Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ Φύλ: 6929
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αναδρομικά:
Τα τελικά
ποσά για
τis κύριεs
συντάξεις
Επίδομα θέρμανσηs
- Πs θα το Πάρετε μέχρι τέλ0s Δεκεμβρίου
- Ποιοι κνδυνεύουν να επιστρέψουν το επίδομα
Που θα τοus χορηγηθεί
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου .
Επίσης δεν κατάσχε ται στα χέρια του Δη
μοσίου
οποιουδήποτε τρίτου ,
δεν υπόκειται σε κανε .
νός είδους Παρακρά .
Αντίστροφα μετράει
ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος
θέρμανσης της σεζόν
2019-2020 συνολικού
ύψους 68 εκατ. ευρ.
Τα νοικοκυριά που
πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια θα πρέπει συμψη φίζεται
μέχρι την Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου να υποβάλουν την αίτησή
τους προκειμένου
δουν το ποσό του επι δόματος στους τραπεζικούς
λογαριασμούς έως τις
31 Δεκεμβρίου 2019.
Το επίδομα ξεκινάει
από τα 64 ευρ και χοι έχουν προθεσμία
φθάνει στα 350 ευρ
Αναδρομικά και αυξήσεις σε κύριες και
επικουρικές συντά.
ξεις με συνολικά
ποσά ως και 18.000
ευρ δικαιούνται οι
500.000 συνταξιούχοι
του Δημοσίου από
την επιστροφή των
μεισεων που βγήκαν
συνέχεια στην 11
τυχόν οφειλές του δι .
καιούχου βεβαιωμένες ΕυRο
στη φορολογική Διοίκηση .
Λίγο πριν την υπο - 2019 -2020 συμμετέ.
βολή των αιτήσεων οι
φορολογούμενοι θα
πρέπει να γνωρίζοun
τα εξής:
1. Αίτηση: Οι δικαιού.
νοκατοικία: Την σωστή
αναγραφή του Α.Φ.Μ.
που αντιστοιχεί στους
από 15 Οκτωβρίου κωδικούς ΤΑXISnet με
τους οποίος θα υποβληθεί η αίτηση στην
εφαρμογή του εππδό.
ματος πετρελαίου θέρ μανσης και την σωστή
χουν οι αγορές που
πραγματοποιήθηκαν
2019 έως και 31 Δεκεμ
βρίου.
3. Επφάνεια ακινής
του : Τα τετραγωνικά
μέτρα της οικίας δεν
Οι επτά
νέεs επιλογέs ανάλογα με τη σύν .
Που εξετάζει
η ΕΕ για τis
e-nληρωμέsαποτελεί εισόδημα και
για να υποβάλουν αί .
τηση στο Μητρο Δ καιούχων Επδόματος επηρεάζουν το ποσό αναγραφή του αριθθεση του νοικοκυριού
και τον τόπο της μόνι- μέχρι τις 20 Δεκεμμης κατοικίας. Είναι
αφορολόγητο,
του επιδόματος,
4. Στοιχεία αίτησης:
Αυτά πoυ πρέπει να
προσέξετε είναι:
- Αν πρόκειται για μομού παροχής ρεύμα.
τος της μονοκατοικίας
- Αν πρόκειται για πο
συνέχεια στην 10
βρίου 2019 .
2. Αγορά πετρελαίου
θέρμανσης: Στο επί δεν υπόκειται σε καμιά δομα της περιόδου
Κοιινωνικό
μέρισμα
Ε20MΟ
Ε μμμα:
Χαμηλότερο από το κόστος διαχείρισης των
μετρητν πρέπει να
είναι το κόστος του πλα.
στικού χρήματος , σύμ
φωνα με τις οδηγίες της
ΕE, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη διαφά.
νεια και την ασφάλεια
των συναλλαγν ."
Σύμφωνα με το Εμπο ρικό και Βιομηχανικό
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9