Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 680-Αρ . φύλλου 17.651 .Τιμή 0,60 . Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με ανύπαρκτες κι τς πιο βασικές δομές του Κράτους επιχειρεί να μπει στην ΕΕ
Η ΑSANIA. ΕΛEΙ ΔΟΥΛΗΑ ΠΟΛΗ!
Ο εράσπες οιευθύνες των μετά Χότζα Κυβερνήσεων και ιδιαίερα
Του Ράμα που έτισαν μια χρα πάνω στην άμμο.. .
ράφουν στα Τπολαιότερα τον υποδημάτον τους το λαόαι κιταπατούν
Αίνανσα τα ανθρτινα δικαιματα ης Μληνικής Μεoνότητας
ΕBτικόμπείδανοι Πρυταγικές Αρχές πς εξαγελίες Κεραμέος
Χρηματοδότηση και Τροσωτικό τα καυτά
θέματα για το Πανεπιστήμιο Ιωανίνων!
. Ο καταστροφικός σεισμός
που έπληξε την Κεντρική Αλβο
vία, επβεβαίωσε συτό που πολ
λοί υποστηρίζουν για η γετον
κή χρα
Εεκάθαρες απαντήσεις χθες από Τριαν Αμπόη και Ατπροτάκες για το Τμήμα Μετάφροσης
Ηγουμενίτσας Υπήρξεπροϊό Ποληκν πιέσευν, Τόνισε ο Σn fεuργάτος. .
κάθε σχεηκή συζ
. Δύο είναι rα βασικότερα
mήματα σήμερα γιαο Παγmν
μο Ιωaνwiνων , όπως εξάλλου και
για τα υπόλοmα ελληνικά ΑΕ: Η e.
παρκής χρηματοδότησή Του αmό
roν δημόσιο ακορβανάο πpακεμe
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
τηση: Or χτίζονται παλάτια
και πολυκατοικίες , χρίς κανέ.
να σχέδιο και χωρίς να λαμβά .
νονται υπόψη οι σύγχρονοι οκοδομικοί κανονισμοί
Στα χρόνα της κυριαρχίας του
Εμβέρ Χάτα , πολυκατοικίες ήμαν
διου Τύπου, κάπ σαν σπιρτόκουτα
ωστόσο είχαν περορσμούς στα Ψ. Μετά πν πωση 11ησελ
Μαζί με την κατάρρευση
των δεκάδων πολυκατοικν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
στην Κεντρική Αλβανία, κατέp
ρευσε κι το φευτοαφήγμα
Του δήθεν οργανωμένοο κρ .
: Τους που ήθελε να ενταχθεί
ως ισότιμο μελος στην ΕΕ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
νου να δισσφαλιστεί η απρόσκολετουργία Του, ειδικά rp .
που έχει αποκτήσει πρόσθετες σ ΑπΟκαλυπτικά
νάγκες λόγω ης συγχνευσης με : ήταν όοα ανέpe
ο ΤΕΙ Ηπτίρου και η εξοσφάλιοη ρav χθες ο Πρυ
Του αναγκαίου πpοσωπικού, κυ
pίως Του διδακπκού
aς προς τη χρηματοδότηση, με
θετικό μάτι ίδαν ο nρuτνικές Αρχές
Κατλυτή η ρου τη
SIK EMAΚIuanwiw στον
0eoμό της βοίς σελ.2
Συνεργασία Περιφέρειας Επείρουμε Αρτεmσκοτή Αλβανίας
Τανικές Αρχές
το Πανεπστημίου Ιωαννίων
σχετικά με τ άγωμα του
Τμήματος Ηουμενίoας ..
Πανητειρωτική πρωτοβουλία
για ενίσχυση των σεισμοπαθν
VΝία συγκέντρωση ειδν αοχίζει από στήμερα
Θα εξυπηρετούν ειδικά σχολεία
Εκδήλωση σήμερο στο Γιάντενα
Κατάτων προκαταλήψεων
απένατι στην ανατηρία
Τρισδιάστατες διαβάσεις
σε Κάστρο και Βελισσάριο
V Συνεργασία Μ Κράλα, με Δήμο Ιωαγτν , Τυχαία και ΕΚ
ς Εξαγγελίες Κεραμέως για έκτακτη
χρηματοδότηση Των ιδρυμάτων , αλλά κα για καταβολή της ετήσς επ
χοράγησης στην αpχή του οκoνoμκού έτους , όπως και την απλοποίηση
του πλασίου λεπουργίας των ειδικν
λογαριοσμν των κανδυλίων tpεια την κάλυψη
* Την ρα που
ακόμη η Αλβανία
μετρά nς πληγές τις
από τον φονιο
σμό Των 641
που ν
Του Τουλάχιστον
νεκρούς , εκατοντά δες τραυματίες χ
λιάδες άστεγους
και τεράστες υλκές καταστροφές
στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί + pου ανακoίνωσε την ανάληψη πανηνα πράσπο κύμα αλληλεγγύης, με
Τους Ηπειρτες από πην πρη συγκετρωση ανoρω- 11η σελ . : κλοφορία Των μαθητν,
στιγμή να δείνουν Τα φιλάνθpωπα αισθήμπά rοuς.
Μάλιστα χθες η Περιφέρεια Ηπε όΕΜ Η
. Στη σελίδα 5
. Τρισδιάστατες διοβάσεις θα αποκτήσει για
πρτη φορά η πόλη των
bωaννiνων , οι omoiες θα.
εφαρμοστούν στην αΡχή
πλoτικά κοντά σε δύο εδικά σχολεία και , αν δια
πιστωθεί όι όντως βο
θούν στην καλύτερη κυ+11η σελ.
Πρτο μέλημaη συνεχής ενημέρωση των Πολτν .
Μόλις το 10% των αποροιμμάτων
ανακυκλνεται στα Γιάννενα!
πειρωτικής πρωτοβουλίας για Την
ΡΟΔήμος Ψόνει χρους για 9 νέα Κέντρα Ανακύκλωσης
. Σε πολύ χαμηλά
επίπεδα ( 1ο%) κνείτα
Το ποσοστό ανακύ.
κλωσης στα Γιάννενα,
όταν ο μέσος όρος
πανελλαδικά ανέρχε .
τα. στο επίσης μικρό.
18%, γεγονός που δε.
χνει όι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά και
: σε επίπεδο υποδομν , αλλά και ενημε.
ρωσης και ευαισθηοποίησης
rων mολτν , ξεκινντας φυσικά
από nς μικρότερες ηλικες
Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν , α
ποκτά αίτερο ενδιαφέρον το ΤλoΠκό πρόγαμμα .Νέα Γενιά Ανακύ
κλωσης , πυ tξήγ
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σ'
άλλους δρόμους.
Τη σχετική πρωτοβουλία είχε η
βουλευτής της ΝΑ Μαρία Κεφάλα
αγα την υλοmοσή -11η στA
ΣεΤρεις μήνες αυξήθηκαν κατακόρυφα στα Γιάννενα
30 φορές περισσότεροι οι χρήστες
του ασύρματου δικτύου στην πόλη!
VΕξυτηρετούνται πλήρως και τα αγροτικά ιατρεία
Ανθρπι νες
Ιστορίες .
Η ΕMY προβλέπει ...
Από τον φονικό
σεισμό στην Μβανία . .
Βροχές και χιόνια στα
ορεινά της Ηπείρου
. Η συντήρηση Του συστήματος Οπτικν Ινν, ο .
λεγχος , η επέκταση Του a .
σύρματου δικπύου Του Δή
pου και ηχρήση νέων δυναΤοτήτων δικτύωσης , πρ
λαμβάνονταν μεταξύ Των βασικν προτάσεων που η πα .
ράταξη Του σημερινού Δη pάρχου είχε παρουσnoσει προε κλογικά για την Εξυπνη Πόλη.
Φαίνεται λοπόν πως ο παρεμ
βάστις που έγναν το
*Ο καιρός αρχίζα σιγά σγά να δείχνει Το άλλο Του !
πρόσωπο, καθς από σήμερα
Ια μετεωρολόγοι προβλέπουν
νέα πτση πης
Μύήμμαατίο μιοα
uniww αinς
- 11η σελ
"0aΤΣ
- 2η σελ
/ Μπροστά στην καταοστρο
φή ο άνθρωπο ψάχνουν την
Ελπίδα και την Αγό - -2η στλ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ "Π.Λ.>
Διαπιστσεις .
Αναγκαία n αξιολόγηση στην
κοινωνίακαι τη ζωή μας!
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ 0 ΠΑΣ ΠΑΝΝΙΝΑ
- 12η σελ.
ΒΟΛΕΣ
.Ο ΠΑΣ nάνννα κέρδσε την Κυριακή με
20 Τον Πλστανά
και διατηρήθηκε
στη 2η θέση της
Super league 2
Οι γαλοπούλες. . .
> papei οΕΩΡΠΟΣ Λ ΚΑΨΑΛΗΣ
Καθηγητής- πρ. Πρύτανης Πανεπ. lωκννίνυν
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ.
κόστρο κα Παμλ
δης πέτυχαν τα
γκολ Του ογνα . Ακολουθεί ούριο ματς κυπέλλου και την Κωριακή
εντός έδρος nαχνίδ με τη Δόξα Αράμας .
.ΓΕθνικής Επιστροφή στις νίκες για τον Α.Ο. Ανατολής (42 επί
του Αστ. Iτέας)
. Παρά τον καθοριστικόρόλο που διαδραματ
ζα στη ζωή μας η έννοια της αξιολόγησης φαίνε .
ται πως αυτή αντιμετωπίζεται με ένα πνεύμα επ φυλακτικότητας και καχυποψίας . Η αξολόγηση
συνδέεται και συνδυάζετα, θεωρητικά και προ κπκά , με την εκάστοτεκρίση αποτίμηση και αντίστοιχη επιλογή
στην οποία οδηγούμαστε για αυτό που θεωρούμε ως το δέον και
το επιβαλλόμενο να πραγματοποιηθεί, καθς κρίνουμε και πστεύουμε ότι διαθέτει τα περισσότερα πλεονετήματα.
Η καθημερινότητά μας από την πολύ μικρή ηλικία η σελ
.Η φτχεια φέρνε γpίνια! Αδιάμευστοι μάρτυρες oι συζυγ
κοί διάλογο! (για να μην ους ονομάσουμε καυγάδες!):
Τα έμαθες τα νέα , Μήτσο μου;
- Ποια απ' όλα Βασίλω μου; Εδ κάθε μέρα δεχόμαστε καταιγ
σμό πληροφοριν!
- Εφτασαν στο Λευκό Οίκο , οι δύο γαλοπούλες, .
των Ευχαριστκν! Η μία από τις δύο θα Υλπo a την εημέρα
τη σφαγή, πν
άλλη θα την επεριποιηθείο ο Τραμπ! Εν από μας τους δύο , κανείς
. Στο Εροσπεχνικό , μεγάλη νίη πέτυχε ο Αγροηικός Αστέρας Άνω
Καλομά επί της Κατρίτσος (01).0 Πίδος Κόντσος τήρe με 3
1 70 Πέραμα.
Ολη η αθλητική κίνηση στις σελίδες 7 χαι 12
δεν γλπνε Μέκρι Τα Χριστούγεννα, βουνό τα χρeη μαs! Τουλάχιστον , αν είμασταν ... γαλοπούλες , ο ένας ατπό τους Φη σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα