Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προς ριζικές ανατροπές στους χρόνους παραγραφής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 59211 7
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 E
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.094
Προς ριζικές ανατροπές
στους χρόνους Παραγραφής
protergiα
Το μέλλον της ενέργειας
Μεινεται κατά 5 έως 15 έτη το διάστημα Που μένουν ανοιχτές οι φοροϋποθέσεις
SCORPIOS
φοροδιαφυγή είναι Ποινικά κολάσιμη. Για όλα τα
έm από το 2018 και μετά, η προθεσμία Παραγραφής
φορολογικν υποθέσεων στις οποίες διαπιστνεται
φοροδιαφυγή (ποινικά κολάσιμη ή μη) Περιορίζεται
από τα 20 στα 10 έτn. Επιπλέον, η Περίοδος Παραγραφής σε περίπτοση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Περιορίζεται σε πενταετή
για τα έτη 20142017 και σε δεκαετή για τα έτη από
το 2018 και μετά, εν για τα έτη έως το 2013 Παρα
μένει δεκαπενταετής. Όσον αφορά τον ΦΠΑ ,η προ
θεσμία Παραγραφής σε περίπτωση μη υποβολής
δήλωσης παραμένει δεκαετής. σελ .45
Κατάργηση της Παράτασης της Προθεσμίας Πα
ραγραφής φορολογικν υποθέσεων από Πενταετή
σε δεκαετή ακόμη και σε Περιπτσεις κατά τις πραξηm Παραβάσεων ποινικά κολάσιμης φοροδια οποίες , μετά τη λήξη της κανονικής Πενταετούς φυγής. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως
Προθεσμίας παραγραφής, εντοπίζονται νέα στοιχεία διαμορφθηκαν τελικά στο κείμενο που κατατέθηκε
Που αποδεικνύουν ότι απεκρύβη φορολογητέα
ύλη και διαπράχθηκε φοροδιαφυγή, Προβλέπει
το κείμενο των διατάξεων του φορολογικού νομο
σχεδίου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα
αυτή ανατροπή στα δεδομένα της νομοθεσίας για
την παραγραφή φορολογικν υποθέσεων θα ιοχύσει
για τις χρήσεις 2012-2013 και τα φορολογικά έτη λάσιμη και σε δεκαετή για τα έτη 20122017 αν η
20142017, υπό την προϋπόθεση ότι από τα νέα
στοιχεία Που εντοπίζονται δεν θα προκύπτει η διάSECURITY SERVICES
21 -ε0 70427
801 111 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισια- ηρωπός- Ονύφυτα- Bεσολονίκη
στη Βουλή, n εικοσιετς προθεσμία παραγραφής,
η ΟΠoίa ισχύει σήμερα για όλες τις φορολογικές
υποθέσεις των ετν 2012 και επομένων στις οποίες
διαπιστνεται φοροδιαφυγή, περιορίζεται σε Πε
ταετή για τις υποθέσεις των ετν 2012-2017 αν η
διαπιστωθείσα φοροδιαφυγή δεν είναι Ποινικά κο
Υπό εξέταση η μείωση
της Παραγωγής πετρελαίου
Το ενδεχόμενο να μεισουν την παραγωγή
επιπλέον κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα, σε
1,6 εκατ. βαρέλια, εξετάζουν οι χρες του
ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί τους . σελ . 26
Υπό επανεξέτασn
Ευκαιρίες για τον τουρισμό
από τις αγορές Κίνας-Ινδίας
τα streSs tests
Τεράστια είναι τα περιθρια ανάπτυξης Που
Παρουσιάζουν για τον ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό οι αγορές της Κίνας και της
νδίας . σελ. 12
Συζήτηση για αλλαγές στις
ασκήσεις
Και εν σις αρχές του χρόνου
οι ελληνικές τράπεζες, όπως και
τα λοιπά ευρωπαϊκά πιστωτικά
ιδρύματα, αναμένουν τις Παρα
δοχές των θεσμν για την οικονομία στε να ξε
κινήσουν τα stress
γούν προβλήματα στις ελληνικές
τράπεζες σχετικά με το adverse
senario. Οι διαμαρτυρίες των τρα
Πεζν για τς επίπονες ασκήσεις
αλλά και για τα αμφιβόλου Πο
ότητος αποτελέ
σματά τους και οι
διαφωνίες μεταξύ
των χωρνVμελν
της Ε.Ε. στο Πλαίσιο
της τραπεζικής ενο
Ποίησης άνοιξαν τη συζήτηση
για αλλαγές στις ασκήσεις Που
αφορούν ιδιαιτέρως χρες όπως
η Ελλάδα όΠου ο Προβληματι
σμός γύρω από τις τράπεζες πα
ραμένει υπαρκτός. σελ 3
Στη φάση της ανάρρωσης
το εθνικό σύστημα υγείας
Πρόοδο Προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος υγείας
καταγράφει η Ελλάδα , ωστόσο η κρίση έχει
δημιουργήσει σημαντικά Προβλήματα κυρίως
σε σχέση με την Πρόσβαση σε περίθαλψη των
οικονομικά ασθενέστερων Πολιτν . σελ. 7
Κίνδυνοςδιπλν
εγγυήσεων
για τον Ηρακλή
tests του 2020, έχει
αρχίσει για τα κα
λάησυζήτηση βά
σει της οΠοίας οι
ίδιοι οι θεσμοί συζητούν για το
μέλλον των συγκεκριμένων ασκή
σεων.Σε ό,τι αφορά τις παραδοχές
για την ελληνική οικονομία οι
Πληροφορίες θέλουν αυτές να
είναι ήπιες και να μη δημιουρ
0/ΕΝΟ
ΑΡΤEΙ ΤηΡΑ
Διεθνείς επαφές για την τουρκική προκλητικότητα
Συμβιβαστική πρόταση
για το ΠΔΠ 2021-2027
Μαραθνιο επαφν εκτός συνόρων αρχζει η κυβέρνηση για να δοθεί απάντηση στην τουρκική Προκλητικότητα. Ο Πρωθυπουργός ξεκινά σήμερα από τη Μαδρίτη και συνεχζει αύριο
στο Λονδίνο έναν κύκλο συναντήσεων με ξένους ηγέτες. Από το βήμα του συνεδρίου της
Νέας Δημοκρατίας Προανήγγειλε νομοσχέδιο Που θα ρυθμίζει θέματα Που σχετίζονται με την
ανακοίνωση, την οργάνωση και την κατανομή των διαδηλσεων. σελ. 21
Νέα συμβιβαστική Πρόταση θα Παρουσιάσει τς
επόμενες μέρες η φινλανδική Προεδρία στη διαΠραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027. σελ . 6
Εθνικό Σχέδιο Μέρισμα
Δράσης
για τόνωση
των 1ogistics
Εξαγορέςσυγχωνεύσεις
τρισ. δολ.
και το 2019
ΜΕ 84 ΕΚΑΤ. Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ESA >15
Cyber Monday Sale ς
30 November-2 December
New deals every day
σε 200.000
Πολίτες
Εxecutive
ΤO REBRANDING TΗΣ C-SUIT
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16
Cyber Monday Sale
Με 36 βήματα
26.321 συμφωνίες
Ευπαθείς ομάδες Πληθυσμού
Εννέα είναι τα επόμενα βήματα
του υπουργείου ΥποδομνΜεταφορν για την υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
σχετικά με την εφοδιαστική
αλυσίδα, κεντρική επιδίωξη
του οποίου αποτελεί η δημι
ουργία ευνοϊκότερου Περιβάλλοντος για τις εταιρείες. σελ . 13
Τη διανομή (κοινωνικού μερίσματος σε τουλά
χιστον 200.000 οικονομικά αδύναμους Πολίτες
προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή ομιλία του στο 13ο Συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
ο Πρωθυπου ργός, το μέρισμαν θα έχει τη μορφή
έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης και θα κατα βληθεί σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες του
Πληθυσμού Πριν από α Χριστούγεννα. σελ .4
Τα περσινά επίπεδα φαίνεται
να προσεγγίζουν οι Παγκόσμιες
συμφωνίες σε εξαγορές και συγ
χωνεύσεις , με μεγάλη μάλιστα
Πιθανότητα να τα ξεπεράσουν,
μετά τηV εντυπωσιακή άνοδο
Που Παρουσίασαν οι διεθνείς
συμφωνίες στη διάρκεια της προ
ηyούμενης εβδομάδας . σελ. 19
σελ. 15, 19
10 ΦΟΡΟΛΟΠΚΟ HΜΗΟΛΟΙΠΟ
Ποιες είναι οι υποχρεσεις
των φορολογουμένων τον Δεκέμβριο
Από την Black
να npα με , Οoθμίαnο εv nέει κα ξόσαυ με
Ολα όσα np
φορολογικό
ημερολόγιο
Friday
στηCyber
Monday
σελ. 10-11
ΓΑΧΑ. 901,58 (02%
DOW JONES 2805141 04%)ν
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66,34
FSE 100 7346,53 094%) V
DAX 30 13236,38 (-007%) (AC 40 590517 913%)V
ΧΡΥΣΟΣ 1.46618.
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ1,1017

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το «κρας τεστ» του Μαρτίου για οικονομία – χρηματιστήριο
  Με την ακρίβεια να παραμένει το βασικό θέμα συζήτησης και προβληματισμού για σχεδόν το σύνολο των πολιτών, ο Μάρτιος αποδεικνύεται ένας μήνας με σειρά ανακοινώσεων που αφορούν την ελληνική οικονομία.…Το «κρας τεστ» του Μαρτίου για οικονομία – χρηματιστήριο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τένις: Νέος προπονητής της Σάκκαρη ο Γουίτ
  Ο 51χρονος και πολύ έμπειρος Ντέιβιντ Γουίτ είναι ο νέος προπονητής της Μαρίας Σάκκαρη. Η συνεργασία του Γουίτ με την Τζέσικα Πέγκουλα ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντε χρόνια συνεργασίας, διάστημα στο…Τένις: Νέος προπονητής της Σάκκαρη ο Γουίτ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χούθι: Μήνυμα για νέες επιθέσεις κατά βρετανικών πλοίων
  Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέφεραν σήμερα ότι θα συνεχίσουν να στοχοθετούν βρετανικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν, μετά από την βύθιση του πλοίου βρετανικών συμφερόντων Rubymar. Οι ένοπλες δυνάμεις…Χούθι: Μήνυμα για νέες επιθέσεις κατά βρετανικών πλοίων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Πιερρακάκης: 10 ξένα πανεπιστήμια ενδιαφέρονται για ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα
  «Μεγάλο ενδιαφέρον από δέκα σοβαρά ξένα πανεπιστήμια για την ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα» αναφέρει ότι υπάρχει, στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος…Κ. Πιερρακάκης: 10 ξένα πανεπιστήμια ενδιαφέρονται για ίδρυση παραρτημάτων τους στην Ελλάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Super League: Φινάλε στην κανονική περίοδο
  Με εκτός έδρας παιχνίδια για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σήμερα η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει εντός έδρας. Η πρωτοπόρος Ένωση ταξίδεψε…Super League: Φινάλε στην κανονική περίοδο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ