεων συνέτεινε στην αλλοίωση της πολιτικής ως την ιδιότητα του πολίτη κι όχι βεβαίως το επάγγελμα του πολιτικού. Άλλοι κατατείνουν και σε συμπεράσματα ότι γενικότερα ο δημόσιος λόγος, κι όχι αποκλειστικά και μόνον ο πολιτικός, έχασε την αθωότητά του. Η ερευνητική δημοσιογραφία π.χ., υποχώρησε με την ακραία εμπορευματοποίηση της μαζικής επικοινωνίας και των media. Εν ολίγοις, χάθηκε η συνθήκη του Διαφωτισμού, που ήθελε την «τέταρτη εξουσία» παραπληρωματική των άλλων τριών. Όρο και προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση των αποφάσεων
από τον λαϊκό παράγοντα στην αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, που δοκίμαζε τότε τα πρώτα, επαναστατικώ δικαίω, βήματά της. 3>>

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Íïìïôáãåßò ïé èåñéáêëÞäåò Êåñêõñáßïé

Óêåðôéêéóìüò áðü ôïí
ðñüåäñï ôçò ÃÓÅÂÅÅ
ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ

Áðü ôç Ãåñìáíßá óôï Äçìïôéêü ôçò ¢öñáò

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο
Δ/ντης Δημόσιας Υγείας Κυριάκος Κατσώρας και ο Αστυνομικός
Δ/ντής της Διοικητικής Αστυνομίας Τμ. Κέρκυρας, Σπύρος Κουλούρης μίλησαν στην εκδήλωση
του Επιμελητηρίου για τον αντικαπνιστικό Νόμο.
Σελίδα 3>>

ÎáíÜ óôçí
êïñõöÞ
ôçò ÅëëÜäáò
ç ðáéäéêÞ
ïìÜäá ôïõ
Ó.Ð.Æ.Ê. 13>>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Μαξ είναι 9 ετών. Πήγε για πρώτη φορά σχολείο στο Φράιμπουργκ στη Γερμανία, αλλά από το Πάσχα πηγαίνει στο Δημοτικό Σχολείο Άφρας. Και είναι ενθουσιασμένος. 8»

Ðõëáßá Ýâãáëå ç êëÞñùóç
Åðéäüôçóç óôÝãáóçò æçôïýí
óôï êýðåëëï ãéá ôïí Öáßáêá 14» ïé åêðáéäåõôéêïß ôçò ÊÝñêõñáò 5>>>

Äýóêïëç
ç óõíÝ÷åéá
ãéá ôïí ÁÏÊÊ

15> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα