Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ οo | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΤH 3 ΔΕΚΡΙΟΥ 301
PEE ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΛΟΓΟΥ
AΜEΑ ΜΠΕΡΑΣ ΣΤΗΡΕ
Δοκίμασε να κινηθείς,
να δεις , να
ΣΤΟ ΔΜΟ ΔΟΥ ΟΛΜΠΟΥ
Λήγει τέλη Δεκεμβρίου.
η προθεσμία για τη
ρύθμιση ληξπρόθεσμων
οφειλν
ΑKΟΟΥΟΜ ΑΝΑΣΤΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Τα τελικά ποσά για
τις κύριες συντάξεις
επικοινωνήσεις σαν
να είσαι ΑΜΕΑ!
ΕΙΣΠΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΤΑΣI
ΣΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤEΑ
ΕΛΕΥΒΕΜΑΣ
Μaισ Δηpίu ηφάνηΨη
δναότpa piμoης λήnμα οp n.
Σp κο μw
Υppa ov a uπppηπpοη ο
ηoη Μμ oημ4 ηΜ 1)
owη η υα n a y ΚΗ
θαmοv w ά Κ μΑKΜ
criς epo
ΣΠ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΠΟΦAΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤ
ΠΡΟΣΟΜοοΗ ΔΗΜοτΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΕΩN ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Οι νέοι συήτησαν
προβλήματα και
πρότειναν λύσεις για
μια καλύτερη πόλη
r ΠAΠΑEΠΟ
ΟΥΡΤΟΥΜΕΕΜΑΝΟΤΟ
Τροςpεάpρουος δpάς ποu
οpouv 6λους κπς, φroνn
ο Εooς Γ, Κnaμδw Aμ
ΜΠς e ,σn α Τ y λda
Εor, σοκ 16a οΜ κη
13000 μμέμ.
ΕPΗΡΙ ΕΑΜΟN ΙΔΕυ
ΚAΤΕΡΙΝΗΣ .
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤο ΚΕΝΤΡΟ Τ ΠΟΛHE
Ο rΓpaμματέας
Μουσική διαμαρτυρία των μαθητν
του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης
του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας
στην Πιερία
ΕΠEOTικε του
ΠΑΕΛΜΟΑ
Tt εςιδάαλους ατόος α
πλύ ο ιος αprς m
o ο oν vto ηκ
Καphης υ αμήproκ γήμ0
proς nροσομ τυ δμού
Euβουο Ra Kouμs
ΠΑ ΤΟ ΚΤΡΙΟ, ΤΙΣ ΕΛΛΕΨΕΙΣ
roμa ά MΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ4 ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
μεpς μμος
cu Maό
Σχ iu Mάnς a 8.neous
πpομ n
αή μm
pα δpς
mνuη μς
σapάς μn
| gppο
Κ ΧΟΕ
ΕΠΚAΡΗ ΕΡΟΤΗΣΗ
ΠΣ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΥRΖΑ
ΠΕΡAΣΓΗ ΤΟΝ ΟΝΜΠΟ
E. Σκούφα:
cΥπεράνθρωπες οι
Υψνου Κονά
μκ τα όo m
μουοή μο
orκ ooμρw
oηνοvοhη οuς Ε
-μληοu 15ς
ουφ ,
ανbouΜηgφudς
μσμμόoη μή μας δpατuμκπτα a
ςΤAm3m oκοnς
ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
λ..".
προσπάθειες Των
πυροσβεστν.
ΠTEΡΙΝΗΕ
Σ η- nnου poοrύpμ
μη m Κμή Οp
οτοu κυ E puά Πupaς,
μer oά του appοu οrr mK Εοu
ΚE rμpς υoπ boόμuη κ
Dς μpα μμίδnnuημηmφa ou
ΣΤΕΡΟΝTA BΑΣΗΣ
ΥνκOTEκΣ νmΗ
Εr, u aoo β
ναί μσmm μου oρelo oo Κμό naprου
δoν α ρογα να σa
ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ:
πο νo φ Ιoύoουα
Αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των ΑΕΙ
ΣΚΕΔΙΑΖ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
αoν n α
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕ ESTATΕ
Κatngaι τουεή Ktamuα
Τα λόγια είναι λίγα όταν χάνεις ένα φίλο .
Ε1ΕΕAΤΑ na ΜΣ ΜΕ 0
Ταλόμ νλήα όν ν να φθα
oepτς "οuς φοίς σναμε οθς
οoημν4 Εa μα pp
Ενας ςήοο μaς Τον poa tό nς
πρς μς ου nοpοupoφou Epoον ατό δκiς
n wA το o μμην
οαμόνuου ύp M pt onς
ουpουκής γ σμpου ής rμ,
νο μοής υπoή ς συpάσς
σνb9pΟ μδδδον όm pοδόpό μος, ς pooάς σνα μας ppov oa
o p η στν Μanράη συ ήoνη
μ ηοωάτη καςη oη δή η Bαppeή
oν Αμpή bvw bn.
Μ γa α σ o ναd γou τu a
Cenpn πμ u
Σag ούρo ακις μεο Δpa ό
Μνpooρή opα , poo
Mov ν νυός 4μ δoές o
riωλούνται αυτόνομα διαμερισματα
ΚΟΝΤΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
μνaυ Ηu
|στην Δεπτοκαρυά Παρίας από 52τμ
ως 50τΗ καντά σιην θα
σασα.
Μμγη αή κά μή &νάνε . Εμη
a4 μ pa οn
aλpouα oon κο κής δς στυ σο
ao oντμ ov οuνομασον σο δρμn, ς a
Επαγγεματικά ακίνη τα και
οκάπ δα εντάς οχεhioυ κΠΙ 44Τ4ς
στην Διπτοκορυα κo, naυ
Διταχωpηu
0αλo ηαη<υτρο οςς π ο
upo νομη0 oοιo μς
apα Dμόγό οuov ov ονύος
όonu ηp o υmwκoο
0αλp " oος μος, aMa τόη Μόυ κu.
rohr wnortd Snop ndo
Ε άγσε adovχας δα ο
ups a βαβήp oς pμς ς noλης α
ΓΕDOR
φλιpο βρύσns
| Εodδο
321320ο.1310. 50Τ Ρ30
wwwterροugr teίo, ,αerpougr
| eonσa
Μπtνέν
κurpiνη
τηλ.:255107835υ
Δoδεομόuleatetonνm00nm.
φ0ip ρόσιο ΕYDOR oreeo
enuεia σν βρύση κουβ
tiee oυμβoτό με εpoούστρεn
boos συρόs.
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Μι προίόντα meότητας στις
kύrεpες πμές Το
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
απorteoμα.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοιΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΑΤΟΣ
Τ.2351039303 & 34886
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
Αφοι KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Γ Μ 0
konstadin [email protected]
nTonοMΜΕNΗ ΜΟΜΑΔΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ