Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαπά
τον τόπο του
npenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ENήτς- Ειδ τς Δaυθυντής ΒAΣΕΒA. Eς 50-ΑρΦλου f16% Τή 060 ευρό -Τρη3 Δομβν 219
ΜΤΑΓΑΤΟΕΡΙΟΤΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
κοθυστερήσεκ , στε να
δημοnρστηθεί το έργο .
Το Δημοτικό Λμενικό
ρoβλήματα ου.
ναντά το μεγο .
ho έpγο γιa τα
Ι κρηnιδματα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
Αρης Τσελίκος
Τομείο θα κόνε διογωνι
της napantος nρέβεζος, σορμογες ομων και ερ μό και ανομένε να ονα.
ένα tpγo 1.5 εκατομμυ yooν, ένα μηνα nερ apουν το έργο Εταpεί .
pίou εup Υ
napd toγεγονός oτιη
Δημοτική Αρή νnoετις
nou nprv τη An της ες Sης Τάης, δηλοδή με.
νonou βehnνεκούς noυ
οι nnpeoακοί nopo δεν ξεnερνούν x 4-5
npoθεομίος
διοδκοοίες ια τη όημο - νοντες του Υnouργείου τον ορι0μό , σε όnn την
εξετάζουν σn0oμn npος ΕAnoδα
oniθαμή η μελέτη npo
nρatnon tου , φaνετα ότι χρειάζoντα ονonpο- κμένου να npoλάβουν
pυνχεστη φελ.
| Μάνυμα για αποτελεσματική Πολιτική δράση
Έστειλε το Σνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
ο oοoμστιή roικ δρon μ
εανpo toν
n poυ ΝA. οαo apoντήs en
paoε opες nx n HA δεν unoκ owν epmop
καοpκtpo o0 npaμν νο κόμ ουμε ω pα στο μ |w aε τoυς ooγκoςopoνtες aoύ, oνoorτ n0oε
| οε rporeες οu napόντος κα του μnovος nou δev μmοpούν
| νο αοντ0ούν με noyκές κα rpotκές .
| u napenoντος
μννχεu στη oοΤη
Εεχωριστή η εκδήλωση του Δήμου Πρέβεζας
Για τον δωρητή Αναστάσιο Θεοφάνη ΑρνηΤΙκά σχόλια
Εντυπωσίκσε n ομλία του Σπύρου Εουμαλεύρη
Αρνητικά σχόλια mpoκάλεσε η anou
σία πλήθους τonκν nολιτικν πo γόντων κm θεσμuκν Φορέων nό την
Ξεχωριστή ήταν
η φεtνή εκδήλωση
nou διοργάνωσε ο
Δήμος Πρέβεζας
για να τημήσει τον
δωρητή Αναστόσιο
Θεοφάνη την Κυ .
ριακή το αnoyrupa
στην Θεοφάνειο α.
εκδήωση mpoς τιμήν του μεγάλου δω.
0ουσα.
ρητή Ανοοτάσιου Θεoφάνη.
νέχενανησυ.
| ννέrεια τη σελs