Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TυΠοξ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
:Κpos - Naίλους Καροθόνς 04-0% -1oήρια -Eep Ειορθo 1. Σολιοή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019
Πipbδος Ε(170- φ pλον 605-1 1005
Θ. Εανθόnoυλος: Θα περιμένουμε
Ανθρωποι
με αναπηρία
Νέα πρόεδρος του
Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Δράμας
|Προσβασιμότητα
για όλους
μέχρι τα Χφιστούγεννα
για Τις προσλήψες
σης Φυλακές Νκηφόρου
σε μια κοινωνία
αναλαμβάνει η Δραμινή
"αναπήρων"
Του Αθανάσιου Κάνυτα
Συνέντευξη Τύmou Του βουλουτή
Δρόμος Του ΣΥΡΖΑ
Κατερίνα Χατζηδημητρίου
gελ 9
bυ Χρήστου Παmaδόπουου, Φογου
uελ eη
re τe
Συγκεντρθηκαν πάνω από 1260 υπογραφές .
Ψήφισμα κατοίκων που ζητούν
Ονειρούπολη Δράμας 2019-2020
Ο Αη Βασίλης έλαβε το κλειδί
της Ονειρούπολης και σήμανε η | να μην εγκατασταθούν παράνομοι
έναρξη της φετινής διοργάνωσης
> Κατακλύστηκε από χλλάδες κόσμου την 1η μέρα
λειτουργίας της
μετανάστες στο Δήμο Δοξάτου
Κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου προς συζήτηση
>Αρνούνται ξενοδοχεία του Ν. Δράμας να δεχτούν μετανάστες
Λ. w μεγαλεδη
|nοpλoη της oΙλαρμονικής του
Δήμου Δρόμος, των Εωτ .
κν , των θovτόν κα
όλον των ουτελεστν , δ θηe την Κωροή 1η Δεp
βρου το σύvημα γα τη
ένoρξη ης φτνής 10ης
Oειρούrης
ropτνή , μαγκή , λου.
npή , φuτεκή, nopaudάνa
ημονοή oponoη το
npoτo καμεγολύτεpο Χρe
στογεννάuo χωpo στην
Θλόδα το ondo καταλ στηνε αn την rpoτη ημέρα της λετουρ ρομύθ, nopoδοντος το εα της nόλης
γίος της με χες κόοpου
Ηπετή όνορξης, rponατοnοήθηε στς
6 το απόυpα της Κυραής στην αντροή της Δ.Ε.ΚΠΟΤ.Α και της οργοκτκής cn
oκpή με τον τρeλό χορό των Εuτν , τα τpoπής της Οφοunoλης κ Λωτέρης Καλ.
oroa umoδeημον το Δήμαρο Δράμος κ . λδnς κλωοtρocμτη σαρά του ον
Χρστόδουλο Μαμούο
Δήμορχος ης nης αλοόρο cίoτε pέβoo τ 35 μρες a ήoτε το
όλους τους oτας κολντος όλους δεpο , αξήρτε το mορομe.
τους φ0ους της Οεpomολης να noνο Σnoνήoα a ΧΑ200, avέpον στο
νήpοuν το φo μήυμα 1 αγόm α τα μογκό χολ τραγούδηpoν , χρεφo κα
κvcb , κα να καλέoouw με τη οιρά τους φάντωοαν στους ρυθμαύς του Φαταούλα ,
όλους τους φ0ους τους να εποepτού τη του Σκαντζόοιpου , της Καμήλος, του
Δράμα κα να ήpοuν τημοτίο των Χροου Αστακού και όλων των αγατμένων τους
, την
Του Θονοση Πολυμένη
ΠΟΣ είομε γρόαα την πεpo
οένη εβδομάδα
μπορεί να μην uπopχα
κάποα cπίσημη ανακο .
νωση γα δημουρα κό.
nooς δομής στο Νομό
Δράμος , δoν οpopά
την μετοφορά κα φo ξενa npooφύγων και μ .
τονοστν στην nepιoχή
μας nop 6λα αυτά γντα βολδοοκοτήσος από δ6 ue opνητά πpος συήτηση με τη διαδκοοία του
| pοpος Mκο nou έχον αλάβ το ζημα ουτό
Συγοφμένα, στελίη δοpόpων MΚα, βρίοοντα ουνορίοσn
εδ και αρατές ημέρeς στη Δράμα, npoς ονοήηση Σε δλοος της στον -nΤ. η κα Σμοpoυ cite όn
χρων φaαξενίος, pς . ξνοδοχσία, eν nopoλ poota α μια pοοωκή μου rporoulo κα
λα ανoητούν όδεα noλά κτίρα , noυ να μπορέoυν μτά από προσnάeο που κove η δα με άλλους ουμνα μετατραnoύν oe κατακήομους χρους.
5η, ορτά ξνοδοίa ο όη ην nροή του Ν inε η ίδ 19 στους 20 θα υnέypoφαν με τα πίτε
Δράμος έχοων &εxeei nροτά oες γα ναο φopνήpoν χpια κα αν είμε α όλλες μέρες στη δθή μος
πρόoφurος και nopάνoμους μετανόστες με μα τμή 12 0auτtpοφαν μεpoς χδος κάτακο .
ΠΠα τα
eaτon
ONTO NT.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
6 χe o
γίνων, ο αθεντκό Χροτουγωνάτκο n
οτoτοu τύτε θα τeeί ως τοπκό θέμα στην eπdμενη
στον Αγο Βαn.
Σο oύτομο χοpeτoμ του,ο npόδpoς
Σε δηλους της στο-nT.η κα Σιοpου cίne on
noίτες της , unoγpάφrs anό 1250 δημότς Onς
τον κόομο Μroroς-Κoλωσήpθaτt αο
Στην ερτηση ανΜ.Κ ανοητούν χραυς στην mε
ρoή του Δμου Δοξάτου, η κα Σκολου εinε δτ
ωρωκατ άτομε
οι ηράες οντρό οεις
5η, μετά τοτές nς ήoς oχoτα πio a η έχouwrροoγrίoa οδ κα καρότα δύο ξνοδο
πρouς omδρόοος κατούων του Μμου Δοξάτου α χa του Δμου μος, δναν μος noλύ αδρός αμοφής
onoo τοuασαν ένα ψήοσα το onoio unopoφoυν ωστόοο δον δέχσαν ιαί υήpξον noλές αντιδρό1280 άτομα , ε οοnό να μν γίουν δοοί npόoourοeς oς anό τους κατοίους-.
| , Oπως μάλστα συμληpνe η ίδα tνα ατό τα ξενοτpαγouδν, Eεorμόννος
καnopaoύροντος στο χορό
τους δα τα nadά
Η τρόστο εnoεouό
τητα από την nρτη κόλος
ημέρα τον εκδηλσοων της
oνεpoύnολης επieβaνα
ότ η φτνή ανοντtωμένη
Ονεpούολη εμλουτομένη
με δεκόδες νέες δpόoες
so η nρωταγωί στρα των
Το εορταστικό ωράριο
των καταστημάτων
της Δράμας
κα μτανόστες στην npοή ατό το Δήμο Δοξάτου ,
τουλpστον με απόpoση της δημοτς ορs . δοχa aήρτησε στην ιστοοελίδα του ανοίvuσn, όι
Το σκτκό φήρομα κατατέθηε χος τοrpuίano την ούτεφaαξενούμε, ούτε θα φaaξενήpoυμε μετανστος
κα Σοφία Σμοou , η αmia μντος στον-Πpωνό στο ξοοδοίο μο.Η κα Εμίογλο μος μερνα
Τύπο- , σμίωoε ότι το θμα θα pθα πpος συήτηση cioης ό , ήδη , anaa άτουα βρίοκοντα στην ne
ως taoο στη σημερινή τοσή ουνδρίοση του Δη . ρoκή μος κα ανοητούν και άλλους οαταελμμ
μοτικού Συμβουλου στις 6 αόγευμα Βέβan, oύμ , νους xους.
φωνα με τη διαδοoία, rρτα γίveτa φηpοpορία γα
το αν npreαα συπηpd και aν υπopυ θή aκο, μoτικό οΒούo 0a οστε noλλά δημότες του
niepon , τότε 0α γα και συήτηση . Aw ως το ούμα Δήμου Δοξάτου.
Όπος τέλος μος εirr n δα oύpo (ήμερα) στο ΔηΣμpωνα μεwχουγw, 417.3021.0)
κάτo oάοo nou εξδυοε ο Σφβοτo 21/12 0800-1500) Χρτουγένων α 6λη την
Εμnopοoς 1ωλογος δράμος , Κοpοή 2/12 (1100-1500) Εόδα
το npωνό και αnoευματό Δεuntpo 212 0201400 8
φpopωτν καποoτημόων γα 17.3021ο)
Ες έρος Των ceφτν δ .
μορφντα ως εής
Το έθιμο θα αναβισει κα φέτος στη Δρόμα
Τα καραβάκια
o ο Των ευχων στη λίμνη
της Αγίας Βαρβάρας
00-16.00)
Σενoη
2120000το
15521o-1500) Π12 (0339ωpακή
Δευτίρο 1ν12 (.01400
12012 00εστ )
ΑΚΤΙΝΟΛΟΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε
1730-21.00)
1712 β304490 & Η 00-15.80
173091ο
021.00)
Τσύρτη 1812 30-14.00 & Δευτtpo 31206.30-140ο&
1730-21.00)
Πάνος- Μοσμοίδης
17.30-2LO0)
1730-21.00)
nurτη 1W12 (.301400 & Τμτη 31/12 (0.00-1600)
1730-21.00)
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Τεropτη 01p0οτo
nopoσκu 20712 μ.3014.00 ntpm 001 00εoτά)
Κό0ε χρόνο,στις 4 Δεμpίoυ, ημέρα ρrής της Αίος
Βopβopo nooou Δράμος καιπpοoπάδο του npo
βολικού , mραγατοooτaι pηpeυτές κα noιτοnές
eδη oς στην nόλη της Δρόμος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όmσθεν .Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20006
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξευδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αονική Στεφανογραφία
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή tήpnon
ούγγρονων διαγνωστικν Αξονικές Αγγειογραφίας
npωτοκόλων.
Νες unpoύρporc unρoες
δογωστν ξτόoτων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερονά 830-1400 και 17:30-2050. εtός aόγuμα Τετάρυς
ΤHΗΜΑ ΜΑΤΟΥ.
. ψngorn Mοστογροφίo
. Τepoo on pοδoος ouoνοnς
nt oν oon tou μοστού
. Υpnoς Μοσού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
-ΥΟ οΤΟΑΡτονηΑ
ΛΟΠΑ ΤΗΑΤΑ:
LATΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΕΥΤΟΝΟ-ΟΡOΟΠΕΔΙΚΑ
. Μογοuκός Τομοpόpoκ
. Μνκoς Τομopopo
. Υpno-Τηpeoγtuν
. AΤmolογκό Τμφο
.Μέpoon Οοuς Πuvύo
. Ορeonoτογρόpος
Στο μικρό εκληοά στην ομνυμη περοχή δηλa ση
Μpη άnου στον πuθένα ης αόμη και oήμpα δοoύζpρν
τα τα έρεimα της πpόσης οpίας σppooυν χιλόδες
πιστοί γιανα npooνήρουν την ωόνα της.
Σύμφωνα εοpoo nou τuγα υς πης της πόης
ότον το 183η4άμα κατοήθη στότους Τούρκος το
oυλnpon υης Αος Βoρβόρος γpεμίσυε γα να χτοτu
στη eoητου bνα τζο Τα συδατuν καποτητν άος ό,
λοξο , aήμερα n Αγος 0οpβpoς Η repo nημμ
ρoε μεκρό κα έτoιτο τζομ δεν χίστηε noτέ
πάνεα &πλα 6ας αmioa
με αθρόπηνστφόντο
poooς 17oΠροuoonς26, Δρόpο
Tnk 25210 22423, Faxc 25210 22413
ema ssdsοθenalcom
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
825210 55122 0 6977 472890
| σελη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα