Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΣ ΓΙΑΧΝΕNΑ -ΠΛΑΤΑΧΙΑΣ 20
Τρίποντο από
κόρνερ
Iel 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6476
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΗΣ ΗΠΕΤΡΟΥ
Κρυτής ΑETΗ ΜΑΛΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
ΣΕΜΑΖΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΤΟΥ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΠΜΗΜΑ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΕΑ
Βουλευτικές πιέσεις ενάντια
στν ακιδημαϊκή λογική
ΣΥΡΙΖΑ ΣΙΗ ΘΕΟΦΑΕIO
Χάραξε τρεις κόκκινεφ
γραμμές
Η φορολογική nολιτική, η ανaπτυξη
καα το προσφυγικό είνα τα τρία
Σnτήματα, onoυ υnaρχουν σαφείς
διαχωριστικές Υραμμές αναμεσα
στο ΣΥΡΙΖΑ και τις δεξιες κυθερνn
σεις ούμφωνα με τον Ευκλείδη
Τσακαλτο .
ΣΕΛ. 5
Έργα άνω των 4.7 εκ.
ευρ με αποφάσεις της
Οικονομικής Επτραπής
της Περιφέφειας
ΤΕΙ ΑΠΕΙΡΟΥ
30 ΤΟΜENΓΑΣ
. moroKoΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΡΤΡΓΙκΟΝ ΕΧΡ ΩΝ
ΕΟΑΜΕΕΝΟΝΤΛΟΗΩΝ
Κατακυρσεις διαγωνισμν, ανa δει η προσωρινν αναδοχων
αλλα και δημοηρατήσεις νέων
έργων , των onolων ο συνολικός
Προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 4,7
εκ. ευρ , περιλαμβάνονται μεταζο
άλλων στις αnoφασεις nou λαeε
η Οικονομική Erτροπη της Περ φέρειας Hπεipou .
| Είσοδος οχημάτων
Entrance for vehicles
ΣΕΛ. 4
|1.Η. .
Eννέα κέντφα ανταποδοικής
ανακύκλωσης στα Πιάννενα
Εννέα ολοκληρωμένα κεντρα
ανταποδοτικής
(σπιτακια) θα προστεΒούν το εnoμενο διαστημα στο Δημο Ιωαννανακυκλωσης
Την ωρα Πoυ η nολτική μάη μεταξζύ των δυο Βουλευτν της Θεστρωτίας μίνεται για τις ευθύνες της μη ίδρυσης του
τμηματος Διερμηνε ίας και Μετάφρασης του νέου Πανεπιστημίου Ιωτνννων, και ενω ο Δήμος Ηyουμεν tσ ος χpησιμοnol διαίτερα σκληρές εκφράσεις για την αρνητκή εξελξη κατα του Υπουργείου Παιδείας και κατά της διoίκη ση του
τοικού ΑΕΙ, η Πρυτανική Αρχη του Πανεπιστημίου Ιωανν νων με τέρχεται αστείων επειρημάτων για να αnοσείσει αno
Πaνω της τς ευθυνες του φιάσκου , στο oποίo είναι συνυπε0θυνα της 2/4 της nαρούσας διοίκησης..
Η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται στο ηλαίσιο του Πιλοτικου
προγραμματος <Νέα Γενια Ανακο
κλωσης, που εshγγειλε ο ΥπουρΥός Εσωτερικν Τακης Θεοδωρκάκος.
ΣΕΛ 3
Η ΠΕΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ
Ψηλά και στις κατασχέσεις
|Πραίνης
ΣΕΛ. 9
Συναντήσεις Μ. Ελισάφ
Ο Βαλκανικος αζονας napqμένει ο no
διαδεδομένος για τmν ακίνnση nρulνης εν ο Νομoς Θεσπρωτίας είνα
μεταξ αυτν noυ κατασκεθεικαν α
μεγαλύτερες Ποooτητες την Προαγουμενη χpοια, στμφωνα με την ετήστα
εκΒεση του Συντονισικού Οργανοu
|Δω5ης Ναρκωτικν . Η Ηπειρος εξaκολουθεί να κατέχει μία anό τις πρστην Κύπρο
Σειρα συναντησεωw με Βασικο αντ
κείμενο την αναπτυSn της τουριστ
κης ουνεργασίας ειxe στην Κoπpο ο
Δημαρχος Ιωαννίνων Μωυσης Ελ σaφ.
ο δημαρχος κατά την επίσκεψη του
στη Μεγαλονησο είχε την δυνατοτητα να συναντηθεί και να συτητήσει με τον Υπoυργo Περιβαλλοντος
κα Αγροτικής Αναπτυnς Κστα
Καδή καθς και με τον Γενικό Διευθυντη του Υφυπουργloυ Τουρισμο
Θεοφάνη Τροφωνος. (Δευκριvizταα οτι στην Κοπρο δεν υπaρχει
8εση Υποuργού η Υφuπουργου Τουριομου) .
| καθς α μεγαλύτεες noooτητες ζa | κολουθούν να έρχοντα αno την Αβα.
| via Ομως ano την ΑΒανία Προέρχεται και το 5% των nooothtων ηρuίνnς
nou κατασχέθηκε την πραηγούμενη
χρονια nοσοστό αναλογο με αυτό της
Τουρκiας. Ωστοσο το 53% της κατα|σχεμένης Πoooτητας έχε aγνωστι
| apoλευηl
| ΕOUK Saσηκοvon Sao 3o S3a
Ερχονται οι τρισδιάστιτες διιβάσεις
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Μ. ΚΕΦΑΛΑ
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 7