Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ριpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12402
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε υψηλό 20ετίας
Σε υψηλά 10ετίας το οικονομικό κλίμα
Από 500 έως 1.000 ευρ
το κοινωνικό μέρισμα
Ο Μητσοτάκης
φέρνει στο ΝΑΤΟ
Από 500 έως 1.000 ευρ ακτιμάται όΤ θα ανέλθει το κοινω
νικό μέρισμα το οποίο θα διανείμαι η κυβέρνηση Τς επόμε
νες ημέρες σε 200.000 νοικοκυριά .
Πρόκεται για οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
οι οποίες θα είναι οι μακροχρόνια άνεργο, πολύτεκνα νoι
κοκυριά καθς και οικογένειες με εξαρτμενα τέκνα ΑΜΕA.
Σης ομάδες αυτές Βα διανεμηθεί το κοινωνικό μέρισμα από
τον δημοσιονομικό χρο που δημιουργαται για το 2019 , το
ύψος Του οποίου θα προσδιορισθα με σκρίβαα.
Σημεινεται όΤ από τον εφετινό δημοσιονομικό χρο θα
εξοφληθεί και μέρος των οφειλν που έχει το δημόσο προς
τη ΔΕΗ από τα επιδοτούμενα ημολόγια των Υπηρεσιν Κoι
νής Ωφίλειας.
τις τουρκικές
προκλήσεις
Το ήτημα της τουκικής
προκλητικότητας αναμέ
νεται να θέσει στην Σύνοδο
Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 3 και
4 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουρ
γός . Η Τουρκία το τελευταίο
διάστημα επιχειρεί να κλιμακσει ακόμα περισσότερο την
ένταση που υπάρχει , αφού με .
τά τη συμφωνία με την Λιβύη
για τα θαλάσσια σύνορα Μεσύγειο, η Αγκυρα πλέον αμα σβητεί και την υφαλοχρηπ
δα στην περιοχή του Καστελορίζου με το τουρκικό ΥΠΕΞ
σε σχετική ανακοίνωση του
να αναφέρει ότι τα νησιά δεν
έχουν υφαλοκρηπίδα.
Ο πρωθυπουργός από το
ΝΑΤΟ αναμένεται να ζητή
σει την αποδοκιμασία και την
καταδίκη των προκλήσεοων της
Λικρή ανάκαμψη παρουσίασε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίμα.
ΝΤος τον Νοέμβριο, στις 107,0 από 106,7 μονάδες τον Οκτ βρο.
Συνολικά, στο διάστημα αυτό φαίνεται πως ολοκληρνεται
ένας θετικός κύκλος ενίσχυσης των προσδοκιν που ξεκίνησε με τη λήξη του τρίτου προγράμματος προσαρμογής και εν δυναμθηκε στην προεκλογική περίοδο και τους πρτους μετεκλογικούς μήνες . Ο δείκτης κλίματος έχει επανέλθει περίπου
σε υψηλό δεκαετίας, εν αυτός της καταναλωτικής εμπιστοσύνης περίπου σε υψηλό εικοσαετίας .
Κατά την περίοδο αυτή, παρατηρείται ενίσχυση επιμέρους το
μέων της οικονομίας , αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας , σταθεροποίηση του τουρισμού σε υψηλά επίπεδα, και
συνέχιση της καλής εξαγωγικής επίδοσης ορισμένων κλάδων.
Ταυτόχρονα υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης της χρας και αντιστροφή φορολογικν μέτρων, με
μείωση της σχετικής επιβάρυνσης για νοικοκυριά και επιχειρή
Μόλις 36 ρυθμίσεις πρτης
κατοικίας σε 22 εβδομάδες
Μόλις 36 ρυθμίστις πρτης κατοικίας έχουν γίνα σε 22
εβδομάδες
Ωστόσο έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα για την προστα .
σία της πρτης κατοικίας και συναίνεσαν στην άρση φορο λογικού και τραπεζικού απορρήτου 51.591 χρήστες . Έχουν
ξεκινήσει η διαδικασία ετοιμασίας της ατησης για ένταξη
στην ηλακτρονική πλατφόρμα προστασίας της πρτης κα
Tοικίας 34.397 χρήστες .
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της εαδικής γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την 22η εβδομάδα λετουρ γίας της ηλακτρονικής πλατφόρμας που αφορά στην προστασία της πρτης κατοικίας και την υνοίκή ρύθμιση και
επιδότηση των στεγαστικν, καταναλωτικν και επιχειρηματικν δανείων , με υποθήκη στην κύρια κατοικία.
Τουρκίας, όπως προανήγελε
κατά τη διάρχεια του συνε
δρίου της ΝΔ
σεις.
Συνολικά, υπάρχει η αίσθηση πως η κρίση σε μεγάλο βαθμό
ανήκει στο παρελθόν.
ΔΕΗ: Περιορίστηκαν
οι ζημιές Το 9μηνο
Επιτάχυνε η ελληνική μεταποίηση
τον Νοέμβριο
ΕΦΚΑ: Στα 50.67 ευρ
ημερομίσθιο
το μέσο
| τα 50,67 ευρ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε
, ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύ.
Ινολο των κοινν επιχειρήσεων και ο μέσος μι
σθός διαμορφθηκε στα 1.166,76 ευρ . Αντίστοιχα,
στη μερκή απασχόληση , το μέσο ημερομίσθιο και ο
μέσος μισθός ανήλθαν στα 24,68 ευφό και στα 409,21
ευρd , όπως προέκυψε από τις AΠΑ που υποβλήθηκαν
τον Μάιο.
ωμένες σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018 |
ήταν οι ζημιές που κατέγραψε η ΔΕΗ το ενΕ νεάμηνο του 2019 . Οι ζημίες μετά από φ .
ρους του εννεαμήνου 2019 ανήλθαν σε 353,2 εκατ. ένα .
ντι ζημιν 574,6 εκατ.. Ο κύκλος εργασιν της εταιρεί .
Κπέχταση της παραγογής χαι η αύξηση των
νέων παραγγελιν οδήγησε σε επιτάχννση
Lτης ελληνικής μεταποίησης , το Νο έμβριο σε
ακόμη μία ένδειξη ότι η ελληνική οιχονομία έχει γυρίσει σελίδα, ανακάμπτοντας με ταχύτερους Qυθμούς .
Ο δείχτης PM για τον ελληνικό μεταποιητικό κλάδο
ανήλθε στο 54,1, στα υψηλότερα επίπεδα των τριν τε
λενταίων μηνν,
ας αυξήθηκε κατά 3,4% και διαμορφθηκε
εκατ . έναντι 3.438.9 εκατ.
3.608,1